Lichte toets

Bij toetsplichtige fusies is geen verplicht advies meer nodig van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO). DUO doet een administratieve toets.

Wanneer is er een lichte toets?

 • Bij een scholenfusie met in totaal meer dan 500 leerlingen.
 • Bij een besturenfusie met samen meer dan 10 scholen.

DUO beoordeelt met behulp van de fusie-effectrapportage of:

 • Het proces zorgvuldig is doorlopen.
 • De medezeggenschapsraden het eens zijn met de fusie.

Aanvragen

 1. Voeg aan uw aanvraag toe:
  • een fusie-effectrapportage (FER), gebruik de onderwerpen uit het model in de regeling;
  • een verklaring van de medezeggenschapsraad / uitspraak geschillencommissie of Ondernemingskamer;
  • het advies van het college van B&W over de fusie.
 2. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier Aanvraag fusietoets. 
   Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.

  U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

DUO streeft ernaar een volledig ingediende aanvraag binnen 4 weken af te handelen.

Regelgeving

De verplichtingen voor de FER zijn opgenomen in artikel 64a, derde lid van de Wet op het primair onderwijs en in artikel 66b, eerste lid van de Wet op de expertisecentra.

Meer informatie vindt u op wetten.nl onder Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017.