Naar Verzuim

Soorten verzuim

Welke verzuimmelding moet u melden bij welke situatie? Met de verzuimhulp weet u binnen 1 minuut wat u moet melden. De beslisboom geeft een overzicht.

Wat is verzuim?

We spreken van verzuim als een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie zonder geldige reden afwezig is. Verzuim bestaat uit relatief en absoluut verzuim.

Relatief verzuim

Een leerling staat wel ingeschreven op een school, maar is zonder geldige reden afwezig tijdens les- of praktijktijd. Scholen zijn volgens de Leerplichtwet verplicht om dit ongeoorloofd relatief verzuim te melden.

Absoluut verzuim

Een leerling (zonder startkwalificatie) heeft geen inschrijving op een school en heeft ook geen vrijstelling. DUO meldt via rapportages aan scholen en gemeenten om welke leerlingen het gaat.

Soorten verzuimmelding

Welke meldingen zijn er en wat houden ze in?

16 uur in 4 weken

Jonger dan 18 jaar

Is een leerling (jonger dan 18) in een periode van 4 aaneengesloten schoolweken minimaal 16 uur ongeoorloofd afwezig? Dan moet u dit melden. U voert de melding '16 uur in 4 weken’ op als de 16 uur is bereikt. De begindatum is de 1e verzuimdag en de einddatum is de dag waarop de 16 uur is bereikt. Vakantiedagen tellen niet mee.

18 jaar en ouder

Is de leerling 18 jaar of ouder? Ook dan kunt u een melding doorgeven van 16 uur in 4 weken. Dit is niet verplicht, maar veel gemeenten hebben een afspraak met scholen om dit wel te melden. Op deze manier kan voortijdig schoolverlaten worden tegengegaan.

Vervolgmeldingen bij aanhoudend verzuim

De dag na de einddatum van de 1e melding begint u opnieuw te tellen. Elke keer dat de leerling opnieuw 16 uur verzuimd heeft in een periode van 4 aaneengesloten schoolweken, moet u een nieuwe melding ’16 uur in 4 weken’ doorgeven.

Blijft een leerling aansluitend op de 1e verzuimmelding continu afwezig en overschrijdt hij daardoor meerdere keren per week de 16 uur? In dat geval mag u 1 melding per 7 kalenderdagen doorgeven, in plaats van elke 16 uur. Gebruik hiervoor ook de verzuimsoort ’16 uur in 4 weken’. De begindatum is altijd de 1e dag na de einddatum van de vorige melding. De einddatum is 7 dagen daarna.

‘Slim’ verzuim

Een leerling die continu verzuimt, maar bijvoorbeeld op 32 uur verzuim 1 of 2 uur aanwezig is om een melding te voorkomen, moet ook in beeld blijven.

U moet een melding opvoeren, op dezelfde manier als aanhoudend verzuim.

Langdurig relatief verzuim (LRV)

Is een leerling jonger dan 18 en minimaal 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig? Dan moet u een melding Langdurig Relatief Verzuim (LRV) doorgeven. U hoeft dan geen wekelijkse meldingen van verzuimsoort ‘16 uur in 4 weken’ meer te doen. U voert de LRV-melding eenmalig op. De begindatum van de LRV-melding is de eerstvolgende dag na de einddatum van de laatste melding van '16 uur in 4 weken’.

U registreert pas een einddatum als de leerling weer naar school gaat of wordt uitgeschreven.

Vakantiedagen telt u niet mee.

RMC-melding

Is een leerling zonder startkwalificatie tussen 18 en 23 jaar minstens 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig? Dan moet u een RMC-melding doorgeven. Het Doorstroompunt (voorheen Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) is er voor deze jongeren tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie de school voortijdig verlaten.

Zodra de leerling 28 kalenderdagen afwezig is, voert u de begindatum op. U voert de einddatum van de verzuimmelding pas op als de leerling weer naar school gaat, of wordt uitgeschreven.
Als de leerling na een afgesloten melding opnieuw minimaal 4 aaneengesloten schoolweken continu afwezig is, geeft u een nieuwe RMC-melding door.

Melden afwezigheid scholier of student

Naast de RMC-melding moet u ook de afwezigheid van de scholier of student doorgeven. Als een scholier of student van 18 jaar of ouder langer dan 5 weken ongeoorloofd afwezig is, heeft dat gevolgen voor studiefinanciering en de tegemoetkoming scholieren. De toelage wordt dan omgezet in een lening. Dit geldt alleen voor vo-scholieren die een tegemoetkoming scholieren krijgen en voor mbo-studenten die studiefinanciering krijgen voor een entreeopleiding of een beroepsopleiding (bol) niveau 2.

U geeft de afwezigheid door met het formulier Melding afwezigheid scholier of student. Deze melding staat los van de verzuimmelding die u in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) doet.

Luxe verzuim

De leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Overig verzuim, ziekte en schorsing

Verzuimt een leerling minder dan 16 uur in 4 weken? Dit mag u melden onder 'overig verzuim'.

Ziekteverzuim is geoorloofd verzuim. U meldt dit niet, maar legt de ziekmelding wel vast in uw eigen administratie. Vermoedt u dat het om ongeoorloofd verzuim gaat, dan kunt u na overleg met de leerplichtambtenaar ‘overig verzuim’ melden.

Schorsing geldt niet als verzuim. U kunt dit melden bij de Onderwijsinspectie Link opent externe pagina .

Twijfel?

Weet u niet zeker of u het verzuim van een leerling moet melden? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar in de gemeente waar de leerling woont.

Verzuim melden in klok- of lesuren

Moet u melden in klokuren of lesuren? Dat hangt af van uw schoolsoort.

Klok- of lesuren per schoolsoort
  • po en so: melden bij 16 klokuren.
  • vo en vso: melden bij 16 lesuren. Duurt een lesuur langer dan 60 minuten, dan melden bij 16 klokuren. Zijn de lesuren korter dan 1 klokuur? Dan rekent u in lesuren. Dit geldt ook voor vo-scholen met een variërende duur in lesuren.
  • mbo: melden bij 16 klokuren. Zijn alle opleidingen van uw ROC georganiseerd in lesuren, dan rekent u met lesuren.
  • combinatiescholen (vo en bve ineen): vo rekent in lesuren en mbo in klokuren.

Afwijkende uren

  • blokuren: deze lesuren telt u bij elkaar op. Een blokuur kan dus bestaan uit 2 of meer lesuren.
  • combinatie-lesuren: deze lesuren telt u bij elkaar op. Een combinatieles kan dus bestaan uit 1 of meer lesuren.
  • roosteruren: rekent u roosteruren niet tot de wettelijke uren? Dan zijn het geen lesuren. Rekent u roosteruren als lestijd? Dan telt u ze mee als verzuim.
  • dagdelen: is uw softwarepakket ingericht op dagdelen, dan meldt u verzuim in dagdelen. Hanteert uw school een rooster met dagdelen, maar is uw softwarepakket daar niet op ingericht? Dan staan 5 dagdelen gelijk aan 16 klokuren.

Regelgeving

Kijk voor meer informatie over de wettelijke verplichtingen rondom het melden van verzuim in artikel 21 van de Leerplichtwet 1969 Link opent externe pagina .

Kijk voor meer informatie over de termijn waarbinnen verzuim moet worden gemeld in artikel 21a Regeling register onderwijsdeelnemers Link opent externe pagina .

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via verzuim@duo.nl.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 90 00 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee