Aanvullende bekostiging

Nieuwkomersbekostiging

Het blijkt dat voor 90% van de nieuwkomers een ‘datum binnenkomst in Nederland volgens bevoegd gezag’ is ingevoerd. Dat percentage is ongebruikelijk hoog. Een mogelijke oorzaak hiervoor kan zijn dat niet voor iedereen duidelijk is, hoe de regeling in elkaar zit.
Daarom vindt u hier uitleg van de regeling met antwoorden op veelgestelde vragen (142Kb, pdf).

DUO hanteert voor de voorlopige telling en de daarop gebaseerde bekostiging de registratie in het Basisregister onderwijs (BRON) op respectievelijk 16 januari, 16 april, 16 juli en 16 oktober van het aantal nieuwkomers dat op respectievelijk de peildata 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober als schoolgaand stond ingeschreven.

De gegevens van de Basis Registratie Personen (BRP) dienen als uitgangspunt voor de bepaling van de aanvullende bekostiging voor nieuwkomers:

  • DUO gaat bij het vaststellen van de bekostiging in eerste instantie uit van de eerste datum verblijfstitel, zoals blijkt uit de BRP.

  • Indien er in de BRP geen datum verblijfstitel aanwezig is, wordt gekeken naar de datum in Nederland, zoals blijkt uit de BRP.

Afwijken van Basis Registratie Personen (BRP)

Bent u van mening dat de werkelijke datum binnenkomst in Nederland afwijkt van de BRP, dan kunt u de ‘datum aankomst in Nederland volgens het bevoegd gezag’ registreren. U moet bewijsstukken overleggen aan de accountant als u ervoor kiest af te wijken van de gegevens omtrent de verblijfstermijn, op basis van de in de regeling genoemde gegevens uit de BRP. Dit omdat gegevens ontbreken of volgens u anders zijn.

Bewijsstukken

Voor het aantonen van de juistheid van de door u verstrekte gegevens, overlegt u (een) bewijsstuk(ken) aan de accountant, bijvoorbeeld:

  • datumstempel in paspoort bij binnenkomst in Nederland,
  • beschikking minister van Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet,
  • rapportage IND,
  • registratieformulier COA.

Deze lijst is niet uitputtend, andere documenten kunnen ook als bewijs dienen. Dit is ter beoordeling van de accountant. Een kopie van de documenten in de administratie van de school volstaat daartoe.

Is dit uw vraag?

Kijk bij antwoorden op veel gestelde vragen over nieuwkomersbekostiging.