Vervanging bij studieverlof lerarenbeurs

Als u een leraar studieverlof geeft, valt er een gat in uw lesrooster. Maar als de leraar gebruikmaakt van de lerarenbeurs, krijgt u subsidie om vervanging te regelen.

Voorwaarden

U kunt subsidie krijgen voor een vervanger als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De leraar krijgt de lerarenbeurs.
  • De leraar heeft studieverlof bij u aangevraagd en gekregen.
  • De leraar is bij u in dienst.

Een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) kan geen subsidie krijgen.

Aanvraag door leraar

De leraar vraagt de lerarenbeurs aan bij DUO. Hij geeft aan dat hij studieverlof wil. Hij voegt de Verklaring (laatste) werkgever of inlener bij de aanvraag. Op deze verklaring vult u in dat u de leraar studieverlof geeft. En voor hoeveel uur. Wordt de lerarenbeurs toegekend, dan krijgt u automatisch de subsidie. U krijgt de subsidie samen met de bekostiging.

Hoeveel subsidie

De subsidie voor studieverlof is een vast bedrag per klokuur dat de leraar verlof heeft. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en verschilt per sector.

Deeltijdopleiding

Bij een deeltijdaanstelling krijgt u subsidie naar rato. Bijvoorbeeld: de leraar doet een master. De deeltijdfactor is 0,7 en de sector is po. Het maximale aantal klokuren is dan 0,7 x 320 =224. Het maximale bedrag aan subsidie is dan 224 x € 37,79= € 8.464,96 per jaar.

Maximaal 3 jaar

U kunt, afhankelijk van de studielast, maximaal 3 jaar subsidie krijgen. De subsidie wordt telkens voor 1 studiejaar toegekend. Voor het 2e en 3e jaar moet de leraar opnieuw de lerarenbeurs aanvragen.