DUO is te laat

Hebt u een aanvraag gedaan bij DUO? DUO moet binnen 8 weken een beslissing op aanvragen van burgers nemen. Bij bezwaarschriften moet dat binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn. Verstrijkt de termijn zonder dat DUO beslist over uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u DUO 'in gebreke stellen'.

Meer informatie over in gebreke stellen en de Wet dwangsom vindt u op rechtspraak.nl Link opent externe pagina .

Andere beslistermijnen

Bij de volgende aanvragen gelden er andere beslistermijnen.

  • lerarenbeurs: binnen 8 weken na afloop van de aanvraagperiode 
  • instructiebeurs: binnen 8 weken na afloop van de aanvraagperiode
  • subsidie tweede lerarenopleiding: in januari van het studiejaar waarvoor een aanvraag is gedaan
  • korte scholingstrajecten vo: binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag

Hoe kunt u DUO in gebreke stellen?

Vul het Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen in en stuur het per e-mail of post naar het adres dat op het formulier staat.

Stelt u DUO in gebreke namens een onderwijsinstelling? Kijk dan op DUO Zakelijk wat u moet doen.

Verlengen beslistermijn

De wet biedt DUO de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen, bijvoorbeeld als we meer informatie van u nodig hebben. Als DUO meer tijd nodig heeft, laten we u dat altijd weten.

Hoe gaat het verder?

Na ontvangst van de ingebrekestelling heeft DUO 2 weken om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan zijn de gevolgen:

  • Er begint automatisch een dwangsom te lopen voor elke dag dat DUO de beslistermijn overschrijdt. Dit kan voor maximaal 42 dagen en € 1.442,-.
  • U kunt meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is DUO verplicht om alsnog binnen 2 weken te beslissen.