Beoordelen van uw aanvraag

Vanaf 1 november controleren en beoordelen DUO en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) uw aanvraag.

DUO controleert uw aanvraag

DUO controleert of uw aanvraag compleet is. We nemen contact met u op als dit niet zo is.

Mist er informatie/en of documenten?

U kunt de ontbrekende informatie en/of documenten naar DUO versturen via het formulier dat u vindt onder de link 'Doorgeven extra informatie bij een initiatief' in uw Mijn DUO. Hierbij vermeldt u het referentienummer dat u heeft ontvangen na het indienen van de aanvraag.  

Het is niet mogelijk om extra informatie aan te leveren via dit formulier als u uw aanvraag nog niet heeft ingediend.

Waar beoordeelt DUO op?

DUO beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen:

 • Is er voldoende belangstelling om te voldoen aan de stichtingsnorm? 
 • Zijn de Verklaringen Omtrent het Gedrag voor de bestuurders en de intern toezichthouders toegevoegd en is er geen sprake van mogelijke uitsluitingsgronden? 
 • Zijn er uitnodigingen voor een gesprek verstuurd naar de schoolbesturen, gemeente en het samenwerkingsverband? 

In gesprek met de IvhO

De inspectie neemt tussen 1 november en 1 april contact met u op over uw aanvraag. De inspectie gaat vervolgens met u in gesprek over de deugdelijkheidseisen en de overige elementen van kwaliteit.

Voor alle eisen moet u een positief advies krijgen van de inspectie. Dit gesprek is een verplichte stap op weg naar het advies van de inspectie aan de minister.  

Waar beoordeelt de IvhO op?

De inspectie baseert zich bij de beoordeling van de aanvraag op 6 deugdelijkheidseisen en adviseert de minister over de te verwachten kwaliteit. Ook kijkt de inspectie naar 9 overige elementen van kwaliteit. Deze zijn geen onderdeel van de beoordeling, maar leveren informatie voor het toezicht na de start van de school. 

DUO geeft een kort overzicht van de deugdelijkheidseisen en overige elementen van kwaliteit. De uitgebreide beschrijving hiervan en van de werkwijze vindt u in het advieskader Link opent externe pagina  op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Neem deze goed door voor u uw aanvraag voorbereidt en indient.

Deugdelijkheidseisen

Bij uw aanvraag voegt u een beschrijving toe hoe u wilt voldoen aan de deugdelijkheidseisen en overige elementen van kwaliteit. U moet aan alle 6 deugdelijkheidseisen voldoen. 

 1. Inhoud van het onderwijs: burgerschapsonderwijs. Uw aanvraag bevat een beschrijving van de wijze waarop het burgerschapsonderwijs op uw school vormgegeven zal gaan worden. 
 2. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen daarvoor. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, laat u zien hoe de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding zal bieden. Hiervoor stelt u in hoofdlijnen het schoolondersteuningsprofiel op. 
 3. Inrichting van het onderwijs: zicht op ontwikkeling van de leerlingen. 
  Basisonderwijs: Hoe volgt u de kennis en vaardigheden van leerlingen en met welk leerling- en onderwijsvolgsysteem? En hoe doet u dat voor leerlingen met een (taal)achterstand of extra ondersteuningsbehoefte?
  Voortgezet onderwijs: Hoe verzamelt u systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van uw leerlingen en hoe stemt u het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen?
 4. Inrichting van het onderwijs: onderwijstijd.
  Hoe gaat u de wettelijke minimale onderwijstijd verdelen over verschillende jaren van de schoolsoort en hoe gaat u om met wettelijke vakanties en vrije dagen? 
 5. Inhoud van het onderwijs: kerndoelen en referentieniveaus.
  Beschrijf voor het basisonderwijs uw onderwijsaanbod en voor het voortgezet onderwijs welke schoolsoorten u aanbiedt. Hoe gaat u aan de exameneisen, kerndoelen en referentieniveaus voor taal en rekenen voldoen?
 6. Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop (vormgeving van de bestuursstructuur).
  Hoe zorgt u voor een goed bestuurde school met scheiding van bestuur en toezicht, volgens de wettelijke eisen? U legt in statuten, een managementstatuut en/of een vergelijkbaar document vast hoe vanuit deze principes de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur en intern toezicht (en wanneer van toepassing de directeur) verdeeld zijn.
Verzelfstandiging, splitsing of nieuwe nevenvestiging
In het geval van een verzelfstandiging, splitsing of nieuwe nevenvestiging kan de inspectie ook een recent inspectierapport over de betrokken locaties betrekken. De werkwijze is verder gelijk aan die voor de start van een volledig nieuwe school. 
 
Deugdelijkheidseisen Caribisch Nederland:
Voor Caribisch Nederland zijn er 5 deugdelijkheidseisen. Deugdelijkheidseis 2, leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen daarvoor, hoeft voor een nieuwe school in Caribisch Nederland niet beschreven te worden.  
Overige kwaliteitseisen

U moet informatie over de 9 overige elementen van kwaliteit wel aanleveren bij uw aanvraag, maar dit zijn eisen die voor de start van een school nog niet beoordeeld kunnen worden. De inspectie geeft in haar advies aan de Minister geen oordeel over de invulling van deze 9 elementen. De inspectie bekijkt wel hoe deze elementen bijdragen aan de onderwijskwaliteit en kan er vragen over stellen. De inspectie gebruikt de informatie voor het toezicht na de start van uw school, de meeste van deze elementen zijn dan wettelijke vereisten. 

De 9 overige kwaliteitseisen zijn:

 1. Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het bevoegd gezag zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen. In de aanvraag moet u informatie geven over de manier waarop u dit kwaliteitszorgsysteem in de praktijk zal inzetten.
 2. Personeelsbeleid: formatie. U geeft informatie over de te verwachten samenstelling en formatie van de nieuwe school (onder meer hoeveel en voor welke vakken er leraren worden aangetrokken).
 3. Personeelsbeleid: bekwaamheid. U geeft aan hoe er aandacht wordt besteed aan de bekwaamheid van het personeel en hoe u ervoor zorgt dat het onderwijspersoneel zijn bekwaamheid kan onderhouden.
 4. Veiligheid op school. U beschrijft hoe u zorgt voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. 
 5. De (beleidsrijke) meerjarenbegroting. U stelt een meerjarenbegroting op, deze moet sluitend zijn en gaan over de eerste drie schooljaren.
 6. Huisvestingsverwachtingen en samenwerking kinderopvang. In de aanvraag beschrijft u uw verwachtingen betreffende huisvesting van de nieuwe school en de samenwerking met de kinderopvang.
 7. Vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en beleid). U laat zien wat de hoogte is van en het voorgenomen beleid is met betrekking tot de vrijwillige geldelijke bijdrage die van de ouders zal worden gevraagd.
 8. De wijze van uitvoering afspraken vroeg- en voorschoolse opvang en overleg onderwijsachterstandenbeleid. U maakt afspraken met gemeente en kinderopvang, over onder andere het bevorderen van integratie en tegengaan van onderwijsachterstanden.
 9. De wijze van uitvoering van de Wet medezeggenschap op scholen. U beschrijft hoe uitvoering wordt gegeven aan de Wet medezeggenschap op scholen.

Meer informatie over de 9 overige elementen van kwaliteit vindt u in het advieskader Link opent externe pagina  op de website van de inspectie.

Overige elementen van kwaliteit in Caribisch Nederland

Voor Caribisch Nederland gelden er 8 overige elementen van kwaliteit. Element 8, De wijze van uitvoering afspraken vroeg- en voorschoolse opvang en overleg onderwijsachterstandenbeleid, hoeft voor een nieuwe school in Caribisch Nederland niet beschreven te worden.

Besluit van de minister

De minister besluit vóór 1 juni in het kalenderjaar na het indienen van de aanvraag of uw school bekostiging kan krijgen. Dit besluit ontvangt u per post en het wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het komt ook bij uw initiatief te staan in Mijn DUO. Ouders kunnen het besluit terugzien op het initiatievenoverzicht.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee