Inschrijvingsgegevens voortgezet speciaal onderwijs

Na het identificatieverzoek kunt u de inschrijvingsgegevens van de leerling uitwisselen met ROD.

Wat moet u doen?

 1. Registreer de inschrijvingsgegevens van de leerling binnen 7 dagen in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS).
 2. U ontvangt direct een bericht in uw LAS of de inschrijving in ROD is opgenomen. Vanaf maart 2022 ontvangt u ook bericht of de inschrijving voor bekostiging in aanmerking komt.
 3. Zit er nog een fout in de gegevens, dan ontvangt u een foutmelding in uw LAS of in het kwaliteitscontrolebestand in Mijn DUO. Los de foutmelding op met behulp van de signaalcodezoeker.

Verplichte inschrijvingsgegevens

De volgende inschrijvingsgegevens zijn verplicht in het voortgezet speciaal onderwijs:

 • burgerservicenummer of onderwijsnummer
 • inschrijvingsvolgnummer
 • instellingscode
 • vestigingscode
 • onderwijsaanbiederscode
 • onderwijslocatiecode
 • inschrijfdatum
 • begindatum periode
 • erkende opleidingscode
 • leerjaar (vervolgonderwijs)
 • groep
 • soort onderwijs (cluster 1 en 2)
 • beschikkingsnummer van de toelaatbaarheidsverklaring (cluster 3 en 4)
Inschrijvingsvolgnummer

Uw LAS kent aan iedere nieuwe inschrijving van een leerling een inschrijvingsvolgnummer toe. In de communicatie met onze helpdesk kunt u dit inschrijvingsvolgnummer gebruiken.

Begindatum periode

Tijdens de inschrijvingsperiode kunnen gegevens veranderen, zoals de groep of de locatie. Zodra er iets wijzigt, ontstaat er een nieuwe periode. De eerste begindatum periode is altijd gelijk aan de inschrijfdatum.

Erkende opleidingscode en leerjaar

Bij het inschrijven van een leerling in het voortgezet speciaal onderwijs registreert u een van de volgende erkende opleidingscodes:

 • Dagbesteding (code 3510): de leerling stroomt naar verwachting uit naar een vorm van dagactiviteiten. De leerling kan niet deelnemen aan de arbeidsmarkt, ook niet aan de beschermde arbeidsmarkt. Bij deze code hoeft u geen leerjaar te registreren.
 • Arbeidsmarkt (code 3520): de leerling stroomt naar verwachting uit naar de arbeidsmarkt. Het kan hier ook gaan om de beschermde arbeidsmarkt, zoals een sociale werkvoorziening. Bij deze code hoeft u geen leerjaar te registreren.
 • Vervolgonderwijs: de leerling stroomt naar verwachting uit met een regulier diploma voortgezet onderwijs. De erkende opleidingscode geeft de opleiding aan, bijvoorbeeld code 0300 voor havo. Registreer ook het leerjaar, het niveau waarop de leerling onderwijs volgt, bijvoorbeeld 2 voor het 2e jaar van de havo. Welke opleidingscode en leerjaar u moet uitwisselen, bepaalt u met de codetabel Link opent externe pagina .
Soort onderwijs (cluster 1 en 2)

Met het soort onderwijs geeft u aan welk onderwijs de leerling volgt op uw instelling cluster 1 of 2. Bijvoorbeeld onderwijs aan dove leerlingen of onderwijs aan leerlingen met visuele beperkingen.

Optionele inschrijvingsgegevens

De volgende inschrijvingsgegevens wisselt u alleen uit als ze van toepassing zijn:

Soort verblijf

Met soort verblijf geeft u aan of er sprake is van een verblijf in een residentiële instelling. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verblijf in een instelling voor gehandicaptenzorg of een justitiële jeugdinrichting.

Experiment

Een leerling kan tijdens de inschrijvingsperiode deelnemen aan een experiment:

 • pilot tweetalig onderwijs
 • inschrijving op een Europese school
 • dans en muziek
 • onderwijszorgarrangement (vanaf 15 november 2022).
Leerroutefase en doorlopende leerroute

Voor veel jongeren helpt het om vroeg kennis te maken met het mbo en de praktijk van hun gekozen beroep. Vmbo- en mbo-instellingen kunnen gezamenlijk een doorlopende leerroute of geïntegreerde leerroute aanbieden. Registreer in dat geval volgende gegevens in uw LAS:

 • doorlopende leerroute: DLR (doorlopend) of GLP (geïntegreerd)
 • leerroutefase: geeft aan hoever de leerling is gevorderd en welke instelling (vo of mbo) verantwoordelijk is voor de leerling

Aanvullende inschrijvingsgegevens

Naast de reguliere inschrijvingsgegevens kunt u ook gegevens uitwisselen die een aanvulling op een inschrijving zijn. In het voortgezet speciaal onderwijs gaat dit om gegevens over het arrangement of de toelaatbaarheidsverklaring. Ook andere scholen of instellingen kunnen deze gegevens uitwisselen over uw leerling.

Arrangement (cluster 1 en 2 en scholen voor leerlingen met epilepsie)

De Commissie van Onderzoek van uw instelling bepaalt of een leerling wordt toegelaten op uw school voor voortgezet speciaal onderwijs cluster 1 of 2. Zij geeft daarvoor een arrangement af.

Door de leerling in te schrijven op uw instelling, geeft u aan dat er een arrangement is voor deze leerling. U hoeft het arrangement niet uit te wisselen met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Ook het ontwikkelingsperspectief hoeft u niet uit te wisselen.

Ondersteuning op een andere school

Ondersteunt uw cluster 1 of 2 school of uw school voor leerlingen met epilepsie een leerling op een andere school? Wissel dan het arrangement uit met ROD. Registreer de volgende gegevens in uw LAS:

 • burgerservicenummer of onderwijsnummer
 • instellingscode waar de leerling ingeschreven staat
 • arrangementvolgnummer
 • begindatum
 • einddatum
Toelaatbaarheidsverklaring (cluster 3 en 4)

Om toegelaten te worden tot het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4 heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Alleen voor leerlingen op een residentiële plaats is geen toelaatbaarheidsverklaring nodig. Een toelaatbaarheidsverklaring is een beschikking die wordt afgegeven door een samenwerkingsverband. Als de leerling van het speciaal onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat, is er een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring nodig. Om de toelaatbaarheidsverklaring uit te wisselen, registreert u de volgende gegevens in uw LAS:

 • datum ingang toelaatbaarheidsverklaring
 • volgnummer van de toelaatbaarheidsverklaring (wordt toegekend door uw LAS)
 • samenwerkingsverbandnummer
 • ondersteuningscategorie
 • beschikkingsnummer van de toelaatbaarheidsverklaring
 • datum ingang toelaatbaarheidsverklaring
 • datum einde toelaatbaarheidsverklaring: een tlv eindigt altijd op 31 juli

Residentiële instelling

Voor leerlingen op een residentiële instelling hoeft u geen toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Wel moet u aan DUO melden dat het bevoegd gezag een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met een residentiële instelling. Neem hiervoor contact op met het Informatiecentrum Onderwijs.

Ondersteuning op een andere school

Geeft uw school extra ondersteuning aan een leerling op een andere school? Dan hoeft u dit niet uit te wisselen met ROD.

Inschrijvingsgegevens wijzigen

Als u iets wilt corrigeren in de inschrijvingsgegevens van de leerling, dan wijzigt u dat in uw LAS. U krijgt direct bericht of de nieuwe gegevens in ROD zijn opgenomen. Krijgt u een foutmelding, los die dan op met behulp van de signaalcodezoeker.

Diploma vso

Vanaf schooljaar 2022-2023 kunt u, voor leerlingen die zijn ingedeeld in dagbesteding of arbeidsmarkt, het vso-diploma registreren in ROD. Deze diploma’s worden dan opgenomen in Mijn diploma’s. Registreer de diplomadatum in uw LAS en wissel dit uit met ROD.

Voor leerlingen met de erkende opleidingscode ‘Vervolgonderwijs’ registreert u de examenresultaten zoals omschreven op de pagina Examenresultaten uitwisselen.

Contact ROD po

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via helpdeskpo@rod.duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 77 66 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee