Naar Personeel

Aanvragen ontheffing eisen benoembaarheid

Onbevoegd voor de klas

Geeft een van uw leraren les in een vak waarvoor hij niet bevoegd is? Dan moet hij zo snel mogelijk de vereiste bevoegdheid halen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u hiervoor ontheffing aanvragen: de ontheffing eisen benoembaarheid of ontheffing benoembaarheidsvereisten.

Voorwaarden

 • De leraar geeft gemiddeld minimaal 4 uur per week les in het vak.
 • De leraar is buitengewoon bekwaam. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een uitzonderlijke prestatie op zijn vakgebied.
 • Er is sprake van een bijzonder geval: een blijvende, uitzonderlijke situatie waardoor de leraar zijn bevoegdheid niet kan halen, of waardoor het onredelijk is dit van hem te vragen.

In de beleidsregel vindt u meer informatie over buitengewone bekwaamheid en bijzondere gevallen.

Wat moet u doen?

 1. Lees de beleidsregel. Controleer in de ontheffingstabel van de beleidsregel of de leraar aan de voorwaarden voor een gesloten aanvraag voldoet.
 2. Is geen van de situaties in de tabel van toepassing? Dan kunt u een open aanvraag indienen. U moet dan aangeven waarom de leraar volgens u toch voldoet aan de voorwaarden.
 3. Verzamel alle bewijsstukken:
  • Het schoolplan
  • Een verklaring van het bestuur dat de leraar pedagogisch-didactisch bekwaam is
  • Voldoet de leraar aan een situatie uit de ontheffingstabel? Verzamel dan ook de bewijsstukken die daarbij vermeld staan.
  • Voldoet de leraar niet aan een situatie uit de ontheffingstabel? Verzamel dan alle bewijsstukken waaruit blijkt dat de leraar buitengewoon bekwaam is én dat er sprake is van een bijzonder geval.
 4. Vul het formulier Ontheffing eisen benoembaarheid of erkenning bekwaamheid in en voeg de bewijsstukken toe. Stuur het naar DUO.

Beleidsregel
Formulier Ontheffing eisen benoembaarheid of erkenning bekwaamheid (161Kb, pdf)

Geeft de leraar les in een niet-schooleigen vak waarvoor geen lerarenopleiding bestaat? Dan kunt u mogelijk erkenning van zijn bekwaamheid aanvragen.

BES-eilanden

Ook scholen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen ontheffing aanvragen van de eisen voor benoembaarheid. De voorwaarden zijn dezelfde als voor aanvragen uit de rest van Nederland. U kunt hetzelfde formulier gebruiken.

Contact

Als u vragen heeft, kunt u bellen met de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie: 050 599 80 36 . Of stuur een e-mail naar ks.dw@duo.nl.