Samenwerkingsverbanden

Bekostiging

Alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) zijn onderdeel van een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor alle ondersteuning van leerlingen op al haar vestigingen. In het voortgezet onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit het regulier onderwijs: vmbo, havo, vwo, pro en de scholen voor vso.

Ondersteuning leerlingen (v)so

De samenwerkingsverbanden betalen de ondersteuningskosten voor leerlingen in het (v)so. Plaatsing in het (v)so is pas mogelijk nadat het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. Uitzondering hierop vormen de leerlingen die geplaatst zijn in een residentiële instelling.

Voor alle leerlingen op de aangesloten vo-scholen krijgt het samenwerkingsverband bekostiging voor lichte en zware ondersteuning. De ondersteuningskosten voor de plaatsing in het (v)so berekent DUO jaarlijks op basis van de 1 oktobertelling. Deze kosten betaalt DUO rechtstreeks aan de (v)so-school en verrekent deze met het budget van het betreffende samenwerkingsverband.

Lichte ondersteuning

Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs krijgt voor al haar vo-leerlingen bekostiging voor lichte ondersteuning (personeel en exploitatie). De bekostiging geldt voor een kalenderjaar voor het aantal bekostigde leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar. 

De bekostiging lichte ondersteuning is onderverdeeld in Regionale ondersteuning, Correctiebedrag en Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro).

Zware ondersteuning

De zware ondersteuning bestaat uit bekostiging voor personeel en bekostiging voor materiële instandhouding.