Instructeursbeurs mbo

Voor instructeurs in het mbo die een associate degree of een bacheloropleiding gaan volgen, is er subsidie. De subsidie bestaat uit 2 delen: geld voor studiekosten en geld voor studieverlof.

Voorwaarden

U kunt subsidie voor studiekosten krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U voldoet aan de bekwaamheidseisen voor instructeurs in het mbo.
 • U besteedt minimaal 20% van uw werktijd aan het geven van instructies op een mbo.
 • Uw opleiding staat in het Register Instellingen en Opleidingen (RIO).
 • U start of vervolgt uw opleiding in studiejaar 2022-2023.
 • U hebt voor dezelfde opleiding in dezelfde periode geen tegemoetkoming leraren, subsidie tweede lerarenopleiding, levenlanglerenkrediet of studiefinanciering (ook geen lening of reisproduct). Voor het levenlanglerenkrediet geldt 1 uitzondering: krijgt u minder subsidie Instructeursbeurs dan u aan collegegeld betaalt? Dan mag u voor het resterende collegegeld levenlanglerenkrediet aanvragen.

Bent u in dienst bij een school? Dan kunt u ook subsidie voor studieverlof aanvragen voor uw werkgever.

Bekwaamheidseisen

U voldoet aan de bekwaamheidseisen als u 1 van de onderstaande documenten hebt:

 • een PDG (getuigschrift pedagogisch-didactische scholing WEB)
 • een diploma van een eerste- of tweedegraads lerarenopleiding
 • een diploma van een associate degree gericht op het beroep van onderwijsondersteuner of instructeur
 • een diploma van de mbo-opleiding Instructeur mbo
 • een buitenlands diploma dat is gelijkgesteld aan 1 van de bovenstaande diploma's
 • een vergelijkbaar, erkend buitenlands diploma

U hebt geen van de genoemde diploma's

Werkte u op 1 augustus 2018 al als instructeur? Alleen dan kan het bevoegd gezag van de instelling een verklaring afgeven dat u onder het overgangsrecht valt. Daarmee voldoet u alsnog aan de bekwaamheidseisen.

Aanvragen

U kunt de instructeursbeurs voor studiejaar 2022-2023 niet meer aanvragen. De aanvraagperiode liep van 1 april tot en met 31 mei 2022.

Dien een herhaalde aanvraag op tijd in:

 • opleiding van 60 studiepunten: dien de 2e aanvraag in binnen 3 studiejaren na de 1e subsidieverlening.
 • opleiding van meer dan 60 studiepunten: dien de 2e en 3e aanvraag in binnen 5 studiejaren na de 1e subsidieverlening.

Wijzigen

De meeste wijzigingen kunt u via Mijn DUO doorgeven. Soms moet u een e-mail sturen of een formulier gebruiken. Bij elke wijziging in het studieverlof moet u ook een nieuw formulier Verklaring (laatste) werkgever of inlener uploaden, als pdf-bestand. Wijzigingen hebben geen invloed op de volgorde van de verwerking van uw aanvraag. Kies het onderwerp van uw wijziging:

Gestopt of niet begonnen met studie

Stopt u met uw studie, of begint u niet aan uw studie? Dan moet u uw aanvraag intrekken via Mijn DUO. Als u op tijd uw aanvraag intrekt, hebt u geen beurs verbruikt.

Zet u te laat stop of betaalt u de instructeursbeurs niet volledig terug? Dan hebt u 1 jaar beurs verbruikt en mag u alleen nog voor dezelfde opleiding opnieuw aanvragen.

U hebt voor de 1e keer instructeursbeurs aangevraagd

Trek uw aanvraag in binnen 2 maanden na de startdatum van uw opleiding. Als u daarna alle betaalde bedragen volledig terugstort, hebt u geen instructeursbeurs verbruikt. Wilt u later de beurs opnieuw aanvragen, dan mag dit voor dezelfde óf voor een andere opleiding.

U hebt voor de 2e of 3e keer instructeursbeurs aangevraagd

Trek uw aanvraag in binnen 2 maanden na de startdatum van het studiejaar. Als u daarna alle betaalde bedragen volledig terugstort, hebt u voor dat studiejaar geen instructeursbeurs verbruikt.

