Naar In het kort

Aanvullende bekostiging

  1. In het kort
  2. Nieuwkomersbekostiging
  3. Eenmalige voorbereidingskosten aanvragen

Nieuwkomersbekostiging

Het blijkt dat voor 90% van de nieuwkomers een ‘datum binnenkomst in Nederland volgens bevoegd gezag’ is ingevoerd. Dat percentage is ongebruikelijk hoog. Een mogelijke oorzaak hiervoor kan zijn dat niet voor iedereen duidelijk is, hoe de regeling in elkaar zit.
Daarom vindt u hier uitleg van de regeling met antwoorden op veelgestelde vragen.

DUO hanteert voor de voorlopige telling en de daarop gebaseerde bekostiging de registratie in het Basisregister onderwijs (BRON) op respectievelijk 16 januari, 16 april, 16 juli en 16 oktober van het aantal nieuwkomers dat op respectievelijk de peildata 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober als schoolgaand stond ingeschreven.

De gegevens van de Basis Registratie Personen (BRP) dienen als uitgangspunt voor de bepaling van de aanvullende bekostiging voor nieuwkomers:

  • DUO gaat bij het vaststellen van de bekostiging in eerste instantie uit van de eerste datum verblijfstitel, zoals blijkt uit de BRP.

  • Indien er in de BRP geen datum verblijfstitel aanwezig is, wordt gekeken naar de datum in Nederland, zoals blijkt uit de BRP.

Afwijken van Basis Registratie Personen (BRP)

Bent u van mening dat de werkelijke datum binnenkomst in Nederland afwijkt van de BRP, dan kunt u de ‘datum aankomst in Nederland volgens het bevoegd gezag’ registreren. U moet bewijsstukken overleggen aan de accountant als u ervoor kiest af te wijken van de gegevens omtrent de verblijfstermijn, op basis van de in de regeling genoemde gegevens uit de BRP. Dit omdat gegevens ontbreken of volgens u anders zijn.

Bewijsstukken

Voor het aantonen van de juistheid van de door u verstrekte gegevens, overlegt u (een) bewijsstuk(ken) aan de accountant, bijvoorbeeld:

  • datumstempel in paspoort bij binnenkomst in Nederland,
  • beschikking minister van Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet,
  • rapportage IND,
  • registratie COA.

Deze lijst is niet uitputtend, andere documenten kunnen ook als bewijs dienen. Dit is ter beoordeling van de accountant. Een kopie van de documenten in de administratie van de school volstaat daartoe.

TBG-I voor nieuwkomers

Het overzicht Terugmelding bekostigingsgrondslagen individueel (TBG-I) is een weergave van de bekostigingsgrondslagen op individueel niveau. DUO bepaalt de grondslagen met de door u aangeleverde gegevens in BRON. Met het overzicht TBG-I kunt u controleren of deze bekostigingsgrondslagen overeenkomen met de gegevens in uw administratie.

DUO stelt per kwartaal een TBG-I beschikbaar. U vindt de datums in de Kalender

Is dit uw vraag?

Kijk bij antwoorden op veel gestelde vragen over nieuwkomersbekostiging.

Kan een leerling als nieuwkomer worden aangemerkt als één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft?

Indien één van de ouders van een leerling de Nederlandse nationaliteit heeft, is de leerling automatisch Nederlander en dus geen nieuwkomer.

Mag een nieuwkomer die korter dan een jaar in Nederland is door het Samenwerkingsverband worden geïndiceerd voor lwoo of pro zodat voor de nieuwkomer ondersteuningsbekostiging kan worden verkregen, naast de bekostiging voor eerste opvang nieuwkomers?

Nee, dit is niet toegestaan. Als op 1 oktober van het schooljaar een nieuwkomer nog geen jaar in Nederland is, is de nieuwkomer het gehele schooljaar nog niet aangewezen/toelaatbaar tot het lwoo of praktijkonderwijs. Vanaf het daaropvolgende schooljaar mag dat wel.

Vallen leerlingen die afkomstig zijn uit een EU land maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben ook onder de definitie van vreemdeling?

Ja, ook deze leerlingen vallen onder de definitie van vreemdeling volgens de Vreemdelingewet 2000 en zijn nieuwkomer, mits ook aan de overige criteria zoals benoemd in de definitie van een nieuwkomer wordt voldaan.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee