Naar In het kort

Inschrijven leerling

 1. In het kort
 2. Inschrijvingsgegevens (speciaal) basisonderwijs
 3. Inschrijvingsgegevens (voortgezet) speciaal onderwijs
 4. Bijzondere situaties

Inschrijvingsgegevens (voortgezet) speciaal onderwijs

Bij een inschrijving in het (voortgezet) speciaal onderwijs wisselt u naast de persoonsgegevens de volgende inschrijvingsgegevens uit:

 • inschrijfdatum
 • aanduiding niet-Nederlandse culturele achtergrond (NNCA)
 • vestiging en volgnummer
 • indicatie bekostiging
 • leerjaar/groep
 • schooladvies (vanaf schooljaar 2019-2020)
 • eindtoets (vanaf schooljaar 2019-2020)
 • herzien schooladvies (indien van toepassing)
 • schoolsoort
 • soort verblijf
 • soort onderwijs (cluster 1 en 2)
 • toelaatbaarheidsverklaring (cluster 3 en 4)
 • arrangement bij extra ondersteuning (cluster 1 en 2 en scholen voor epilepsie)
 • uitstroomprofiel (voortgezet speciaal onderwijs)

Schoolsoort

Met de schoolsoort geeft u aan of de leerling onderwijs volgt op het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. Voor elke leerling in het speciaal onderwijs wisselt u de schoolsoort en de datum ingang uit met BRON:

 • Speciaal onderwijs (code 1)
 • Voortgezet speciaal onderwijs (code 2)

Gaat de leerling van het speciaal onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs op dezelfde school? Dan schrijft u de leerling eerst uit op het speciaal onderwijs en vervolgens weer in op het voortgezet speciaal onderwijs.

De verdeling tussen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vindt u terug op het GTB-overzicht van uw school of instelling voor speciaal onderwijs.

Soort verblijf

Het soort verblijf geeft aan of er sprake is van een reguliere inschrijving of van een leerling op een residentiële instelling. Een residentiële instelling is een instelling voor gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg of een justitiële jeugdinrichting. Voor elke leerling wisselt u het soort verblijf met de datum ingang uit met BRON:

 • Reguliere inschrijving (code 0)
 • Leerling opgenomen in een instelling voor gehandicaptenzorg (code 3)
 • Leerling opgenomen in een instelling voor jeugdhulpverlening (code 4)
 • Leerling opgenomen in een instelling voor jeugdgezondheidszorg (code 5)
 • Leerling opgenomen in een justitiële jeugdinrichting of een gesloten jeugdinrichting (code 6)

Soort onderwijs

Met het soort onderwijs wordt aangegeven welk onderwijs de leerling volgt op uw instelling cluster 1 of 2. Voor elke leerling op uw instelling cluster 1 of 2 wisselt u het soort onderwijs uit met de datum ingang.

Code soort onderwijs

Code in BRIN Betekenis
VGK onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen (code 11)
MGDV onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen die ook zeer moeilijk lerend zijn (code 12)
DOVN onderwijs aan dove kinderen (code 21)
SH onderwijs aan slechthorende kinderen (code 22)
ESM onderwijs aan kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden (code 23)
MGA onderwijs aan dove kinderen die ook zeer moeilijk lerend zijn (code 24)
MGB onderwijs aan slechthorende kinderen die ook zeer moeilijk lerend zijn (code 25)
DOBL onderwijs aan doofblinde kinderen (code 26)

De lettercombinaties in deze tabel worden gebruikt in BRIN. U kunt ze ook terugvinden op het GTB-overzicht van uw instelling.

Toelaatbaarheidsverklaring

Om de toelaatbaarheidsverklaring uit te wisselen, vult u de volgende velden in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) en wisselt u deze gegevens uit met BRON:

 • Datum ingang toelaatbaarheidsverklaring
 • Samenwerkingsverbandnummer
 • Bekostigingscategorie
 • Beschikkingsnummer van de toelaatbaarheidsverklaring
 • Datum einde toelaatbaarheidsverklaring

Voor leerlingen op een residentiële instelling hoeft u geen toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Wel moet u aan DUO melden dat het bevoegd gezag een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met een residentiële instelling. Neem hiervoor contact op met het Informatiecentrum Onderwijs.

Uitstroomprofiel

Bij het inschrijven van een leerling in het voortgezet speciaal onderwijs legt u het uitstroomprofiel vast en wisselt u dat uit met BRON. Een leerling kan maar in 1 uitstroomprofiel ingedeeld worden. Wel is het mogelijk dat een leerling tussentijds in een ander profiel wordt geplaatst. Er zijn 3 uitstroomprofielen:

 • Dagbesteding: de leerling stroomt naar verwachting uit naar een vorm van dagactiviteiten. De leerling kan niet deelnemen aan de arbeidsmarkt, ook niet aan de beschermde arbeidsmarkt.
 • Arbeidsmarkt: de leerling stroomt naar verwachting uit naar de arbeidsmarkt. Het kan hier ook gaan om de beschermde arbeidsmarkt, zoals een sociale werkvoorziening.
 • Vervolgonderwijs: de leerling stroomt naar verwachting uit met een regulier diploma voortgezet onderwijs.

Elementcode en leerjaar uitstroomprofiel

U hoeft de elementcode en het leerjaar uitstroomprofiel alleen uit te wisselen bij het uitstroomprofiel ‘Vervolgonderwijs’. De elementcode geeft de opleiding aan, bijvoorbeeld elementcode 0300 voor havo. Het leerjaar uitstroomprofiel geeft het niveau aan waarop de leerling onderwijs volgt, bijvoorbeeld 2 voor het niveau van het 2e jaar van de havo. Welke elementcode en leerjaar u moet uitwisselen, bepaalt u met de elementcodetabel.

Elementcode '0090 Praktijkonderwijs' is niet toegestaan. Als de leerling praktijkonderwijs volgt, dan moet u de leerling indelen in het uitstroomprofiel 'Arbeidsmarkt' of 'Dagbesteding'.

Weet u nog niet op welk niveau de leerling onderwijs gaat volgen? Gebruik dan elementcode 0024. Deze code geeft aan dat het om een oriëntatiejaar gaat. Zodra u weet op welk niveau een leerling onderwijs gaat volgen, wisselt u de nieuwe elementcode met de nieuwe ingangsdatum uit met BRON.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee