Organisatie

Organisatie

Organisatie Privacy

Privacy

Uw persoonsgegevens krijgt DUO ook van andere instanties. Van de gemeente ontvangen wij uw persoonsgegevens, eventuele inkomensgegevens krijgen we van de Belastingdienst en uw studiegegevens komen van de onderwijsinstelling. Als het nodig is, vraagt DUO ook gegevens op van uw ouders of uw partner. Deze gegevens gebruiken we voor dezelfde hierboven omschreven doelen.

naar boven

Inzagerecht

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u DUO verzoeken om inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik ervan.

Het inzagerecht is een verzoek om te achterhalen welke persoonsgegevens DUO heeft verwerkt. Het correctierecht is een verzoek om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Het recht op verzet is een verzoek tot beëindigen van de gegevensverwerking. U kunt als betrokkene, gemachtigde of als wettelijk vertegenwoordiger (van personen die nog geen 16 zijn) een verzoek indienen door de modelbrief (hieronder te downloaden) uit te printen, in te vullen en te ondertekenen. Het verzoek kunt u samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging of document waaruit het wettelijk vertegenwoordigerschap blijkt (paspoort, trouwboekje, rechterlijk vonnis), sturen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Privacy officer
Kempkensberg 12, kamer N-803
Postbus 30155
9700 LG Groningen

naar boven

Controle door DUO

DUO controleert sommige gegevens bij andere instanties op juistheid. Het gaat dan om:

  • uw inkomensgegevens bij de Belastingdienst;
  • uw studiegegevens bij de onderwijsinstelling;
  • uw adres- en geboortegegevens bij de gemeente.

Deze controles zijn in de wet geregeld.

naar boven

Controle door instanties

Ten slotte kunnen andere instanties op grond van een eigen wettelijke taak gegevens bij DUO opvragen. Het gaat dan onder meer om de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Deze instanties controleren of iemand terecht gebruikmaakt van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of kinderbijslag. Daarnaast kan Justitie een beroep doen op onze gegevens als het gaat om strafrechtelijk onderzoek. DUO toetst elk verzoek altijd aan de betreffende wetten.

naar boven

Meer informatie

Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens vindt u via www.overheid.nl.

naar boven

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap taken uit die bijna het hele onderwijsveld raken. Daarnaast vervult DUO taken voor andere ministeries. Voor het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het kader van de Wet Inburgering en het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en overige taken in opdracht van o.a. het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën. Het uitvoeren van alle wetten en regelingen waarin deze taken zijn vastgelegd brengt met zich mee dat veel persoonsgegevens moeten worden verwerkt. In juridisch en maatschappelijk opzicht geeft de organisatie garanties af ten aanzien van een correcte, zorgvuldige en volgens de privacyregelgeving geldende bescherming van deze persoonsgegevens. Een van die garanties is het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). In een aantal artikelen in de Wet op het onderwijstoezicht is zelfs de verplichting opgenomen voor DUO om een FG aan te stellen die toe ziet op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De FG houdt ook toezicht op de overige verwerkingen die DUO uitvoert voor de andere opdrachtgevers. Naast de FG en zijn team zijn bij DUO ook Privacy Officers werkzaam.

naar boven

Jaarverslag privacy

Voorheen was de FG verplicht een jaarverslag op te stellen. Een wetswijziging geldend vanaf februari 2012 heeft er toe geleid dat deze verplichting is komen te vervallen.

Tot 2012 heeft de FG vanaf zijn aanstelling elk jaar een jaarverslag opgesteld. Voor de jaren 2013 en 2014 is er geen jaarverslag opgesteld maar heeft de FG gekozen voor een andere vorm van verantwoording t.a.v. het bestuur.

Hieronder volgt een overzicht van de samenvattingen van de jaarverslagen 2008 tot en met 2012.

naar boven

Webanalyse

Voor onze webanalyse maken we gebruik van het opensourceprogramma Piwik. Met Piwik kunnen we het gedrag van bezoekers op onze website meten en analyseren. De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer. Ze worden dus niet aan derden verstrekt. We bewaren de data op servers in Nederland.

Daarnaast maken we gebruik van functionele en analytische ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst als u onze website bezoekt. Ze geven ons inzicht in de werking en de effectiviteit van onze website.
U kunt de plaatsing van cookies blokkeren. Dit regelt u via de privacy-instellingen van uw browser. Het weigeren van cookies kan wel tot gevolg hebben dat u onze website niet meer volledig kunt gebruiken.

naar boven

E-mail

DUO verwijdert met virus besmette e-mail ongelezen uit zijn postbus. Afzenders krijgen geen reactie of waarschuwing dat een e-mail besmet is. DUO hanteert deze werkwijze omdat providers DUO anders als verzender van spam kunnen aanmerken.

Door DUO verzonden e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. DUO verstuurt alleen vertrouwelijke informatie via de e-mail als de ontvanger hiervoor toestemming heeft gegeven. Hebt u een e-mail van DUO ontvangen en u bent niet de geadresseerde, vernietig dan het bericht en stel DUO op de hoogte. U hebt geen recht om kennis te nemen van het bericht. Ook mag u de e-mail niet kopiëren of aan anderen dan de geadresseerde doorsturen.

DUO streeft er naar om vertrouwelijke berichten op een zo veilig mogelijke manier te versturen. Maar de verzending vindt gedeeltelijk onbeveiligd plaats via het openbare netwerk. DUO staat niet in voor de eventuele schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige of ontijdige verzending of ontvangst van een e-mail.

Ten slotte kan DUO niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele virussen die via het openbare netwerk aan de e-mail zijn toegevoegd.

naar boven

Chat

Als u met DUO chat, kiest u automatisch voor ‘co-browsing’. Co-browsing betekent dat onze medewerker op afstand met u meekijkt op uw scherm. Hij ziet dan hetzelfde wat u ziet. Zo kunnen we u beter helpen om te vinden wat u zoekt. Meekijken kan alleen op onze eigen site. We hebben dus geen toegang tot andere websites of bestanden op uw computer. 

De inhoud van de chat slaan we op, net als uw IP-adres. Dit doen we voor onderzoeksdoeleinden. We bewaren de verzamelde data op servers in Nederland. Alleen DUO heeft toegang tot die gegevens. Ze worden niet gedeeld met andere partijen. 

Start u een chat met DUO? Dan gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

naar boven