Jaarstukken indienen

Elk jaar moet u voor 1 juli de bekostiging van uw school verantwoorden. Dit doet u in de jaarstukken. U moet deze stukken aanleveren aan DUO.

Jaarverslag op papier

In het jaarverslag doet uw schoolbestuur verslag van de gang van zaken en het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. U moet het jaarverslag op papier indienen bij DUO.

Wat moet u doen?

 1. Maak het jaarverslag volgens de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs
 2. Voeg de verplichte controleverklaring en een eventueel rapport van bevindingen van uw accountant toe. Een toelichting op de werkwijze met het onderwijsaccountantsprotocol staat in het onderwijsaccountantsprotocol, onder 'Toezicht op financieel beheer'.
 3. Het door u en uw accountant ingevulde aanbiedingsformulier stuurt u samen met het complete jaarverslag en de accountantsproducten naar DUO.

  Postadres:
  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag

Aanbiedingsbrieven 2018

U opent de pdf-download en toetst daarna Ctrl+F. In het zoekvenster vult u vervolgens het nummer in van het bevoegd gezag.

Aanbiedingsformulieren 2018

U opent de pdf-download en toetst daarna Ctrl+F. In het zoekvenster vult u vervolgens het nummer in van het bevoegd gezag.

Blanco aanbiedingsformulier

Hebt u geen aanbiedingsformulier meer? Maak dan gebruik van het blanco exemplaar.

Digitaal aanleveren van jaarcijfers

Uw jaarverslag levert u op papier aan. Uw jaarcijfers moet u digitaal bij DUO aanleveren. Dit doet u via het XBRL-portaal. U kunt in het portaal een nieuw rapport aanmaken, een bestaand rapport uploaden of verdergaan met een rapport dat u eerder heeft opgeslagen. Pas als u in het portaal ‘indienen’ kiest, verstuurt u de gegevens naar DUO.

Het volledige beeld van de rapportages en de eisen vindt u in de OCW Taxonomie v12.0. Ga voor meer informatie naar Jaarrekening in XBRL voor po of voor vo.

Wat moet u doen?

 1. Hebt u nog geen account? Vraag een account aan via xbrl@duo.nl. Denk aan instellings- en contactgegevens.
 2. Bekijk de handleiding XBRL-portaal (2330Kb, pdf)
 3. Log in op het XBRL-portaal. Gebruik hiervoor Internet Explorer 9 of hoger, Firefox 27 of hoger, of Google Chrome. De opmaak onder IE9 is niet optimaal. Met Firefox en Google Chrome werkt het portaal het snelst.

 4. Maak een nieuw rapport of upload een bestaand rapport (in XBRL-formaat). De tabbladen geven aan welke onderdelen u moet invullen.

Voorbeeldrapportage

Bekijk een lege voorbeeldrapportage voor een po- of vo-onderwijsinstelling waarin de jaarrekening, de continuïteitsparagraaf en de WNT-rapportage is opgenomen.