Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van het traject rond de participatieverklaring. In geval van asielmigranten biedt u ook de maatschappelijke begeleiding aan.

Invulling participatieverklaringstraject

In het participatieverklaringstraject maakt de inburgeraar kennis met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject beslaat minimaal een dagdeel en is een voorbereiding op het ondertekenen van de participatieverklaring. De gemeente heeft een grote mate van beleidsvrijheid in de invulling van het traject.

Zie voor meer informatie over de inhoud, het doel van het participatieverklaringstraject en de rol van de gemeente hoofdstuk 2 van de nota van toelichting Link opent externe pagina bij het Besluit Inburgering Link opent externe pagina .

Meer informatie over het traject en ondersteunend materiaal staat op prodemos.nl Link opent externe pagina . Op de site van de VNG Link opent externe pagina vindt u praktijkvoorbeelden voor de invulling van het traject.

Uitbesteden

Hebt u de uitvoering uitbesteed aan een andere gemeente? Dan moet u een Verklaring uitbesteding uitvoering WI aan andere gemeente invullen. De andere gemeente krijgt dan toegang tot de gegevens van inburgeraars in uw gemeente. Stuur de verklaring naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen.

U kunt de uitvoering ook uitbesteden aan een maatschappelijke organisatie of een andere instelling. Dan moet u als gemeente zelf toegang regelen tot het gemeentenetwerk. De maatschappelijke organisatie of andere instelling krijgt geen rechtstreekse toegang tot het Portaal Inburgeren.

Financiering

Voor de bekostiging van de uitvoering van het participatieverklaringstraject voor asielmigranten maakt de gemeente gebruik van de gelden voor de maatschappelijke begeleiding. Per inburgeringsplichtige asielgerechtigde is een bedrag van € 2.370,- beschikbaar. Dit bedrag wordt uitbetaald als zogenaamde decentralisatie-uitkering binnen het gemeentefonds. Het geld gaat naar de eerste gemeente waar de inburgeraar wordt ingeschreven zoals bedoeld in Artikel 29 van de Huisvestingswet 2014 Link opent externe pagina .

Zelf betalen

Inburgeringsplichtigen die geen asielmigrant zijn, komen niet in aanmerking voor maatschappelijke begeleiding. Zij betalen zelf het traject rond de participatieverklaring aan de gemeente. De kosten hiervan zijn vastgesteld op een standaardbedrag van € 150,-.

Lening

De factuur van de gemeente kan worden verstuurd naar DUO. De factuur moet door de inburgeraar worden voorzien van zijn handtekening. DUO betaalt vervolgens de kosten van € 150,- van het participatieverklaringstraject rechtstreeks aan de betreffende gemeente.

Participatieververklaring bestellen

Met de ondertekening van de participatieverklaring door de inburgeraar wordt het participatieverklaringstraject afgerond. De participatieverklaring is een landelijk uniform document en is als bijlage opgenomen bij de Regeling inburgering. De gemeente moet de participatieverklaring bestellen bij DUO. DUO verstrekt vervolgens de verklaringen op waardepapier aan gemeenten.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee