Naar Verzuim

Rapportages

Toegang tot rapportages

U wilt weten welke leerlingen verzuimen, terwijl ze nog geen startkwalificatie hebben. DUO maakt rapportages over deze leerlingen voor vo, mbo en gemeenten.

U kunt de rapportages raadplegen in Mijn DUO.

Rapportages inzien in Mijn DUO

De beheerder op uw school of bij uw gemeente moet u als gebruiker toevoegen, met de rol 'rapportages verzuim/bron'. U krijgt een inlognaam en een wachtwoord van DUO en een tokengenerator van uw beheerder.

 1. Log in op Mijn DUO.
 2. Kies onder ‘Uitwisselen bestanden’ voor ‘Ophalen bestanden’. U kunt het rapport bekijken of opslaan.

Soorten rapportage

U herkent het onderwerp van de rapportage aan de hoofdletters in de bestandsnaam.

Rapportages absoluut verzuim

Absoluut verzuim gaat over leerlingen die niet ingeschreven staan bij een school.

Bestandsnaam Beschrijving
A01
Uitschrijvingen zonder startkwalificatie. Bevat gegevens van personen tussen de 13 en 23 jaar die in vergelijking met de vorige maand niet bij een bekostigde opleiding geregistreerd staan in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON)
A02
Herinschrijvingen. Bevat gegevens van leerlingen die eerder in het convenantjaar* op de A01-rapportage voorkwamen, maar door een mutatie in de vorige maand niet meer voldoen aan de definitie van potentieel voortijdig schoolverlater.
A04
Actuele workload. Bevat de namen van het cumulatief aantal uitschrijvingen (A01-A02=A04).
A05
Startset schoolinschrijvingen vo en mbo. Bevat alle personen die op 1 oktober staan ingeschreven in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) en die bij uitval voldoen aan de definitie van voortijdig schoolverlater.
A06
Overzicht voortijdig schoolverlaters. Totaal aantal uitschrijvingen zonder startkwalificatie per niveau per convenantjaar* sinds 1 oktober. Het uitschrijfpercentage ten opzichte van de startset wordt getoond.
A07
Verlate startkwalificaties. Bevat de leerlingen die na 1 oktober van het lopende convenantjaar* een startkwalificatie hebben behaald.
A11
Verlenging A01 Uitschrijvingen zonder startkwalificatie. Loopt van oktober t/m december.
A12
Verlenging A02 Herinschrijvingen. Loopt van oktober t/m december.
A14
Verlenging A04 met de actuele workload. Loopt van oktober t/m december.
A17
Verlenging A07 Verlate startkwalificaties. Loopt van oktober t/m december.
A50
Stand absoluut Verzuim. Bevat gegevens van personen uit de regio, gemeente of school, die op de 1ste van de maand ouder dan 4 en jonger dan 18 zijn, die geen opleiding volgen volgens het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON), geen startkwalificatie hebben en ook geen vrijstelling.

*Het convenantjaar start op 1 oktober van het huidige schooljaar en loopt tot 30 september van het volgende schooljaar.

De rapportages verschijnen maandelijks, uiterlijk op de vrijdag na het 1e volledige weekend van de maand.

Rapportages relatief verzuim

Relatief verzuim gaat over leerlingen die ingeschreven staan bij een school.

Bestandsnaam Beschrijving

R01
gemeente/regio

Aantal meldingen per status.

R02

Aantal meldingen per maand. Geeft het aantal meldingen per verzuimsoort weer.

R03
regio

Cumulatief overzicht van het aantal meldingen per RMC-regio per aangesloten school.

R04
regio

Cumulatief overzicht van het aantal meldingen per RMC-regio per gemeente.

R05
gemeente

Meldingen per uitvoerende instantie per loket.

R06

Deelnemers voor wie de afgelopen maand een melding is gedaan.

R07

Lijst van leerlingen met een niet-afgehandelde verzuimmelding.

R08

Gegevens van leerlingen die potentieel LRV zijn. Geeft alle leerlingen weer waarvoor gedurende een aaneengesloten periode van 28 kalenderdagen een melding relatief verzuim van het type V3 geldig is (16 uur per 4 weken). Dit kunnen ook meerdere meldingen zijn.

De rapportages verschijnen maandelijks, uiterlijk op de vrijdag na het 1e volledige weekend van de maand. Rapportages met code R08 worden elke maandag geplaatst.

Rapportages vrijstellingen

Bestandsnaam Beschrijving

V01
gemeente/regio

Overzicht actuele vrijstellingen of vervangende leerplicht.

V02
gemeente/regio

Overzicht nieuwe/vervallen/verlengde vrijstellingen of vervangende leerplicht ten opzichte van rapportage V01.

V03
gemeente/regio

Overzicht vrijstellingen of vervangende leerplicht van leerlingen die in de betreffende maand in uw gemeente of regio zijn komen wonen.

V04
vo/mbo

Ingeschreven leerlingen die in de betreffende maand een vrijstelling of vervangende leerplicht hebben gekregen.

De rapportages verschijnen maandelijks, uiterlijk op de vrijdag na het 1e volledige weekend van de maand.

Rapportage bestuur

Bestandsnaam Beschrijving

B01

vo/mbo

Overzicht van het aantal voortijdig schoolverlaters van de scholen onder een bestuur.

De rapportage verschijnt maandelijks, uiterlijk op de vrijdag na het 1e volledige weekend van de maand.

Rapportage jongeren in kwetsbare positie

Bestandsnaam Beschrijving

JKP

mbo/gemeente/regio

Startset Jongeren in een kwetsbare positie.

Deze rapportage verschijnt jaarlijks, in de week na het 1e volledige weekend van november.

Definitie JiKP

De definitie die wordt gebruikt om de JiKP’ers te identificeren luidt:

Jongere in een kwetsbare positie die jonger is dan 23 jaar, en
 1. die instroomt in of doorstroomt naar een entreeopleiding of
 2. die doorstroomt naar een basisberoepsopleiding of die uitstroomt uit het onderwijs, en die afkomstig is uit:
  • het voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de WEC, met uitzondering van leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding *);
  • het praktijkonderwijs, bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de WVO;
  • de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar
  • beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de WVO; of
  • een leerwerktraject als bedoeld in artikel 10b1 van de WVO.

*) Omdat RMC's deze leerlingen volgen, zijn deze leerlingen wel opgenomen in de rapportage. 

Rapportages namen en rugnummers

Met het bestand Namen en rugnummers (NenR) kunt u controleren wie voortijdig schoolverlaters zijn binnen uw school, gemeente of regio.

In februari/maart verschijnt de rapportage op basis van de voorlopige cijfers. In oktober/november plaatsen we de rapportage op basis van de definitieve cijfers.

De rapportage Namen en rugnummers hoort bij de rapportage Startpopulatie.

Rapportages startpopulatie

De rapportage Startpopulatie (NRSP) toont de gegevens van leerlingen die aan het begin van het convenantjaar staan ingeschreven in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) én die bij uitval voldoen aan de definitie van voortijdig schoolverlater. Het convenantjaar start op 1 oktober van het huidige schooljaar en loopt tot 30 september van het volgende schooljaar.

In februari/maart verschijnt de rapportage met voorlopige cijfers. In oktober/november plaatsen we de rapportage met definitieve cijfers.

De rapportage Startpopulatie hoort bij de rapportage Namen en rugnummers.

In het Programma van levering staat meer over de inhoud van een rapportage.

Vragen?

Hebt u vragen over de rapportages op deze pagina? Neem contact op met de helpdesk.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee