Naar Home

Maatregelen corona

Vanwege het coronavirus neemt de overheid een aantal maatregelen.

Geld, studie en terugbetalen

Vragen over studie en studiefinanciering die te maken hebben met corona.

Studiefinanciering

Hoeveel mag ik bijverdienen?

De grens voor bijverdienen in 2020 vervalt voor alle studenten. Sommige studenten werken in een cruciaal beroep vanwege de coronacrisis juist extra. Om niemand door extra verdiensten op dit moment in de problemen te brengen, vervalt de grens voor bijverdienen in 2020. U mag in het jaar 2020 bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw studiefinanciering.

Door de maatregelen tegen het coronavirus kom ik in financiële problemen. Kan ik meer studiefinanciering krijgen?

  • Als u nog niet maximaal leent, kunt u (tijdelijk) uw lening verhogen. Dit kan met terugwerkende kracht tot het begin van de lopende maand.
  • Misschien kunt u nu een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs hangt af van het inkomen van uw ouders. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
  • Hebt u een aanvullende beurs en is het inkomen van uw ouders in 2020 gedaald? Of daalt het inkomen van uw ouders in 2021? Dan kunnen uw ouders verlegging peiljaar naar 2020 of 2021 aanvragen. Misschien krijgt u dan een hogere aanvullende beurs.
  • Studeert u aan hbo of universiteit, dan kunt u extra lenen voor uw collegegeld: het collegegeldkrediet.
  • Gebruikt u de genoemde mogelijkheden al en komt u toch in de problemen? Neem contact met ons op. We bespreken dan uw situatie en zullen er zo soepel mogelijk mee omgaan.
  • Bent u klaar of gestopt met uw studie? Dan hebt u geen recht meer op een lening bij DUO. Wij raden u dan aan contact te zoeken met uw gemeente.
Wat kan ik doen als ik mijn (bij)baan helemaal of gedeeltelijk ben kwijtgeraakt?

DUO kan u hiervoor geen financiële compensatie bieden. Wel kunt u misschien bij het UWV een WW-uitkering Link opent externe pagina krijgen.

Mijn hbo of universiteit kan geen verklaring collegegeld of bewijs van inschrijving ondertekenen en stempelen. Wat nu?

Uw onderwijsinstelling mag een digitale handtekening zetten. Een stempel is niet nodig.

Studievertraging

Ik loop studievertraging op door het coronavirus. Heb ik recht op financiële compensatie?

Als u in de eindfase van uw opleiding zit, hebt u misschien recht op een financiële tegemoetkoming.

Ik loop studievertraging op door het coronavirus. Heb ik recht op verlenging van mijn diplomatermijn?

De coronacrisis is een bijzondere situatie. Daarom kunt u misschien verlenging van uw diplomatermijn krijgen. Neem contact op met de studentendecaan van uw school of universiteit. Een verzoek voor verlenging van de diplomatermijn gaat namelijk altijd via de studentendecaan.

Lesgeld of collegegeld

Komt er een korting op het collegegeld en lesgeld?

Ja. Studenten in het vavo, mbo, hbo en universiteit krijgen in het studiejaar 2021-2022 een korting van 50% op het collegegeld of lesgeld. In de tabel leest u hoeveel u moet betalen.


Te betalen
Hbo en universiteit
Eerstejaars studenten en tweedejaars studenten lerarenopleiding € 542,-
Overige studenten € 1.084,-
Studenten die instellingscollegegeld betalen Bedrag instellingscollegegeld minus € 1.084,-
Mbo en vavo
Studenten mbo-bol € 608,- 
Studenten vavo-voltijd € 608,- 

  • Collegegeld betaalt u aan de hogeschool of universiteit.
  • Lesgeld betaalt u aan DUO, in 1 x of 9 termijnen. De rekening komt in september.

Minder collegegeldkrediet

Studenten die een lening aanvragen voor het betalen van hun collegegeld, kunnen bij DUO niet meer lenen dan het bedrag dat ze moeten betalen. Dit is in 2021-2022 dus maximaal het bedrag na de korting.

Waarom geldt de korting niet voor het studiejaar 2020-2021?

De maatregel is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma stelt budget beschikbaar vanaf het studiejaar 2021-2022. Studenten die in het studiejaar 2020-2021 studievertraging opliepen, zijn gecompenseerd door andere coronamaatregelen.

Ik studeer af voor 31 augustus 2021. Hoe zit het met mijn collegegeld?

Als u vóór 31 augustus 2021 een hbo-diploma of een universitair masterdiploma haalt, krijgt u € 535,- terug van DUO. Voorwaarde is dat u zowel in het studiejaar 2019-2020 als in het studiejaar 2020-2021 minimaal 1 maand ingeschreven stond bij een opleiding in het bekostigd hoger onderwijs. Lees meer hierover bij de maatregel Tegemoetkoming voor extra kosten studievertraging.

Heeft de korting gevolgen voor de hoogte van de studiefinanciering?

Nee. De korting heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw studiefinanciering. Wel voor het maximale bedrag dat u kunt lenen voor het collegegeld, het collegegeldkrediet. U kunt niet meer lenen dan het bedrag dat u moet betalen.

Ik heb voor het studiejaar 2021-2022 meer collegegeldkrediet aangevraagd dan ik moet betalen. Moet ik dit bedrag zelf verlagen?

Nee. DUO past het bedrag automatisch aan. U krijgt hierover voor de start van het studiejaar een nieuw bericht.

Ik sta voor de definitieve toelating tot het hbo nog een paar maanden ingeschreven in het mbo. Moet ik nu lesgeld voor het mbo betalen en collegegeld voor het hbo?

Nee. In de maanden dat u bent ingeschreven aan het mbo, hoeft u nog geen collegegeld te betalen. Zodra u wordt uitgeschreven van het mbo (vóór 1 januari 2021) moet u collegegeld betalen. Het betaalde lesgeld wordt dan gekort op het collegegeld. Zie de informatie hierover op de pagina 'Uw inschrijving bij school'. Het lesgeld betaalt u in principe voor een volledig schooljaar. Als u uw diploma haalt, kunt u een gedeelte van het lesgeld terugkrijgen.

Studenten EU/EER, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk

Ik kan niet aan de 56-uurseis voldoen door de coronacrisis. Wat kan ik doen?

DUO gaat soepel om met de 56-uurseis, zolang de coronamaatregelen gelden. Hebt u in 2020 in 1 maand 56 uur gewerkt? En voor die maand ook studiefinanciering gekregen? Dan houdt u recht op studiefinanciering. U moet wel kunnen bewijzen dat u door de coronamaatregelen geen 56 uur kunt werken.

Studieschuld

Door de maatregelen tegen het coronavirus kan ik mijn schuld niet meer betalen. Wat kan ik doen?

De terugbetaling van uw studieschuld loopt door. Ook -boetes moet u betalen. Betaalt u niet op tijd, dan stuurt DUO een aanmaning.

Studieschuld

Hebt u door de maatregelen tegen het coronavirus problemen met het aflossen van uw studieschuld? Dan zijn er twee mogelijkheden:

-boete

Hebt u een -boete? Kijk of u een betalingsregeling kunt krijgen.

Achterstand met betalen

Door de bijzondere coronasituatie heeft DUO de afgelopen maanden geen nieuwe zaken doorgegeven aan deurwaarders via het CJIB. Vanaf oktober 2020 doen we dit wel weer. Hiermee voorkomen we dat uw schulden zich verder opstapelen en bijkomende problemen naar de toekomst schuiven. U krijgt opnieuw bericht over uw achterstand. Kunt u het bedrag niet in een keer betalen aan het CJIB? Dan kunt u met de deurwaarder afspraken maken over de manier waarop u uw schuld wel kunt betalen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee