Werken als leraar

Wilt u voor onbepaalde tijd in Nederland als leraar werken met een buitenlands diploma? Dan moet u erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie aanvragen. Wilt u tijdelijke of incidenteel in Nederland als leraar werken, dan moet u dit bij ons melden. 

Voorwaarden

Voor onbepaalde tijd werken als leraar

 • U hebt een lerarenopleiding gevolgd.
 • Uw opleiding heeft minstens hetzelfde niveau als het Nederlandse niveau van hoger onderwijs.
 • Het diploma geeft u lesbevoegdheid in het land van diplomering.
 • Het diploma geeft dezelfde lesbevoegdheid als de aangevraagde bevoegdheid.
 • De gevolgde opleiding is gericht op de aangevraagde bevoegdheid.

Komt u uit een EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland, dan vindt u alle voorwaarden in de Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel Link opent externe pagina .

Tijdelijk of incidenteel werken als leraar

 • U hebt een EU-verblijfsvergunning.
 • Uw diploma is in een EER-land of Zwitserland behaald.
 • Het diploma geeft u lesbevoegdheid in het land van diplomering.
 • Het diploma geeft dezelfde lesbevoegheid als de aangevraagde bevoegdheid.

Voor welke beroepen?

Voor de volgende beroepen is erkenning aanvragen of een melding doen mogelijk:

 • leraar basisonderwijs
 • vakleerkracht basisonderwijs (dit kan voor elk vak in het primair onderwijs)
 • leraar speciaal onderwijs
 • vakleerkracht speciaal onderwijs (dit kan voor elk vak in het speciaal onderwijs)
 • leraar algemeen voortgezet onderwijs
 • leraar in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Aanvragen of melden

Vraag online erkenning van uw beroepskwalificatie aan. Stuur alle gevraagde bewijsstukken mee.

Aanvragen erkenning beroepskwalificatie leraarAanvragen erkenning beroepskwalificatie leraar

Aanvragen met formulier

Lukt het niet om online erkenning van uw beroepskwalificatie aan te vragen? Gebruik dan een formulier. 

 • Gebruik het formulier 'Aanvraag Erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel' als u een diploma hebt uit een EER-land of Zwitserland.
 • Gebruik het formulier 'Aanvraag Erkenning niet EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel' als u een diploma hebt behaald buiten een EER-land of Zwitserland.

Wilt u in het basisonderwijs werken en komt u niet uit de EU of Zwitserland? Dan moet u op het formulier 'Aanvraag Erkenning niet EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel' aangeven aan welke taaleis u voldoet.

Taaleis Nederlands

U moet een certificaat opsturen waaruit blijkt dat u het Nederlands beheerst op of gelijkwaardig aan ERK-niveau Link opent externe pagina B2. Bijvoorbeeld:

 • een diploma Staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2), programma II
 • een certificaat Nederlands als 2e taal op het 2e niveau (afgegeven voor 1 januari 1994)
 • een certificaat Nederlands als Vreemde taal op het hoogste niveau (uitgebreide kennis)
 • een certificaat Nederlands als Vreemde taal van het profiel academische taalvaardigheid, profiel educatief professioneel of taalvaardigheid hoger onderwijs (PTHO)
 • een certificaat Nederlands Educatief Startbekwaam
 • een diploma havo of vwo, of een ander diploma voortgezet onderwijs op vergelijkbaar niveau. Het onderwijs moet zijn gegeven in het Nederlands en u moet het examen Nederlands hebben behaald.

Voldoet u aan deze taaleis? Dan mag u lesgeven in het Nederlands in (Europees) Nederland, op Bonaire, op Saba en op Sint Eustatius.

Taaleis Papiaments

U moet een certificaat opsturen waaruit blijkt dat u het Papiaments beheerst op of gelijkwaardig aan ERK-niveau Link opent externe pagina B2. Bijvoorbeeld:

 • een certificaat van de taaltoets Papiamentse taal aan de Universiteit van Curaçao
 • een diploma havo of vwo, of een ander diploma voortgezet onderwijs op vergelijkbaar niveau. U moet het examen Papiaments hebben behaald.

Voldoet u aan deze taaleis? Dan mag u lesgeven in het Papiaments op Bonaire.

