Tussentijdse herberekening aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers peildatum 1 april 2019

DUO herrekent tussentijds bij hoge uitzondering de bekostiging voor de peildatum 1 april 2019.

Vanaf 1 april stelt DUO de aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers ambtshalve vast. Alle vo-scholen werken vanaf 1 januari 2019 met het vernieuwde BRON VO. Meerdere scholen gaven aan dat ze onvoldoende voorbereidingstijd hadden voor het juist registreren van de leerlinggegevens in hun administratie. Daarom herrekent DUO deze bekostiging.

Wat moet u doen?

Controleer de gegevens van de betrokken leerlingen:

  • Controleer of deze op de juiste onderwijscode staan geregistreerd:
    Nieuwkomers van de 1e categorie kunnen niet geregistreerd staan als lwoo- of pro-leerling;
  • Controleer de datum ‘binnenkomst in Nederland’:
    Indien de werkelijke datum binnenkomst in Nederland volgens u afwijkt van de  eerste datum verblijfstitel en/of de datum in Nederland, zoals blijkt in de BRP, en u kunt aantonen dat deze anders is, vul dan de volgens u geldende datum in en bewaar de bewijsstukken in uw administratie ten behoeve van de accountantscontrole.

Wijzigen vóór 29 juni 2019

U heeft tot uiterlijk 28 juni 2019 de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen. Wijzigingen na 28 juni 2019 neemt DUO niet mee voor de tussentijdse herberekening van de aanvullende bekostiging met peildatum 1 april 2019. Deze wijzigingen worden verwerkt bij de herrekening naar aanleiding van de controle van de instellingsaccountant over het kalenderjaar 2019.