Naar Bekostiging en subsidies

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

De regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) in Nederland is verdeeld in 40 regio’s. Binnen zo’n regio maken scholen en gemeenten elke 4 jaar afspraken over maatregelen om schooluitval tegen te gaan en over de begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie. Die afspraken staan in plannen van aanpak. 

Elke regio heeft een contactgemeente voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) vsv. Ook heeft elke regio een contactschool die de andere scholen vertegenwoordigt.

Doel regionale aanpak vsv

Scholen en gemeenten werken hard samen om jongeren op de best passende plek te krijgen. Het belangrijkste is dat jongeren een opleiding blijven volgen óf leren en werken combineren. Daarnaast kan het ook gaan om voor deze jongeren een passende plek te vinden op de arbeidsmarkt en om ze de juiste hulp, zorg en ondersteuning te geven.

Subsidie

De Rijksoverheid ondersteunt scholen en gemeenten in de regionale aanpak vsv door (onder andere) geld beschikbaar te stellen. Een contactschool kon daardoor subsidie aanvragen. 

Aanvraagperiode

Subsidie aanvragen kon van 1 april t/m 30 september 2020 (alleen) door de contactschool.

Voorwaarden

 • U (de contactschool) stelt samen met de contactgemeente een plan op voor het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters.
 • Dit plan gaat over de jaren 2020-2024.
 • Dit plan dient u in via het Invulblad aanvraag subsidie vsv 2020-2024. Hierin is het format opgenomen met de verplichte onderdelen voor de subsidieaanvraag.
 • Het bevoegd gezag van de contactschool ondertekent dit namens de contactscholen én de verantwoordelijke wethouder van de RMC-contactgemeente (van de RMC-regio) tekent namens de gemeenten in de regio. 
 • De contactschool vertegenwoordigt de samenwerkende onderwijsinstellingen voor zowel de aanvraag als de besteding van de subsidie voor het regionaal programma in de genoemde RMC-regio. Om die reden is het noodzakelijk dat alle samenwerkende onderwijsinstellingen in deze RMC-regio de contactschool machtigen voor bovengenoemde taak. Elke onderwijsinstelling voegt een document toe aan de subsidieaanvraag waaruit dit blijkt. Gebruik hiervoor de Verklaring van machtiging van contactschool voor ondertekening regionaal programma.

Subsidie aanvragen

 1. U downloadt het Invulblad aanvraag subsidie vsv 2020-2024.
 2. U vult dit document in en ondertekent het samen met uw RMC-contactgemeente.
 3. Het regionaal programma aan maatregelen voegt u toe aan dit 'Invulblad aanvraag subsidie vsv 2020-2024' en u ondertekent het.
 4. U voegt een document toe waaruit blijkt dat u als RMC-contactschool gemachtigd bent namens de samenwerkende onderwijsinstellingen. Gebruik hiervoor de Verklaring van machtiging van contactschool voor ondertekening regionaal programma. 
 5. U zorgt ervoor dat de (getekende) documenten digitaal zijn opgeslagen zodat u ze hierna kunt uploaden in het formulier in Mijn DUO.
 6. U logt in op Mijn DUO.
 7. Via het formulier 'Aanvraag subsidie regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024' uploadt u het document met de bijlagen en verstuurt u deze digitaal naar DUO.

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.

Na uw aanvraag

Direct na uw aanvraag ontvang u per e-mail een bevestiging en een referentienummer.

U krijgt uiterlijk 30 november 2020 een beslissing van ons óf en hoeveel subsidie u ontvangt.

Hebben wij aan u gemeld dat u subsidie ontvangt? Dan ontvangt u in november het subsidiebedrag.

Meldingsplicht

Als er een wijziging is in de samenstelling van een RMC-regio en/of een wijziging van het regionale programma, dan meldt de contactschool dit direct en schriftelijk aan de minister. De minister kan officieel beslissen dat deze wijziging gevolgen heeft voor het subsidiebedrag.

Verantwoorden

Jaarlijks legt de contactschool verantwoording af voor deze subsidie via Model G van de Jaarrekening. Contactgemeenten leggen voor de specifieke uitkering verantwoording af via de SiSa (BZK) en door het indienen van de vsv-effectrapportage (DUO).

Meer informatie

Voor meer informatie over de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten, neem contact met ons op.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee