Instructeursbeurs mbo

Voor instructeurs in het mbo die een associate degree of een bacheloropleiding gaan volgen, is er subsidie. De subsidie bestaat uit 2 delen: geld voor studiekosten en geld voor studieverlof.

Voorwaarden

 • U voldoet aan de bekwaamheidseisen voor instructeurs in het mbo.
 • U geeft minimaal 20% van uw werktijd instructies op een mbo.
 • Uw opleiding staat in het Register Instellingen en Opleidingen (RIO).
 • U start of vervolgt uw opleiding in studiejaar 2024-2025.
 • U hebt voor dezelfde opleiding in dezelfde periode geen tegemoetkoming leraren, subsidie tweede lerarenopleiding, levenlanglerenkrediet of studiefinanciering (ook geen lening of reisproduct). Voor het levenlanglerenkrediet geldt 1 uitzondering: krijgt u minder subsidie instructeursbeurs dan u aan collegegeld betaalt? Dan mag u voor het resterende collegegeld levenlanglerenkrediet aanvragen.

Bent u in dienst bij een school? Dan kunt u ook subsidie voor studieverlof aanvragen voor uw werkgever.

Bekwaamheidseisen

U voldoet aan de bekwaamheidseisen als u 1 van de onderstaande documenten hebt:

 • PDG (getuigschrift pedagogisch-didactische scholing WEB)
 • diploma van een eerste- of tweedegraads lerarenopleiding
 • diploma van een associate degree gericht op het beroep van onderwijsondersteuner of instructeur
 • diploma van de mbo-opleiding Instructeur mbo
 • buitenlands diploma dat is gelijkgesteld aan 1 van de bovenstaande diploma's
 • vergelijkbaar, erkend buitenlands diploma

U hebt geen van de genoemde diploma's

Werkte u op 1 augustus 2018 al als instructeur? Alleen dan kan het bevoegd gezag van de instelling een verklaring afgeven dat u onder het overgangsrecht valt. Daarmee voldoet u alsnog aan de bekwaamheidseisen.

Aanvragen in Mijn DUO

U kunt de instructeursbeurs voor het studiejaar 2024-2025 aanvragen vanaf 1 april tot en met 31 mei 2024.

 • Laat uw werkgever of inlener de Verklaring werkgever of inlener instructeursbeurs mbo invullen. Scan de verklaring en sla deze op als pdf-bestand.
 • Log in op Mijn DUO om de instructeursbeurs aan te vragen. Om in te loggen hebt u een DigiD nodig.
 • Upload tijdens uw aanvraag de gescande Verklaring werkgever of inlener instructeursbeurs mbo.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Herhaalde aanvraag

Wilt u de instructeursbeurs voor een 2e of 3e keer aanvragen? Doe dit op tijd:

 • opleiding van 60 studiepunten: doe uw 2e aanvraag binnen 3 studiejaren na de 1e subsidieverlening
 • opleiding van meer dan 60 studiepunten: doe uw 2e en 3e aanvraag binnen 5 studiejaren na de 1e subsidieverlening

Wijzigen

De meeste wijzigingen kunt u via Mijn DUO doorgeven. Soms moet u een mail sturen of een formulier gebruiken. Bij elke wijziging in het studieverlof moet u een nieuwe Verklaring werkgever of inlener instructeursbeurs mbo uploaden. Wijzigingen hebben geen invloed op de volgorde van de verwerking van uw aanvraag.

Kies het onderwerp van uw wijziging:

Gestopt of niet begonnen met studie

Stopt u met uw studie of bent u niet begonnen? Dan moet u uw aanvraag intrekken via Mijn DUO. Als u op tijd uw aanvraag intrekt, hebt u geen beurs verbruikt.

Zet u te laat stop of betaalt u de instructeursbeurs niet helemaal terug? Dan hebt u 1 jaar beurs verbruikt. U mag dan alleen nog voor dezelfde opleiding opnieuw aanvragen.

U hebt voor de 1e keer instructeursbeurs aangevraagd

Trek uw aanvraag in binnen 2 maanden na de startdatum van uw opleiding. Als u alle betaalde bedragen terugstort, hebt u geen instructeursbeurs verbruikt. Wilt u later de beurs opnieuw aanvragen? Dan mag dit voor dezelfde óf voor een andere opleiding.

