Inschrijvingsgegevens basisonderwijs

Na het identificatieverzoek kunt u de inschrijvingsgegevens van de leerling uitwisselen met ROD.

Wat moet u doen?

 1. Registreer de inschrijvingsgegevens van de leerling binnen 7 dagen in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS).
 2. U ontvangt direct een bericht in uw LAS of de inschrijving in ROD is opgenomen. Vanaf maart 2022 ontvangt u ook bericht of de inschrijving voor bekostiging in aanmerking komt.
 3. Zit er nog een fout in de gegevens, dan ontvangt u een foutmelding in uw LAS of in het kwaliteitscontrolebestand in Mijn DUO. Los de foutmelding op met de signaalcodezoeker.

Verplichte inschrijvingsgegevens

De volgende inschrijvingsgegevens zijn verplicht in het reguliere basisonderwijs:

 • burgerservicenummer of onderwijsnummer
 • inschrijvingsvolgnummer
 • instellingscode
 • vestigingscode 
 • onderwijsaanbiederscode 
 • onderwijslocatiecode
 • inschrijfdatum
 • begindatum periode
 • leerjaar
 • groep
Inschrijvingsvolgnummer

Uw LAS kent aan iedere nieuwe inschrijving van een leerling een inschrijvingsvolgnummer toe. In de communicatie met onze helpdesk kunt u dit inschrijvingsvolgnummer gebruiken.

Begindatum periode

Tijdens de inschrijvingsperiode kunnen gegevens veranderen, zoals het leerjaar of de locatie. Zodra er iets wijzigt, ontstaat er een nieuwe periode. De eerste begindatum periode is altijd gelijk aan de inschrijfdatum.

Optionele inschrijvingsgegevens

De volgende inschrijvingsgegevens wisselt u alleen uit als ze van toepassing zijn:

 • uitschrijfdatum
 • NNCA
 • afdeling: bij Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs (IGBO)
 • pedagogisch didactisch onderwijsconcept, bijvoorbeeld Dalton of Montessori
 • vroegschools programma
 • experiment
 • ontwikkelingsperspectief
Vroegschools programma

Voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Heeft uw leerling voor minstens 3 dagdelen deelgenomen aan een vroegschools programma? Registreer dan de officiële naam van het programma in uw LAS. Heeft de leerling meer vroegschoolse programma’s gevolgd, registreer dan ‘Een combinatie van programma’s’.

Experiment

Een leerling kan tijdens de inschrijvingsperiode deelnemen aan een experiment:

 • pilot tweetalig onderwijs
 • inschrijving op een Europese school
 • dans en muziek
 • onderwijszorgarrangement (vanaf 15 november 2022)
 • inschrijving van een Oekraïense leerling op een Tijdelijke onderwijsvoorziening voor ontheemden (van 1 januari 2023 t/m 14 juli 2024).
 • Inschrijving van leerplichtige nieuwkomers op een Tijdelijke nieuwkomersvoorziening (vanaf 11 oktober 2023)
Ontwikkelingsperspectief

Krijgt een leerling op uw basisschool extra ondersteuning die afwijkt van het gewone onderwijsprogramma? Of verblijft uw leerling tijdelijk op een Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC)? Dan legt u in het ontwikkelingsperspectief vast wat het verwachte uitstroomniveau van de leerling is en welke onderwijsdoelen de leerling kan halen. Registreer daarna binnen 14 dagen de begindatum van het ontwikkelingsperspectief in uw LAS. Registreer de einddatum zodra die bekend is.

U hoeft geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen die in het basis ondersteuningsaanbod zit, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching.

Aanvullende inschrijvingsgegevens

Naast de reguliere inschrijvingsgegevens kunt u ook gegevens uitwisselen die een aanvulling op een inschrijving zijn. In het reguliere basisonderwijs gaat dit om gegevens over het voorschools programma of een plaatsing op een Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC). Ook andere scholen of instellingen kunnen deze gegevens uitwisselen over uw leerling.

Voorschools programma

Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen. Heeft een leerling deelgenomen aan een voorschools programma voordat hij bij u op school kwam? Dan registreert u de naam van het programma en het aantal maanden (minimaal 1 en maximaal 24) dat de leerling heeft deelgenomen aan het programma.

Heeft de leerling meerdere voorschoolse programma’s gevolgd? Registreer dan als programmanaam ‘Een combinatie van programma’s’.

Orthopedagogisch en didactisch centrum

Kan een leerling (tijdelijk) niet meekomen op uw basisschool? En kan hij nog niet terecht in het speciaal onderwijs? Dan kan hij begeleiding krijgen binnen een orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC). Een OPDC valt onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband.

De leerling mag maximaal een half jaar (een deel van) het onderwijsprogramma op een OPDC volgen. In bijzondere gevallen is eenmalig een verlenging mogelijk met ten hoogste een half jaar. Uw school stelt voor de leerling een ontwikkelingsperspectief op.

Een leerling op een OPDC blijft ingeschreven op uw basisschool. U wijzigt dus niet de inschrijvingsgegevens van de leerling. U wisselt ook geen uitschrijfdatum uit. Voor leerlingen die op een OPDC geplaatst worden, registreert u met het bericht ‘Secundaire Inschrijving’ de volgende gegevens in uw LAS:

 • burgerservicenummer of onderwijsnummer
 • inschrijvingsvolgnummer
 • instellingscode van de OPDC
 • onderwijsaanbieder (verplicht vanaf 1 augustus 2022)
 • onderwijslocatie (verplicht vanaf 1 augustus 2022)
 • vestigingscode
 • soort ondersteuning: OPDC
 • begindatum
 • einddatum (als deze bekend is)

Inschrijvingsgegevens wijzigen

Als u iets wilt corrigeren in de inschrijvingsgegevens van de leerling, dan wijzigt u het gegeven in uw LAS. U ontvangt direct bericht of de nieuwe gegevens in ROD zijn opgenomen. Ontvangt u een foutmelding, los die dan op met de signaalcodezoeker.

Contact ROD po

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via helpdeskpo@rod.duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 77 66 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee