Organisatie

Organisatie

Organisatie Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

Inzage in overheidsinformatie

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt voor meer openheid en transparantie van de overheid en geeft u de mogelijkheid tot inzage in het handelen van de overheid.
Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Wanneer kunt u een Wob-verzoek doen?

De overheid geeft zelf informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via een persbericht of de website rijksoverheid.nl. Wilt u meer weten, dan kunt u een overheidsorganisatie vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. Hiervoor moet u een Wob-verzoek indienen. Bij een Wob-verzoek moet het gaan om een verzoek tot openbaarmaking van documenten met overheidsinformatie die gaan over het beleid en/of de uitvoering van een bestuursorgaan. Anders gezegd: het moet gaan om 'een bestuurlijke aangelegenheid'. De Wob is niet bedoeld voor het opvragen van documenten uit een persoonlijk dossier.

Wob-verzoek indienen

U kunt een Wob-verzoek indienen met het formulier Verzoek Wet openbaarheid van bestuur.

U moet uw verzoek opsturen naar onderstaand post- of e-mailadres. Doet u het verzoek op een andere manier, dan wordt het niet in behandeling genomen. 

Postadres:
Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. No/Wob-functionaris
Kamer N. 847
Postbus 30155
9700 LG Groningen

E-mailadres: wob-verzoeken@duo.nl

Beslistermijn

DUO beslist uiterlijk binnen 4 weken over uw Wob-verzoek. Deze termijn kan nog eens met 4 weken worden verlengd. U ontvangt in dat geval van DUO een verdagingsbericht. 

Is de termijn voor het afhandelen van uw Wob-verzoek verstreken en heeft DUO geen besluit genomen? Dan kunt u DUO in gebreke stellen. Daarmee laat u DUO weten dat het niet voldoet aan zijn verplichtingen.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vindt u op rijksoverheid.nl.
Hoe u een Wob-verzoek moet indienen, is vastgelegd in een besluit. Dit besluit vindt u in de Staatscourant.