Ontheffing eisen benoembaarheid vo

Geeft u onbevoegd les? Maar bent u door bijzondere omstandigheden niet in staat om uw onderwijsbevoegdheid te halen? Voor ontheffing van de benoembaarheidseisen in het voortgezet onderwijs gelden de volgende voorwaarden:

 • U geeft gemiddeld minimaal 4 uur per week les in het vak.
 • U bent buitengewoon bekwaam. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een uitzonderlijke prestatie op uw vakgebied.
 • Er is sprake van een bijzonder geval: een blijvende, uitzonderlijke situatie waardoor u de bevoegdheid niet kunt halen, of waardoor het onredelijk is dit van u te vragen.

In de beleidsregel Link opent externe pagina vindt u meer informatie over buitengewone bekwaamheid en bijzondere gevallen.

Wat moet u doen?

 1. Lees de beleidsregel Link opent externe pagina. Controleer in de ontheffingstabel of u aan de voorwaarden voor een gesloten aanvraag voldoet.
 2. Is geen van de situaties in de tabel van toepassing? Dan kunt u een open aanvraag indienen. U moet dan aangeven waarom u denkt dat u toch voldoet aan de voorwaarden.
 3. Verzamel alle bewijsstukken:
  • het schoolplan
  • een verklaring van het bestuur dat u pedagogisch-didactisch bekwaam bent
  • als u voldoet aan een situatie uit de ontheffingstabel: de bewijsstukken die in de tabel vermeld staan
  • als u niet voldoet aan een situatie uit de ontheffingstabel: alle bewijsstukken waaruit blijkt dat u buitengewoon bekwaam bent √©n dat er sprake is van een bijzonder geval.
 4. Vul het formulier Ontheffing eisen benoembaarheid of erkenning bekwaamheid in. Onderteken het formulier en voeg de bewijsstukken toe. Stuur het naar DUO.

DUO accepteert alleen aanvragen met een formulier.

BES-eilanden

Ook leraren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen ontheffing aanvragen van de eisen voor benoembaarheid. De voorwaarden zijn dezelfde als voor aanvragen uit de rest van Nederland. U kunt hetzelfde formulier gebruiken.

Onderwijsbevoegdheid bepalen

Weet u niet zeker of u bevoegd bent voor het vak dat u geeft? Dit controleert u met de bevoegdhedenscan.

Contact

Voor vragen kunt u op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur bellen met de afdeling Diplomadiensten: 050 599 77 78. Of stuur een e-mail naar diplomadiensten@duo.nl.