Verzuim

De school signaleert dat een leerling ongeoorloofd verzuimt. Daardoor kan de gemeente in actie komen. De leerplichtambtenaar helpt om de leerling zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan.

VSV-effectrapportage

Met de VSV-effectrapportage geef de RMC-medewerker ieder jaar uiterlijk 15 december de gegevens over voortijdig schoolverlaters en de prestatiesubsidie van het afgelopen schooljaar door.

Inzicht in effect van maatregelen

De VSV-rapportages geven het ministerie van OCW inzicht in het effect van de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters en de prestatiesubsidie. U leest hier meer over op Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017.

VSV-effectrapportage doorgeven

  1. Download de zipfile VSV-effectrapportage. Pak de zipfile uit.
  2. Voer de gevraagde gegevens in op de spreadsheet.
    • Is uw RMC-regio onderverdeeld in subregio’s? Dan moet er voor elke subregio een aparte spreadsheet worden ingevuld. De RMC-coördinator is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle gegevens.
    • Wilt u een toelichting opnemen bij een veld dat zich daar niet voor leent? Voeg deze toelichting dan in een Word-bestand als bijlage toe aan de VSV-effectrapportage.
  3. Mail de ingevulde spreadsheet uiterlijk 15 december 2019 naar vsv-effectrapportage@duo.nl. U hoeft de spreadsheet niet eerst als zipfile op te slaan.

Meer informatie

Op Rijksoverheid.nl staan veelgestelde vragen over de VSV-effectrapportage. Voor overige vragen over de leerplichttelling en de VSV-effectrapportage kunt u contact opnemen met de afdeling Ico.