U hebt voor de 2e of 3e keer instructeursbeurs aangevraagd

Trek uw aanvraag in binnen 2 maanden na de startdatum van het studiejaar. Als u alle betaalde bedragen terugstort, hebt u voor dat studiejaar geen instructeursbeurs verbruikt.

Niet voldoende studiepunten gehaald

Hebt u het minimale aantal studiepunten niet gehaald? Dan bent u verplicht dit zo snel mogelijk te mailen naar instructeursbeurs@duo.nl. U hebt dan 1 jaar van uw instructeursbeurs verbruikt. Ook moet u de beurs van dat jaar terugbetalen. Uw werkgever hoeft de subsidie voor studieverlof niet terug te betalen.

Andere opleiding

Gaat u een andere opleiding doen? Geef dit dan door via Mijn DUO. Doe dit vóór de startdatum van de studie waarvoor u de instructeursbeurs krijgt.

Blijft u dezelfde studie doen, maar aan een andere onderwijsinstelling? Die wijziging mag u ook na de startdatum van uw opleiding doorgeven.

Persoonlijke gegevens

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens geeft u door via Mijn DUO. Zoals een buitenlands adres, een postadres of een nieuw rekeningnummer. 

Hoogte collegegeld

Een verlaging van het collegegeld kunt u het hele studiejaar doorgeven via Mijn DUO.

Is uw collegegeld hoger geworden? Dan kunt u dit tot en met 15 oktober wijzigen via Mijn DUO.

Studieverlof

U kunt alleen een wijziging in het studieverlof doorgeven als u bij uw aanvraag van uiterlijk 31 mei al studieverlof hebt aangevraagd. Hebt u bij uw aanvraag geen studieverlof aangevraagd? Dan kunt u dit niet meer veranderen.

In de volgende gevallen moet u een wijziging doorgeven, via Mijn DUO:

 • een verhoging van het aantal studieverlofuren: geef dit uiterlijk 15 oktober door
 • een verlaging van het aantal studieverlofuren: dit kunt u altijd doorgeven
 • een andere deeltijdfactor: geef dit zo snel mogelijk door
 • een nieuwe werkgever die ook subsidie voor uw studieverlof wil: Dit kan alleen als er nog studieverlofuren over zijn van de uren die uw vorige werkgever heeft gekregen. De resterende uren zijn voor uw nieuwe werkgever. Uw oude en nieuwe werkgever regelen dit met elkaar, zonder DUO. Uw oude werkgever moet zich nog wel houden aan de subsidieverplichtingen en verantwoording.

Bij elke wijziging in het studieverlof moet u een nieuwe Verklaring werkgever of inlener instructeursbeurs mbo uploaden.

Bedragen

Op de pagina Bedragen en betaalmomenten staat hoeveel subsidie u kunt krijgen. De subsidie voor studieverlof betalen we aan uw werkgever, tegelijk met de reguliere bekostiging.

Uw werkgever kan per jaar voor maximaal 160 klokuren subsidie voor studieverlof krijgen. In 2024 is dit € 36,29 per uur. Bij een deeltijdaanstelling vergoeden we naar rato.

Gift of terugbetalen

 • U moet minimaal 15 studiepunten (ECTS) per studiejaar halen, ook als u later start of vrijstellingen hebt. Hebt u zoveel vrijstellingen dat u geen 15 studiepunten kunt halen? Neem dan contact met ons op.
 • In het studiejaar waarin u afstudeert, hoeft u niet te voldoen aan het minimaal aantal studiepunten. Deze voorwaarde vervalt dan, omdat u uw diploma hebt behaald.
 • We beoordelen binnen 22 weken na afloop van het studiejaar of u voldoende studiepunten hebt gehaald. Hebt u onvoldoende studiepunten gehaald, dan moet u de instructeursbeurs voor dat jaar terugbetalen.

Contact

Voor vragen kunt u bellen of mailen: 050-599 9099 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of instructeursbeurs@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee