Experiment vraagfinanciering

Binnen het experiment vraagfinanciering schrijft een deeltijdstudent zich in voor een deelnemende hbo of Ad-opleiding waarvan  hij 1 of meer modules volgt. Het doel is hbo en Ad-opleidingen beter te laten aansluiten met het werkveld en bij de behoeften van de deeltijdstudent. Het experiment loopt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2024.

Instellingen kunnen zich niet meer aanmelden voor het experiment vraagfinanciering. De deelnemende instellingen kunnen tot 1 september 2019 nieuwe studenten inschrijven in het experiment.

Kamerbrief over tussenevaluatie experimenten en flexibilisering hbo

Voor welke opleidingen subsidie?

Het experiment vraagfinanciering is bedoeld voor instellingen die opleidingen aanbieden in de sectoren Techniek, ICT en Zorg en welzijn. De activiteiten waarvoor deelnemers subsidie kunnen krijgen, staan in artikel 3 van de Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs.

Op 1 januari 2018 trad de Wet invoering associate degree-opleiding in werking getreden. Vanaf deze datum zijn de associate degree-programma's zelfstandige opleidingen. Instellingen die al toestemming hebben om deel te nemen aan dit experiment, kunnen daarom ook associate degree opleidingen in de vraagfinancieringsvariant aanbieden.

Bekijk de subsidieregeling en het besluit vraagfinanciering hoger onderwijs.

Wat doet DUO?

DUO betaalt 4 keer per jaar de gemelde deelnames en resultaten vraagfinanciering volgens onderstaand schema:

Deelname/resultaat geleverd in
Betaalmaand
september-november
januari
december-februari
april
maart-mei
juli
juni-augustus
oktober

Verantwoording

De subsidie moet worden verantwoord volgens de regeling jaarverslaggeving onderwijs zoals beschreven in artikel 14 van de subsidieregeling. Dit betreft de reguliere verantwoording. Hieruit moet blijken dat de subsidie is besteed aan de verlaging van het collegegeld per module en niet in geld aan de student is uitgekeerd. De voucher mag u ook niet op enigerlei andere wijze gebruiken voor compensatie van de student.
Daarnaast moet u tot 2 jaar na betaling kunnen aantonen dat de activiteiten verricht zijn waarvoor de subsidie is verstrekt, en dat aan de verplichtingen is voldaan. Hierbij valt te denken aan het bewaren van de onderwijsovereenkomsten en behaalde studieresultaten in uw systeem. Steekproefsgewijs kan op grond van artikel 14 van de subsidieregeling hierop worden gecontroleerd.

Documentatie

Voor deelnemers aan het experiment stelt DUO aangepaste documenten beschikbaar voor de administratie:

Na 31 augustus 2019 is het niet meer mogelijk nieuwe studenten aan te melden voor het experiment vraagfinanciering. Studenten die voor deze datum al deelnamen aan het experiment kunnen tot 31 augustus 2024 gebruik maken van (maximaal 8) vouchers.

Kijk ook op rijksoverheid.nl Experimenten om deeltijdonderwijs flexibeler te maken.