Fuseren

Intersectorale fusie

Besturenfusies en scholenfusies uit verschillende onderwijssectoren zijn intersectorale fusies. Dit geldt ook wanneer er bij een fusie een bestuur betrokken is dat al scholen uit meerdere onderwijssectoren in stand houdt.

Een fusie tussen een AOC en een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs geldt niet als een intersectorale fusie.

Aanvragen

 1. Voeg aan uw aanvraag toe:
  • een fusie-effectrapportage (FER)
  • het advies van het college van B&W over de fusie (po en vo)
  • een verklaring van de medezeggenschapsraad/uitspraak geschillencommissie of Ondernemingskamer (po en vo)
  • een schriftelijk advies over, of voor zover van toepassing de schriftelijke instemming met de fusie door de medezeggenschapsraden (mbo)
  • een schriftelijke verklaring van instemming van de medezeggenschapsraden of de universiteitsraden (bijzonder universiteit) met de voorgenomen fusie (ho)
 2. Voeg andere relevante informatie toe. Bijvoorbeeld:
  • achtergrondinformatie fusieproces
  • redenen om te fuseren (financieel, krimp)
  • gemeentelijke prognoses leerlingaantallen
 3. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier Aanvraag fusietoets.

  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.

  U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

De toetscommissies kunnen aanvullende informatie opvragen. De minister neemt uiterlijk 13 weken na de aanvraag een besluit. Deze termijn kan één keer met 13 weken worden verlengd.

Meer informatie vindt u op wetten.nl onder Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017.