Taaleis Engels

U moet een certificaat opsturen waaruit blijkt dat u het Engels beheerst op of gelijkwaardig aan ERK-niveau Link opent externe pagina B2. Bijvoorbeeld:

Voldoet u aan deze taaleis? Dan mag u lesgeven in het Engels op Saba en op Sint Eustatius en in het internationaal onderwijs in (Europees) Nederland.

Ik kom niet uit de EER of Zwitserland

Hebt u geen EU-verblijfsvergunning? Dan kunt u alleen een erkenning van uw beroepskwalificatie aanvragen.

Ik kom uit Oekraïne

Komt u uit Oekraïne en valt u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Link opent externe pagina ? U kunt erkenning van uw beroepskwalificatie aanvragen wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt een lerarenopleiding gevolgd.
 • Uw opleiding heeft minstens het niveau van het Nederlandse hoger onderwijs. Meestal voldoet een Oekraïens lerarendiploma hieraan.
 • Uw diploma geeft u lesbevoegdheid in het land van diplomering.
 • Uw diploma geeft dezelfde lesbevoegdheid als de bevoegdheid die u aanvraagt.
 • Uw opleiding is gericht op de bevoegdheid die u aanvraagt.

Werken in het reguliere basisonderwijs

Om in het reguliere basisonderwijs te werken, moet u de Nederlandse taal beheersen op B2-niveau. Kunt u geen bewijs meesturen van voldoende beheersing van de Nederlandse taal? Dan kunt u een tijdelijke erkenning aanvragen om les te geven in een tijdelijke onderwijsvoorziening (tov). Dit is een voorziening voor Oekraïense leerlingen. Een tijdelijke erkenning is geldig tot 13 juli 2024. U kunt met de tijdelijke erkenning niet in het reguliere basisonderwijs lesgeven.

Nederland heeft ook scholen waar de voertaal Engels is: het internationaal georiënteerd basisonderwijs (igbo). Om in het igbo te werken, moet u de Engelse taal beheersen op B2-niveau. U kunt erkenning voor onbepaalde tijd aanvragen om les te geven in het igbo. Met een erkenning voor het igbo mag u niet lesgeven in het reguliere onderwijs.

Erkenning aanvragen

U kunt de erkenning online aanvragen. Lukt dit niet, gebruik dan het formulier Erkenning niet EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel. Dit formulier vindt u onder het kopje 'Aanvragen en melden'. Als u in het basisonderwijs wilt werken moet u op het formulier aangeven aan welke taaleis u voldoet. Spreekt u geen Nederlands of Engels op B2-niveau? Laat dit veld dan leeg.

U hoeft geen beëdigde vertalingen mee te sturen van uw originele documenten uit Oekraïne.

Gratis

Erkenning van uw beroepskwalificatie of een melding van tijdelijk of incidenteel werk is gratis.

Hoe het verdergaat

Erkenning van uw beroepskwalificatie

Erkennen van uw beroepskwalificatie gaat als volgt:

 • U doet online of met een formulier een verzoek om uw beroepskwalificatie te laten erkennen. De bewijsstukken die u moet sturen staan op het formulier.
 • DUO kan over uw diploma advies bij het Nuffic Link opent externe pagina vragen of navraag doen bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering.
 • Als uw diploma niet gecontroleerd kan worden bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering, dan hebben wij een verklaring van uw onderwijsinstelling over uw afstuderen nodig.
 • U krijgt een bericht met de beslissing.
 • Is uw aanvraag afgewezen, dan kunt u bezwaar maken.
Tijdelijk of incidenteel werk

Wilt u tijdelijk of incidenteel werken als leraar, dan moet u dit melden.   

Melden van tijdelijk of incidenteel werk gaat als volgt:

 • U doet de melding met het formulier 'Melding tijdelijke of incidentele dienstverrichting EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel'. De bewijsstukken die u moet sturen staan op het formulier.
 • DUO kan over uw diploma advies bij het Nuffic Link opent externe pagina vragen of navraag doen bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering.
 • Als uw diploma niet gecontroleerd kan worden bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering, dan hebben wij een verklaring van uw onderwijsinstelling over uw afstuderen nodig.
 • U krijgt een bericht met de beslissing.
 • Als u registratie is geaccepteerd, krijgt u een brief met de bevestiging van de registratie. U mag werken als leraar.
 • Is uw registratie afgewezen, dan kunt u bezwaar maken.

Contact

Hebt u vragen? U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met de afdeling Diplomadiensten: +31 50 599 77 78. Of mail naar diplomadiensten@duo.nl.