Naar Privacy en Woo

Privacyverklaring en inzagerecht

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert in opdracht van onder andere de ministers van OCW, SZW en Financiën taken uit op het gebied van onderwijs, examens, inburgering en kinderopvang. Voor de meeste van deze taken is DUO de verwerkingsverantwoordelijke namens deze ministers.

We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Deze gegevens gebruiken we om taken uit te voeren die in de wet zijn vastgelegd. We verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Zo handelen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze werkzaamheden en heeft betrekking op al onze klanten en de gebruikers van onze websites. De privacyverklaring van DUO kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente privacyverklaring vindt u altijd op onze websites.

Wat we doen met uw persoonsgegevens

1. Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

Hieronder staat voor welke doelen we uw persoonsgegevens verwerken, en welke gegevens dit zijn. De doelen zijn het:

 • bekostigen van onderwijsinstellingen
 • verstrekken van studiefinanciering, de tegemoetkoming van schoolkosten, het levenlanglerenkrediet en leningen voor inburgering
 • uitvoeren van subsidieregelingen in het kader van het lerarenbeleid
 • innen van lesgelden en studieschulden
 • erkennen van diploma's en het beheren van het Mijn diploma's
 • organiseren van school-, staats-, inburgerings- en Wft-examens
 • verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties
 • fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland
 • verzamelen en beheren van gegevens in de registers voor kinderopvang
 • beheer van het Europees register beroepskwalificaties
 • aanbieden van functionaliteiten van de DUO-website en het portaal Mijn DUO
 • onderhouden van contacten (met klanten en geïnteresseerden), waaronder de communicatie via social media
 • informeren van diverse partners in de onderwijsketen door middel van rapportage en onderzoeken
 • uitvoeren van onderzoek ten behoeve van beleidsontwikkeling
 • rapporteren aan de Minister en de Tweede kamer over effecten van bestaand beleid en ontwikkeling van toekomstig beleid
 • rapporteren ten behoeve van Kamervragen
 • ontwikkelen van databestanden voor publicatie op Open onderwijsdata.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Om de bovenstaande taken goed uit te voeren, verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • personalia van uzelf en eventuele partners en kinderen, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • opleidingsgegevens, bijvoorbeeld over onderwijsinstelling en diplomagegevens
 • financiële gegevens, zoals de hoogte van toekenningen, inkomen en het rekeningnummer
 • identificerende nummers, zoals burgerservicenummer en onderwijsnummer
 • gegevens over uw contacten met DUO, zoals e-mailcontact
 • accountgegevens voor Mijn DUO
 • technische gegevens, zoals het IP-adres
 • bijzondere gegevens, zoals uw nationaliteit en gegevens over uw gezondheid, en gegevens over uw strafrechtelijk verleden.

We verwerken bijzondere persoonsgegevens en gegevens over uw strafrechtelijk verleden alleen wanneer hiervoor een specifieke wettelijke grondslag is.

3. Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens geeft u zelf aan ons door als u een aanvraag indient. DUO heeft de wettelijke plicht om uw gegevens op juistheid te controleren, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of bij de gemeente van uw woonplaats.

Daarnaast ontvangt DUO persoonsgegevens van andere instanties. Het hangt af van de taak die DUO uitvoert om welke gegevens het gaat. Voor het ontvangen van deze persoonsgegevens is altijd een wettelijke grondslag aanwezig.

4. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

DUO neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat DUO ervoor zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden en een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken. Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. Daarbij worden minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging gevolgd. DUO maakt afspraken over beveiligingsmaatregelen met externe partijen en controleert of deze afspraken worden nagekomen.

5. Verstrekking van uw gegevens aan derden

DUO verstrekt persoonsgegevens alleen aan andere organisaties wanneer dit nodig is om een wet of publieke taak uit te voeren.

We verstrekken uw persoonsgegevens aan derden zoals de Inspectie van het Onderwijs, onderwijsinstellingen, de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek, gemeentes en door de minister aangewezen onderzoeksinstellingen. Andere instanties kunnen op grond van een eigen wettelijke taak ook gegevens bij DUO opvragen. Instanties zoals de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank controleren bijvoorbeeld of iemand terecht een bijstandsuitkering, belastingaftrek of kinderbijslag ontvangt. Bovendien kan de Officier van Justitie een beroep doen op onze gegevens bij een strafrechtelijk onderzoek.

DUO toetst elk verzoek altijd aan de betreffende wetten.

6. Hoelang we uw gegevens bewaren

DUO bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Bovendien verwijderen we uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Controle en fraudebestrijding

DUO voert controles uit om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden. DUO controleert de door u verstrekte gegevens op juistheid door deze te vergelijken met gegevens van bijvoorbeeld de Belastingdienst, de gemeente en onderwijsinstellingen.

Cookies

DUO maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Hieronder leest u waarom.

Op cookies zijn 2 wetten van toepassing:

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming
 2. Telecomwet

Algemene Verordening Gegevensbescherming

DUO.nl gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te vergroten.

DUO heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zoveel mogelijk te beperken. De verzamelde gegevens gebruikt DUO.nl alleen voor verbetering van de website.

U kunt het plaatsen van cookies blokkeren. Dit regelt u via de privacy-instellingen van uw browser. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u onze website niet meer volledig kunt gebruiken. U kunt dan bijvoorbeeld niet chatten met een medewerker.

De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer. We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Telecomwet

In algemene zin is het zo dat websites bezoekers toestemming moeten vragen voor het plaatsen van cookies. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden.

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. In deze categorie vallen ook onze analytische cookies. Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Uw rechten

1. Inzage en correctie

De meeste persoonsgegevens die DUO van u verwerkt, kunt u inzien via Mijn DUO. Op grond van het inzagerecht kunt u ook een verzoek indienen om te achterhalen welke persoonsgegevens DUO (nog meer) van u verwerkt. Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht ze te corrigeren of aan te vullen. Ook kunt u in sommige gevallen bepaalde gegevens laten verwijderen.

Voor uw verzoek kunt u een van de volgende modelbrieven gebruiken:

Wanneer u het verzoek namens iemand anders indient, hebben we een kopie nodig van een machtiging of een document waaruit het wettelijk vertegenwoordigerschap blijkt, zoals een rechterlijk vonnis.

U kunt het verzoek sturen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. de privacy officer
Kempkensberg 12, verdieping 8 N
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek sturen we u een schriftelijke reactie.

Wilt u een wijziging in uw gegevens doorgeven, bijvoorbeeld uw adres, telefoonnummer of uw rekeningnummer? Dan kunt u dit doen met behulp van onze Wijzigingshulp.

2. Hebt u een klacht?

Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door DUO, kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u vindt dat DUO niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, of wanneer u niet tevreden bent over onze reactie. Gebruik in dat geval het klachtenformulier op onze website. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u niet tevreden bent met een formele beslissing van DUO, kunt u bezwaar maken.

Wat u zelf kunt doen

We adviseren u zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw inloggegevens en persoonsgegevens niet openbaar te delen. Bij het gebruik van sociale media adviseren we u geen persoonsgegevens met ons uit te wisselen. Als u informatie van DUO ontvangt die niet voor u is bestemd, dan verzoeken we u DUO direct op de hoogte te stellen zodat we intern onderzoek kunnen doen en eventuele maatregelen kunnen treffen. U kunt ons bereiken op meldpuntdatalekken@duo.nl.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

DUO heeft een onafhankelijke, interne toezichthouder aangesteld. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerkingen van persoonsgegevens binnen DUO in overeenstemming zijn met de wet.

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Kempkensberg 12, kamer N-803
Postbus 30155
9700 LG Groningen
Mail: fg@duo.nl

Dit e-mailadres is voor vragen, signalen of opmerkingen die te maken hebben met de bescherming van uw persoonsgegevens.

Op onze contactpagina leest u hoe we u kunnen helpen met uw andere vragen of wijzigingen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2022.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee