Naar Nieuwe Wet inburgering

Informatie over de nieuwe Wet inburgering

Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze ook zo snel mogelijk werk vinden. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

 • De gemeente gaat inburgeraars begeleiden bij hun inburgering.
 • Het taalniveau wordt voor inburgeraars verhoogd van A2 naar B1. 
 • Inburgeraars volgen een inburgeringstraject dat past bij hun eigen mogelijkheden.

Wat is bekend over de nieuwe wet?

 • Gemeenten krijgen een grote rol om nieuwkomers zo snel mogelijk te laten inburgeren: maatwerk en snelheid staan centraal.
 • Gemeenten gaan regie voeren op het traject van de inburgeraars. Onder meer door samen met de inburgeraar een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) op maat op te stellen. 
 • Asielstatushouders kunnen niet lenen bij DUO, maar krijgen financiële ondersteuning vanuit hun gemeente. Gezinsmigranten en overige migranten kunnen wel bij DUO lenen.
 • Gemeenten kunnen boetes op basis van inspanning opleggen als de inburgeraar niet meedoet tijdens het traject. Bijvoorbeeld als deze bij de brede intake niet op komt dagen.
 • Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het PVT (participatieverklaringstraject).
 • ONA wordt MAP (Module Arbeidsmarkt en Participatie). Gemeenten gaan de MAP afnemen. 
 • Gemeenten kunnen in het AZC al starten met het inburgeringstraject.
 • Het taalniveau wordt verhoogd van A2 naar B1. Dit is het taalniveau voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt. 
 • Gezins- en overige migranten (maar ook bijvoorbeeld vrijwillige inburgeraars, geestelijk bedienaren) blijven hun eigen inburgering betalen en kunnen hiervoor maximaal 10.000,- lenen bij DUO. DUO gaat ook deze (sociale) leningen innen. 
 • Turkse gezins- en overige migranten worden met ingang van de nieuwe Wet inburgering ook inburgeringsplichtig. Turkse asielstatushouders waren dat al vanaf 1-6-2020. 
 • DUO blijft de (initiële) inburgeringsplicht en de inburgeringstermijn vaststellen. Inburgeraars krijgen hierover van DUO een kennisgevingsbrief. 
 • Wanneer de gemeente het PIP heeft vastgelegd in de Portal Inburgering (PIB) wordt de inburgeringstermijn van 3 jaar vastgesteld. De inburgeringstermijn start op het moment dat de PIP is vastgesteld en vastgelegd in de PIB. DUO stuurt dan een nieuwe kennisgevingsbrief waarin de inburgeringstermijn gecommuniceerd wordt aan de inburgeraar.

Leerroutes en leerdoelen

Er komen drie leerroutes met eigen leerdoelen. 

 1. de B1 (reguliere) route (gericht op het halen van inburgeringsexamen)
 2. de onderwijsroute (gericht op vervolgonderwijs, mbo, hbo, wo)
 3. de Z-route (gericht op zelfredzaamheid in de maatschappij)

Inburgeraars blijven zelf verantwoordelijk om binnen 3 jaar in te burgeren.

Ontheffing, vrijstelling en verlenging

Onder de nieuwe wet is een gehele of gedeeltelijke ontheffing mogelijk. Een inburgeraar kan om medische redenen een gedeeltelijke ontheffing krijgen voor de taalonderdelen. Een gedeeltelijke ontheffing voor PVT en MAP is niet mogelijk. De mogelijke gehele ontheffingen zijn:

 • ontheffing medisch
 • ontheffing Bijzondere Individuele Omstandigheden (BIO)

De ontheffing AGI (WI2013) komt te vervallen onder de nieuwe wet. De ontheffing AVI (WI2013) wordt onder de nieuwe wet ‘vrijstelling AVI’.

Onder de nieuwe wet kan de inburgeraar nog steeds op basis van een behaald diploma een vrijstelling van de inburgeringsplicht aanvragen. Inburgeraars kunnen ook nog steeds een tijdelijke vrijstelling krijgen.

Onder de nieuwe wet kan een inburgeraar een ambtshalve verlenging krijgen en kan de inburgeraar zelf een verzoek tot verlenging indienen bij DUO.

Ambtshalve verlengingen

De ambtshalve verlengingen die onder de nieuwe wet komen te vervallen, zijn verlenging op basis van alfabetisering en verlenging op basis van een langer verblijf in het AZC. Mogelijke ambtshalve verlengingsredenen zijn:

 • verlenging Aanzienlijke Inspanning Bijna Klaar (AIBK)
 • tijdelijk verblijf in buitenland, korter dan 1 jaar

Verlengingen op verzoek

Verlengingen die onder de WI2013 al bestaan en blijven bestaan onder de nieuwe wet zijn: zwangerschap, alfabetisering, medisch, blijf van mijn lijfhuis, dakloos, overlijden van partner/kind, onderwijs. Verlengingen die onder de nieuwe wet nieuw zijn: inburgeringsaanbod, geen inburgeringsactiviteit door omstandigheden van de opleidingsinstelling, BIO en 2 of meer omstandigheden. De verlengingsreden wegens detentie komt te vervallen onder de nieuwe wet.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee