Bekostiging

Alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) zijn onderdeel van een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor alle ondersteuning van leerlingen op al haar vestigingen. In het voortgezet onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit het regulier onderwijs: vmbo, havo, vwo, pro en de scholen voor vso.

Ondersteuning leerlingen (v)so

De samenwerkingsverbanden betalen de ondersteuningskosten voor leerlingen in het (v)so. Plaatsing in het (v)so is pas mogelijk nadat het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. Uitzondering hierop vormen de leerlingen die geplaatst zijn in een residentiële instelling.

Voor alle leerlingen op de aangesloten vo-scholen krijgt het samenwerkingsverband bekostiging voor lichte en zware ondersteuning. De ondersteuningskosten voor de plaatsing in het (v)so berekent DUO jaarlijks op basis van de 1 oktobertelling. Deze kosten betaalt DUO rechtstreeks aan de (v)so-school en verrekent deze met het budget van het betreffende samenwerkingsverband.

Lichte ondersteuning

Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs krijgt voor al haar vo-leerlingen bekostiging voor lichte ondersteuning (personeel en exploitatie). De bekostiging geldt voor een kalenderjaar voor het aantal bekostigde leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar. 

De bekostiging lichte ondersteuning is onderverdeeld in Regionale ondersteuning, Correctiebedrag en Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro).

Regionale ondersteuning

De regionale ondersteuning is een voortzetting van het vroegere regionaal zorgbudget. De bekostiging bestaat uit een bedrag per leerling vermenigvuldigd met het aantal bekostigde leerlingen.

Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

De bekostiging voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) bestaat uit:

  • een bedrag per leerling, vermenigvuldigd met het aantal bekostigde leerlingen en met het percentage lwoo- en pro-leerlingen en
  • het bedrag wordt verminderd met de ondersteuningsbekostiging lwoo of pro. DUO betaalt dit direct aan de schoolbesturen van de afzonderlijke vestigingen.

Voor de berekening van het percentage is de peildatum 1 oktober 2021.

Zware ondersteuning

De zware ondersteuning bestaat uit bekostiging voor personeel en bekostiging voor materiële instandhouding.

Zware ondersteuning personeel

De zware ondersteuning (personeel) is gebaseerd op het aantal bekostigde leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar. De bekostiging wordt per schooljaar vastgesteld. Het bedrag bestaat uit:

  • een bedrag normatieve zware ondersteuning (aantal leerlingen maal normbedrag), plus of min het correctiebedrag verevening
  • min het bedrag dat is toegekend voor leerlingen in het vso voor wie het swv verantwoordelijk is. De kosten voor leerlingen in het vso betaalt DUO aan de scholen voor vso.

Zware ondersteuning materiële instandhouding

Het bedrag voor zware ondersteuning materiële instandhouding bestaat uit:

  • het normbedrag maal het aantal leerlingen plus of min het correctiebedrag verevening,
  • en min het bedrag dat is toegekend voor leerlingen in het vso voor wie het swv verantwoordelijk is. De kosten voor leerlingen in het vso worden al betaald aan de vso-besturen.

Gerekend wordt met het aantal bekostigde leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het bekostigingsjaar. De bekostiging wordt per kalenderjaar vastgesteld.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee