Assurance-rapport

Uiterlijk 30 juni moeten scholen bij DUO een assurance-rapport hebben ingediend over de juistheid van de leerlinggegevens op 1 oktober.

Wat moet u doen?

  1. Registreer alle leerlinggegevens in BRON en controleer ze.
  2. Vraag een OBO (Overzicht BRON Onderzoek) aan en verstrek deze aan de accountant. De accountant voert de controle uit.
  3. Klopt er iets niet? Wijzig de gegevens vanuit uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) en vraag een nieuw OBO aan voor de accountant. Hij ziet de uitgevoerde mutaties op de verschillenlijst.
  4. Stelt de accountant vast dat het OBO goed is? Dan krijgt uw school een goedkeurend assurance-rapport.
  5. Verstuur het assurance-rapport op tijd aan DUO, het liefst via Mijn DUO. Het moet op 30 juni bij DUO binnen zijn.
  6. Is het assurance-rapport goedgekeurd en vastgelegd door DUO? Dan is het betreffende OBO definitief de basis voor de bekostiging.

Zodra uw school is aangesloten op het nieuwe BRON en een OBO heeft aangevraagd, kan de accountant starten met de controle.

Aanbiedingsformulier

Voor het opstellen van het assurance-rapport kunt u het formulier ‘Aanbieding (checklist) onderzoek bekostigingsgegevens VO’ gebruiken. Hierop staat welke stukken u door de accountant moet laten waarmerken en u vervolgens naar DUO moet sturen.

Ongeoorloofd verzuim of geen indicatiestelling

Hebt u leerlingen die tussen de eerste schooldag en 1 oktober meer dan de helft de lessen ongeoorloofd hebben verzuimd? Of leerlingen waarvoor de (tijdige) indicatiestelling ontbreekt? Registreer dit in uw LAS door het veld 'Indicatie bekostigbaar op 1-10' op ‘nee’ te zetten. In tegenstelling tot wat in het accountantsprotocol 2018-2019 staat, hoeft u het Registratieformulier verzuim of ontbrekende indicatiestelling niet meer mee te sturen.

Verzenden

Maak een pdf-bestand van het rapport. De bestandsnaam moet als volgt opgebouwd zijn: AR99XXVO20YY.pdf. 99XX staat voor uw BRIN-nummer en 20YY voor het jaar waarop het assurance-rapport betrekking heeft. Verstuur het assurance-rapport door het te uploaden via Mijn DUO.

Om het assurance-rapport te versturen, hebt u in Mijn DUO de rol ‘Verzenden AR’ nodig. De beheerder bij uw school kan deze rol aan uw account koppelen. Het kenmerk moet het BRIN-nummer van uw school zijn.