In het kort

Vo-scholen kunnen aanvullende bekostiging voor nieuwkomers ontvangen. De aanvullende bekostiging bestaat uit:

  • een bedrag per nieuwkomer (de nieuwkomersbekostiging)
  • de eenmalige voorbereidingkosten

U hoeft geen aanvraag meer te doen voor nieuwkomersbekostiging. DUO stelt het ambtshalve vast. De eenmalige voorbereidingskosten moet u wel zelf blijven aanvragen.

U kunt voor het kalenderjaar 2020 aanvullende bekostiging krijgen voor 2 categorieën nieuwkomers:

  • een nieuwkomer 1e categorie was op 1 oktober 2018 nog niet in Nederland.
  • een nieuwkomer 2e categorie was op 1 oktober 2018 al wel in Nederland, maar was op de peildatum korter dan 2 jaar in Nederland.

Onder nieuwkomer wordt verstaan een leerling die:

  • vreemdeling is volgens artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000;
  • geen internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs of Europees secundair onderwijs volgt;
  • is ingeschreven als daadwerkelijk schoolgaand.

Bekijk de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo en de wijzigingsregeling van 20 november 2019, kenmerk VO/17731314, artikel 2.

Is dit uw vraag?

Kijk voor antwoorden op enkele veel gestelde vragen bij Nieuwkomersbekostiging