Niet voldoende studiepunten gehaald

Hebt u het minimale aantal studiepunten niet gehaald? Dan bent u verplicht dit zo snel mogelijk te e-mailen naar instructeursbeurs@duo.nl. U hebt dan 1 jaar van uw instructeursbeurs verbruikt. Ook moet u de beurs van dat jaar terugbetalen. De subsidie voor studieverlof die aan uw werkgever is uitbetaald, wordt niet teruggevorderd.

Andere opleiding

Gaat u een andere opleiding doen? Dan geeft u dat door via Mijn DUO. Doe dit vóór de startdatum van de studie waarvoor u de instructeursbeurs is toegekend.

Blijft u dezelfde studie doen, maar aan een andere onderwijsinstelling? Die wijziging mag u ook na de startdatum van uw opleiding doorgeven.

Persoonlijke gegevens

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens geeft u door via Mijn DUO. Zoals een buitenlands adres, een postadres of een nieuw rekeningnummer. 

Hoogte collegegeld

Een verlaging van het collegegeld kunt u het hele studiejaar doorgeven via Mijn DUO.

Is uw collegegeld hoger geworden? Dan kunt u dit tot en met 15 oktober wijzigen via Mijn DUO.

Studieverlof

Krijgt uw werkgever subsidie voor studieverlof voor u? In de volgende gevallen moet u een wijziging doorgeven via Mijn DUO. Bij elke wijziging in het studieverlof moet u ook een nieuw formulier Verklaring (laatste) werkgever of inlener uploaden, als pdf-bestand.

 • U wilt een verhoging van het aantal studieverlofuren doorgeven. Geef dit uiterlijk 15 oktober door via Mijn DUO. 
 • U hebt een verlaging van het aantal studieverlofuren. Dit kunt u altijd doorgeven.
 • Uw deeltijdfactor verandert. Dit moet u zo snel mogelijk doorgeven.
 • U hebt een nieuwe werkgever en u wilt dat ook hij subsidie voor uw studieverlof ontvangt. Dit kan alleen als er nog studieverlofuren over zijn van de uren die uw vorige werkgever heeft gekregen. De resterende uren zijn dan voor uw nieuwe werkgever. Uw oude en nieuwe werkgever regelen dit met elkaar, zonder tussenkomst van DUO. Uw oude werkgever moet zich nog wel houden aan de subsidieverplichtingen en verantwoording.

U kunt alleen een wijziging in het studieverlof doorgeven als u in uw aanvraag van uiterlijk 15 mei al studieverlof had aangevraagd. Hebt u in uw aanvraag geen studieverlof aangevraagd, dan kunt u dat niet meer veranderen.

Intrekken aanvraag

U kunt uw aanvraag intrekken in Mijn DUO. Ga naar 'Instructeursbeurs mbo'. Kies het studiejaar waarvoor u hebt aangevraagd en klik op 'Aanvraag intrekken'.

Bedragen

Op de pagina Bedragen en betaalmomenten staat hoeveel subsidie u kunt krijgen. De subsidie voor studieverlof betalen we aan uw school, tegelijk met de reguliere bekostiging.

Uw werkgever kan per jaar voor maximaal 160 klokuren subsidie voor studieverlof krijgen. In 2022 is dit € 36,29 per uur. Bij een deeltijdaanstelling vergoeden we naar rato.

Gift of terugbetalen

U moet minimaal 15 studiepunten (ECTS) per studiejaar halen, ook als u later start of vrijstellingen hebt. Hebt u zoveel vrijstellingen dat u geen 15 studiepunten kunt halen? Neem dan contact met ons op.

In het studiejaar waarin u afstudeert, hoeft u niet te voldoen aan het minimaal aantal punten. Deze voorwaarde vervalt dan, omdat u uw diploma hebt behaald.

We beoordelen binnen 22 weken na afloop van het studiejaar of u voldoende studiepunten hebt gehaald. Hebt u onvoldoende punten gehaald, dan moet u de instructeursbeurs voor dat jaar terugbetalen.

Contact

Hebt u vragen of wijzigingen? Bel gerust de Afdeling Lerarenbeurs: 050-599 9099. Wij zijn bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Mailen kan ook: instructeursbeurs@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee