Inschrijvingsgegevens speciaal basisonderwijs

Na het identificatieverzoek kunt u de inschrijvingsgegevens van de leerling uitwisselen met ROD.

Wat moet u doen?

 1. Registreer de inschrijvingsgegevens van de leerling binnen 7 dagen in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS).
 2. U ontvangt direct een bericht in uw LAS of de inschrijving in ROD is opgenomen. Vanaf maart 2022 ontvangt u ook bericht of de inschrijving voor bekostiging in aanmerking komt.
 3. Zit er nog een fout in de gegevens, dan ontvangt u een foutmelding in uw LAS of in het kwaliteitscontrolebestand in Mijn DUO. Los de foutmelding op met de signaalcodezoeker.

Verplichte inschrijvingsgegevens

De volgende inschrijvingsgegevens zijn verplicht in het speciaal basisonderwijs:

 • burgerservicenummer of onderwijsnummer
 • inschrijvingsvolgnummer
 • instellingscode 
 • vestigingscode
 • onderwijsaanbiederscode
 • onderwijslocatiecode
 • inschrijfdatum
 • begindatum periode
 • leerjaar
 • groep
 • beschikkingsnummer van de toelaatbaarheidsverklaring
Inschrijvingsvolgnummer

Uw LAS kent aan iedere nieuwe inschrijving van een leerling een inschrijvingsvolgnummer toe. In de communicatie met onze helpdesk kunt u dit inschrijvingsvolgnummer gebruiken.

Begindatum periode

Tijdens de inschrijvingsperiode kunnen gegevens veranderen, zoals het leerjaar of de locatie. Zodra er iets wijzigt, ontstaat er een nieuwe periode. De eerste begindatum periode is altijd gelijk aan de inschrijfdatum.

Beschikkingsnummer

Het beschikkingsnummer is het unieke nummer van de toelaatbaarheidsverklaring. Vanaf 1 februari 2022 wisselt u het beschikkingsnummer en de toelaatbaarheidsverklaring uit met ROD.

Optionele inschrijvingsgegevens

De volgende inschrijvingsgegevens wisselt u alleen uit als ze van toepassing zijn:

 • uitschrijfdatum
 • NNCA
 • afdeling: bij Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs (IGBO)
 • pedagogisch didactisch onderwijsconcept, bijvoorbeeld Dalton of Montessori
 • vroegschools programma
 • experiment
Vroegschools programma

Voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Heeft uw leerling voor minstens 3 dagdelen deelgenomen aan een vroegschools programma? Registreer dan de officiële naam van het programma in uw LAS. Heeft de leerling meerdere vroegschoolse programma’s gevolgd, registreer dan ‘Een combinatie van programma’s’.

Experiment

Een leerling kan tijdens de inschrijvingsperiode deelnemen aan een experiment:

 • pilot tweetalig onderwijs
 • inschrijving op een Europese school
 • dans en muziek
 • onderwijszorgarrangement (vanaf 15 november 2022)

Aanvullende inschrijvingsgegevens

Naast de reguliere inschrijvingsgegevens kunt u ook gegevens uitwisselen die een aanvulling op een inschrijving zijn. In het speciaal basisonderwijs gaat dit om gegevens over het voorschools programma of de toelaatbaarheidsverklaring. Ook andere scholen of instellingen kunnen deze gegevens uitwisselen over uw leerling.

Voorschools programma

Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen. Heeft een leerling deelgenomen aan een voorschools programma voordat hij bij u op school kwam? Dan registreert u de naam van het programma en het aantal maanden (minimaal 1 en maximaal 24) dat de leerling heeft deelgenomen aan het programma.

Heeft de leerling meerdere voorschoolse programma’s gevolgd? Registreer dan als programmanaam ‘Een combinatie van programma’s’.

Toelaatbaarheidsverklaring

Om toegelaten te worden tot het speciaal basisonderwijs heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Een toelaatbaarheidsverklaring is een beschikking die wordt afgegeven door een samenwerkingsverband. In het sbo is het vanaf 1 februari 2022 verplicht om de toelaatbaarheidsverklaring uit te wisselen met ROD. Registreer de volgende gegevens:

 • burgerservicenummer of onderwijsnummer
 • volgnummer van de toelaatbaarheidsverklaring (wordt toegekend door uw LAS)
 • samenwerkingsverbandnummer
 • beschikkingsnummer
 • ondersteuningscategorie: sbo
 • datum ingang toelaatbaarheidsverklaring
 • datum einde toelaatbaarheidsverklaring: een tlv eindigt altijd op 31 juli

Tijdelijke toelating

Bij leerlingen die voor het eerst naar school gaan, hebt u 10 weken de tijd om een besluit te nemen of u de leerling op uw school toelaat. Het samenwerkingsverband beoordeelt of er een toelaatbaarheidsverklaring kan worden afgegeven.

 • Is er na de periode van 10 weken nog geen toelaatbaarheidsverklaring? Dan mag u de leerling tijdelijk toelaten zonder toelaatbaarheidsverklaring. U wisselt de leerlinggegevens uit met ROD. De inschrijfdatum is de 1e dag na deze periode van 10 weken.
 • Wordt de toelaatbaarheidsverklaring afgegeven, dan wisselt u de gegevens van de toelaatbaarheidsverklaring uit met ROD. De inschrijfdatum wijzigt niet.
 • Wordt er geen toelaatbaarheidsverklaring afgegeven, dan wordt de tijdelijke toelating beëindigd. Op dat moment moet er wel een andere school gevonden zijn voor de leerling. Schrijf de leerling uit met ingang van de dag die volgt op het weigeren van de toelating.

Leerling van andere school

Komt de leerling van een andere school? Dan mag u de leerling pas inschrijven als de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. De leerling blijft tot dat moment ingeschreven op de vorige school.

Inschrijvingsgegevens wijzigen

Als u iets wilt corrigeren in de inschrijvingsgegevens van de leerling, dan wijzigt u het gegeven in uw LAS. U ontvangt direct bericht of de nieuwe gegevens in ROD zijn opgenomen. Ontvangt u een foutmelding, los die dan op met de signaalcodezoeker.

Contact ROD po

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via helpdeskpo@rod.duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 77 66 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee