Fuseren

Hoe het werkt

Bij toetsplichtige fusies is geen verplicht advies meer nodig van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO). Dit loopt vooruit op de wetswijziging, waarbij de fusietoets in het primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs wordt afgeschaft. Tot dat moment geldt alleen een (lichte) administratieve toets.

Vanaf 1 augustus 2018 is daardoor bij fusies sprake van:

 • een niet-toetsplichtige fusie of
 • een fusie met een (lichte) administratieve toets.

Meer informatie vindt u op wetten.nl onder Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017.

Niet-toetsplichtige fusie

Een fusietoets is niet verplicht bij een fusie tot samenwerkingsschool of bij een fusie of overdracht waarbij een school voor praktijkonderwijs is betrokken. Dit doet zich voor bij een:

 • institutionele fusie tussen één vo school en één of meer praktijkscholen;
 • institutionele fusie tussen uitsluitend praktijkscholen;
 • bestuurlijke fusie tussen één bestuur met vo scholen en één of meer besturen met uitsluitend praktijkscholen;
 • bestuurlijke fusie tussen besturen met uitsluitend praktijkscholen.

Bij niet-toetsplichtige fusies zijn er wel verplichtingen en in enkele gevallen aanvullende voorwaarden.

Wat moet u doen?

 1. Maak een fusie-effectrapportage (FER). Gebruik hiervoor het format in de regeling, en neem deze op in uw administratie.
 2. Vraag advies aan direct betrokken gemeentebesturen (onderdeel van de FER).
 3. Leg de FER voor instemming voor aan de betrokken medezeggenschapsraden.
 4. Stuur de BRIN-mutatieformulieren naar DUO
  Postbus 30205, 2500 GE Den Haag.
  Gaat het om een besturenfusie? Stuur dan de gepasseerde akte van overdracht mee.

De verplichtingen voor de FER zijn opgenomen in artikel 53g, eerste lid van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Aanvullende voorwaarden bij twee niet-toetsplichtige fusies:

Fusie tot samenwerkingsschool

Hiervoor gelden aparte voorwaarden. Het statutaire doel van de stichting is in ieder geval het in stand houden van een samenwerkingsschool. Kijk voor de voorwaarden bij artikel 42b en artikel 53c van de WVO.

Administratieve toets

Als een fusie toetsplichtig is, vindt er bij DUO een (lichte) administratieve toets plaats. DUO toetst deze fusie met behulp van de fusie-effectrapportage (FER). DUO beoordeelt:

 • of het proces zorgvuldig is doorlopen,
 • of de medezeggenschapsraden het eens zijn met de fusie.

Fusie tussen 2 scholen van verschillende besturen

Bij een fusie tussen 2 scholen van verschillende besturen geldt:

 • De school die wordt opgeheven moet via een notariële akte worden overgedragen aan het bestuur van de overblijvende school.
 • Het moment van de overdracht mag samenvallen met het moment van de fusie.
 • De akte van overdracht moet u meesturen met het BRIN-formulier.

Opheffen van een school gebeurt altijd op 31 juli. Het BRIN-nummer van de opgeheven school vervalt. Bij een fusie krijgen de gefuseerde scholen het overgebleven BRIN-nummer.

Intersectorale fusies

Voor fusies tussen scholen in het voortgezet onderwijs en de sectoren middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs blijft de noodzaak tot advisering bestaan. De Commissie Macrodoelmatigheid mbo en in voorkomende gevallen de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs adviseren bij intersectorale fusies.

Fusie verwerken in uw LAS

Neem altijd contact op met uw softwareleverancier voordat u de fusie gaat verwerken in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS). Hij kan u precies vertellen wat u moet doen in uw LAS.

U kunt uw leerlingenadministratie als volgt voorbereiden:

 1. Schrijf alle leerlingen van het te vervallen BRIN-nummer per 31 juli uit. U hoeft hiermee niet te wachten tot 31 juli.
 2. Schrijf ze in op het nieuwe BRIN-nummer per 1 augustus van het nieuwe schooljaar.
 3. Verwerk vóór 1 augustus alle terugkoppelingen in uw LAS en los de dubbele inschrijvingen op.

Wilt u controleren of alle leerlingen per 1 augustus zijn uitgeschreven onder het vervallen BRIN-nummer of vestigingsvolgnummer? Vraag dan in uw LAS een registratieoverzicht op met peildatum 1 augustus. Het registratieoverzicht op die datum moet leeg zijn.