Naar Examens

Examenloket

Het Examenloket is een samenwerking van het ministerie van OCW, het College voor Toetsen en Examens (CvTE), de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

De centrale examens gaan dit jaar niet door. Vragen en antwoorden over het coronavirus en examens leest u op rijksoverheid.nl.

Snel naar het antwoord op

Moet de verwijzing naar artikel 29 WVO dit jaar (2020) van het diploma worden verwijderd?

Nee, de verwijzing naar artikel 29 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs moet ook dit jaar gewoon op het diploma blijven staan. Dit artikel is de wettelijke grondslag voor de diploma’s en dat is door het wegvallen van de centrale examens niet gewijzigd.

Op het cum laude diploma moet wel de verwijzing naar artikel 52a van het Eindexamenbesluit VO worden aangepast. Hier komt een verwijzing naar artikel 9 van het Besluit Eindexamens voortgezet onderwijs 2020. Dit is geregeld in artikel 20 lid 3 het Besluit Eindexamens voortgezet onderwijs 2020.

De vorm van de cijferlijst is ongewijzigd. Voor het invullen van de cijferlijst verwijzen we naar artikel 20 lid 1 van het Besluit Eindexamens voortgezet onderwijs 2020. De kolom waar normaal het cijfer behaald voor het CE komt te staan blijft leeg als het vak dit jaar is afgesloten. Als een leerling een vak in het voorexamenjaar heeft afgesloten en dit vak dit jaar niet heeft herkanst met een RV-toets, dan wordt hier wel gewoon het cijfer behaald voor het CE vermeld. Ook op cijferlijsten die vavo scholen uitreiken, zullen de cellen in deze kolom vaak gevuld zijn.

Wat zijn dit jaar afrondingsregels?

Op 15 mei is de aanvulling op het servicedocument 2 gepubliceerd op examenblad.nl. Daarin is een verder verfijning opgenomen van de afrondregels die dit jaar gelden. Er is  gekozen voor een voorschrift. Dit betekent dat als de regels anders zijn dan in het examenreglement van de school, u de voorgeschreven regels moet hanteren. Het examenreglement wordt daarmee overruled. 

Stap 1:
Het SE-resultaat wordt per vak eerst afgerond op één decimaal. Deze afrondingswerkwijze op één decimaal wijkt af van de reguliere situatie, voor vakken die normaal alleen met een SE worden afgerond. Dit gebeurt omdat ook voor deze vakken een RV-toets kan worden ingezet. Hiervoor is het nodig dat er een SE-resultaat op één decimaal beschikbaar is:

  • Indien de tweede decimaal een 4 of lager is, blijft de eerste decimaal staan en vervalt de tweede decimaal.
  • Indien de tweede decimaal een 5 of hoger is, wordt de eerste decimaal met 1 verhoogd en vervalt de tweede decimaal.

Dit getal met één decimaal wordt vermeld op de cijferlijst in de kolom ‘schoolexamen.’

Stap 2:
Voor de uitslagbepaling worden de SE-cijfers na stap 1 als volgt afgerond op een geheel getal: indien de uitkomst van de berekening bij stap 1 niet een geheel getal is, wordt dat getal als het cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en als dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.

Optioneel (in het geval van een RV-toets).
Stap 3:
Het resultaat op de RV-toets wordt bepaald op een getal met één decimaal.

Stap 4:
Het resultaat op de RV-toets en het eerdere SE-eindcijfer (beide op één decimaal) worden gemiddeld en afgerond op één decimaal conform de afronding zoals beschreven in stap 1. Vervolgens wordt afgerond op een geheel getal, zoals beschreven in stap 2.

Stap 5:
Indien het resultaat van stap 4 lager is dan het eerder bepaalde SE-eindcijfer, dan geldt dit SE-eindcijfer als eindcijfer. Let op: indien de leerling in een eerder schooljaar vervroegd examen heeft gedaan in het betreffende vak, wordt in dit geval teruggevallen op het eerdere eindcijfer op basis van SE en CE.

Wat is de status van de rekentoets bij het eindexamen in 2020?

In het schooljaar 2019-2020 kan er geen rekentoets meer gemaakt worden in Facet en telt de rekentoets ook niet mee bij de uitslagbepaling. Er ligt een wetsvoorstel van minister Slob om de rekentoets met  terugwerkende kracht (tot 1 augustus 2019) af te schaffen. Als het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer wordt aanvaard, hoeven leerlingen in het schooljaar 2019-2020 geen rekentoets meer te maken. De rekentoets telde voor alle schoolsoorten en leerwegen al niet meer mee in de uitslagbepaling. Het Besluit Afschaffing rekentoets (de wijziging van m.n. het Eindexamenbesluit VO) was tot 13 januari jl. beschikbaar voor internetconsultatie.

Uitslagbepaling
Als leerlingen geen rekentoets hebben afgelegd in het voorlaatste leerjaar is dit geen probleem, ook niet als het wetsvoorstel niet tijdig in werking treedt of niet wordt aangenomen. In dat (onwaarschijnlijke) geval krijgt  u bericht dat er voor schooljaar 2019-2020 een uitzondering wordt gemaakt. Het niet afgelegd hebben van de rekentoets heeft dan geen gevolgen voor het behalen van het diploma.

Geen afname meer in Facet
Vooruitlopend op het afschaffen van de rekentoets is het met ingang van schooljaar 2019-2020 niet meer mogelijk om de rekentoets af te nemen in Facet. Het rekentoetscijfer dat leerlingen mogelijk al in het voorlaatste leerjaar hebben behaald, mag dit jaar wel vermeld worden in het vrije deel op de cijferlijst.
Dit kunt u ook terugvinden in bijlage 1 bij de onlangs gewijzigde Regeling modellen diploma’s VO onder het kopje ‘Cijferlijsten algemeen’.

Volgend schooljaar: geen wiskunde, wel schoolexamen rekenen
Het wetsvoorstel regelt dat leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben (CM op havo en een deel van de vmbo-leerlingen) wel een schoolexamen rekenen moeten afleggen.
In het voorstel zoals het er nu ligt, telt het resultaat van dit schoolexamen rekenen niet mee in de uitslagbepaling. Dit staat in de memorie van toelichting. Het streven is om deze verplichting voor het afnemen van het schoolexamen rekenen vanaf het schooljaar 2020-2021 in te laten gaan. Dit zal dan gelden voor leerlingen die in 2019-2020 in het voorexamenjaar zitten.

Nog een vraag? Kijk bij Vragen en antwoorden - Examenloket - maart 2020 (332Kb, pdf).

Het Examenloket helpt

Bij het Examenloket kunt u terecht met vragen over wet- en regelgeving voor examens in het voortgezet onderwijs.

Het Examenloket is tijdens de zomerperiode (20 juli t/m 16 augustus 2020) telefonisch bereikbaar tot 13.00 uur.

Het Examenloket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 070-757 51 77. Mailen kan ook, vermeld wel uw telefoon- en BRIN-nummer: examenloket@duo.nl.

U hebt een vraag aan het Examenloket

Komt u er niet uit? Kijk ook bij deze Vragen en antwoorden met klikbaar menu, bijgewerkt op 10 april 2020.

U kunt uw vraag digitaal stellen via het contactformulier. Gebruik dit formulier ook voor uw inhoudelijke opmerkingen over de examens en correctievoorschriften en kies daarbij de rubriek ‘Opmerkingen/vragen over het centraal examen’.

Als u vragen hebt over de uitwisseling van examengegevens met BRON, neem dan contact op met het Informatiepunt Onderwijs (IPO). Het nummer is 050 59990 00. Of mail naar ipo@duo.nl.

Vragen over de logistiek rond examens (bestellen of nabestellen van examenopgaven, koppeling tweede correctie) kunt u stellen aan DUO Examendiensten, telefoonnummer 050 599 77 76. Of mail naar examens@duo.nl.

Waar moet u zijn?

Twijfelt u waar u moet zijn? Neem dan gewoon contact op met het Examenloket. Examenprogramma’s, syllabi voor het centraal examen, roosters en andere informatie over het (centraal) examen vindt u op examenblad.nl.

Speciaal voor docenten die voor het eerst een examenklas hebben: ikhebeenexamenklas.nl.

Voor examensecretarissen is er ikbenexamensecretaris.nl

Examenloket: voor scholen

Het Examenloket werkt primair voor scholen en instellingen en beantwoordt geen vragen van ouders en particulieren. Ouders kunnen terecht bij Ouders & Onderwijs, de landelijke organisatie voor alle ouders van schoolgaande kinderen: oudersonderwijs.nl, telefoonnummer 0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl.
Veel informatie over onderwijs is te vinden op rijksoverheid.nl/onderwijs-en-wetenschap, of te verkrijgen via het telefoonnummer 1400 of het rijksoverheid.nl/contactformulier.

Adviestabel examenwerk

Verschillende organisaties (VO-raad, AOB, CNV onderwijs, Federatie van Onderwijsorganisaties) hebben gezamenlijk een tabel opgesteld met adviesdata. Deze adviestabel is voor het corrigeren, opsturen en retourneren van examenwerk.

Adviestabel opsturen examenwerk