Inschrijven leerling

Bijzondere situaties

Burgerservicenummer niet bekend

Hebt u geen burgerservicenummer (bsn) van de leerling of woont de leerling in het buitenland? Stuur dan eerst een bericht 'Identificatieverzoek' naar BRON. Gebruik hiervoor de 'uitgebreide gegevensset':

 • leerlingnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • achternaam
 • voorvoegsels
 • officiële voornamen
 • actueel adres
 • landcode, als de leerling in het buitenland woont. (De landcode voor Duitsland is 9089, en voor België 5010.)

U krijgt binnen 5 werkdagen een terugkoppeling in uw LAS. Vaak bevat deze het bsn van de leerling of onderwijsnummer van de leerling. U kunt dan dit nummer gebruiken om de leerling in te schrijven.

 • Als de leerling in het buitenland woont, ontvangt u een onderwijsnummer.
 • Hebt u voor een leerling die in Nederland woont een onderwijsnummer ontvangen? Dit kan zijn doordat foute gegevens zijn aangeleverd, zodat er geen bsn gevonden wordt. Controleer de gegevens en stuur een nieuw identificatieverzoek. Tot er een bsn gevonden is. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de helpdesk van BRON.

Leerling in onveilige situatie

Is het van belang dat de verblijfplaats van een leerling geheim blijft? Hiervoor heeft DUO een aparte procedure. Hebt u te maken met een leerling in een onveilige situatie, neem dan contact op met DUO.

Kinderen van asielzoekers

U schrijft kinderen van asielzoekers en (overige) vreemdelingen in op dezelfde manier als andere leerlingen. Enkele aandachtpunten zijn:

 • Heeft de leerling geen bsn? Als de leerling eerder ingeschreven heeft gestaan op een Nederlandse school, kunt u het al toegekende onderwijsnummer achterhalen. Zo voorkomt u een dubbele registratie.
 • Als de leerling geen voornaam heeft, vul dan in het veld ‘Voornaam' een punt in.
 • Is de geboortedatum van de leerling niet of niet precies bekend? Als een deel van de geboortedatum bekend is, meestal de maand en/of het jaar, dan vult u die in. De rest van de gegevens vult u aan met nullen, bijvoorbeeld 00-04-2010 of 00-00-2008. In plaats van nullen, mag u ook een hoger getal gebruiken, bijvoorbeeld 01-04-2010 of 01-07-2008.

School voor varende kinderen

De school voor varende kinderen moet dezelfde gegevens uitwisselen als een reguliere school. Er is een aantal uitzonderingen:

 • Op de datum inschrijving moet de leerling minimaal 3,5 jaar oud zijn.
 • Leerlingen jonger dan 4 jaar schrijft u in leerjaar 0 in.
 • De leerling moet jonger dan 8 jaar zijn op 31 juli van het schooljaar waarin hij wordt ingeschreven.
 • Als aanduiding NNCA wisselt u code '0' uit.

Indicatie bekostiging bij verzuim

Is de leerling tussen het begin van het schooljaar en 1 oktober meer dan de helft van de dagen ongeoorloofd afwezig? Dan moet u de indicatie bekostiging op 'nee' zetten met een ingangsdatum van 1 oktober en uitwisselen met BRON. De leerling telt dan niet mee bij de 1 oktobertelling. U moet de indicatie bekostiging elk schooljaar opnieuw vaststellen en uitwisselen met BRON.

Ook als u het verzuim al digitaal doorgeeft, moet u de indicatie bekostiging op 'nee' zetten. De gegevens in het verzuimregister worden namelijk niet gebruikt voor de bekostiging.

Inschrijving per ongeluk verwijderd

Hebt u de gegevens van een leerling per ongeluk uit BRON verwijderd? Als de gegevens van de leerling nog steeds in uw LAS staan, wisselt u de gegevens opnieuw uit met BRON. Als u de gegevens van de leerling ook uit uw LAS hebt verwijderd, registreert u de gegevens van de leerling opnieuw in uw LAS. Vervolgens wisselt u de gegevens opnieuw uit met BRON. Het is belangrijk dat de gegevens die u met BRON uitwisselt, identiek zijn aan de gegevens die u uit BRON hebt verwijderd.