Regels en logistiek

Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de examens in het 2e (aangewezen vakken) en 3e tijdvak. Hierbij gelden de volgende regels:

  1. De leerling moet 30 minuten voor aanvang van het examen aanwezig zijn.
  2. Leerlingen zijn verplicht zich te legitimeren op verzoek van hen die deze examens afnemen. 
  3. Tijdens het centraal examen worden aan de leerlingen geen mededelingen, van welke aard ook, over de opgaven gedaan, uitgezonderd mededeling van door het College voor Toetsen en examens vastgestelde errata.  
  4. De aan de leerlingen voorgelegde examenopgaven blijven in het examenlokaal achter in verband met de geheimhouding van de opgaven.  
  5. De leerlingen leveren de examenopgaven, de uitwerking van de opgaven en de door hen gemaakte aantekeningen in bij degenen die toezicht houden. 
  6. Onregelmatigheden: indien een leerling zich ten aanzien van deze afname aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, meldt de voorzitter van het College voor Toetsen en examens dit bij de directeur van de school.
  7. Horloges en zelf meegebrachte elektronische apparatuur waaronder begrepen digitale hulpmiddelen en middelen met een telefoon- of camerafunctie zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van DUO Examendiensten. De voorzitter geeft ter plekke instructie hoe hier verder mee omgegaan wordt. Als blijkt dat een kandidaat tijdens het examen niet volgens de instructie heeft gehandeld, bijvoorbeeld zijn of haar mobiele telefoon gaat af, dan wordt dit beschouwd als een onregelmatigheid.

Laptop en andere hulpmiddelen

Kandidaten moeten zelf de toegestane hulpmiddelen meenemen naar het examen. Gebruik van een laptop is alleen mogelijk als u dit bij de aanmelding hebt aangegeven in het opmerkingenveld. De kandidaat moet de laptop zelf meenemen (met een volle batterij). Vergeet niet uw kandidaten hierover te informeren. Op de locatie is een printer aanwezig.

Correctie en beoordeling

Het CvTE zorgt ervoor dat 2 correctoren het gemaakte werk beoordelen. De correctoren kijken het werk onafhankelijk van elkaar na. Ze doen dit volgens de door het CvTE vastgestelde normen. Als het nodig is, vragen ze naar het oordeel van een 3e corrector. Het CvTE stelt op grond van deze beoordelingen score en cijfer vast. De verdere gang van zaken, zoals de uitslagbepaling en uitreiking van het diploma, verloopt volgens het Eindexamenbesluit VO.

Bewaartermijn

DUO Examendiensten bewaart het schriftelijk werk 6 maanden. Omdat de opgaven geheim zijn, is er geen sprake van inzagerecht. Het CvTE kan op verzoek van de kandidaat een toelichting geven op het gemaakte examenwerk.

Regelgeving

Meer informatie over de uitslagbepaling: zie de artikel 3.35  Link opent externe pagina en artikel 3.34 Link opent externe pagina  van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Meer informatie over de diploma uitreiking: zie artikel 3.47 Link opent externe pagina  van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. 

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via staatsexamens@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 89 33 op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee