Experiment Nt2

De beleidsregel alternatief centrale examens Nederlands Link opent externe pagina  geeft leerlingen voor wie Nederlands niet de moedertaal is en die nog geen 6 jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd, de kans om een Nt2-examen (vmbo en havo) of een EDUP examen (vwo) te maken. Dit examen is dan in plaats van het centrale examen Nederlands.

Aanmelden voor deelname was mogelijk tot 15 september 2022.

Waarom dit experiment?

Leerlingen voor wie Nederlands een tweede taal is, kennen de context die in de centrale examens Nederlands een rol speelt vaak niet. Daardoor kan dit examen een struikelblok zijn voor het halen van een diploma. Binnen het traject ‘Regelluwe scholen’ is door drie scholen geëxperimenteerd met een alternatief examen voor nieuwkomers: het Nt2-examen (vmbo en havo) en het EDUP-examen (vwo). De NT2 examens en het EDUP examen hebben veel minder van deze context. Met deze beleidsregel, die alleen geldt voor schooljaar 2022-2023, wordt dit experiment verlengd en uitgebreid. Doel is voldoende informatie te verzamelen om het beleid en de besluiten over het centrale eindexamen Nederlands te ondersteunen.

Waar vindt het Staatsexamen Nt2 plaats?

Het Staatsexamen Nt2 wordt op een externe examenlocatie afgenomen. Er zijn examenlocaties in Amsterdam, Eindhoven, Rijswijk, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Zie voor de adressen: Staatsexamen Nt2 Waar en wanneer – DUO. Op dit moment bekijken OCW, DUO en CvTE de mogelijkheid om eventueel aparte afnamemomenten te organiseren voor deelnemers aan het experiment. Ook andere opties worden onderzocht. Om die reden is het verzoek aan u om uw leerlingen nog niet aan te melden voor een afnamemoment op het gepubliceerde examenrooster.

Wordt het Staatsexamen Nt2 alleen digitaal afgenomen?

Het examen wordt alleen digitaal afgenomen met behulp van Facet. Afnemen van het examen kan niet op de school zelf. Voor dit examen wordt namelijk een andere Facetmodule gebruikt dan voor de digitaal flexibele examens bb/kb en de kunstvakexamens vo.

Is er lesmateriaal voor Nt2 en EDUP beschikbaar?

Nee, er is geen lesmateriaal beschikbaar. Er zijn wel oefenexamens en voorbeeldexamens beschikbaar. Zie https://www.staatsexamensnt2.nl/item/oefenexamens Link opent externe pagina of https://www.staatsexamensnt2.nl/item/voorbeeldexamens-2 Link opent externe pagina voor het Staatsexamen Nt2 of https://cnavt.org/voorbereiding/voorbeeldexamens Link opent externe pagina voor het EDUP-examen.

Gaat het voor nieuwkomers om 6 jaar onderwijs in Nederland of onderwijs in het Nederlands?

Nieuwkomersleerlingen mogen meedoen als ze (inclusief het jaar waarin ze examen doen) maximaal 6 jaar Nederlands onderwijs hebben genoten. Het gaat om het aantal jaren onderwijs in Nederland.

Mag een leerling ook de Nederlandse Nationaliteit hebben?

Ja, een leerling mag wel de Nederlandse Nationaliteit hebben. Criteria voor deelname zijn het aantal jaar dat er onderwijs in Nederland is gevolgd (maximaal 6 jaar) en dat Nederlands niet de moedertaal is. Als tijdens het examenjaar de termijn van 6 jaar wordt volgemaakt, kan de leerling ook nog deelnemen aan het Staatsexamen Nt2 of het EDUP-examen.

Is het voor vwo-leerlingen ook mogelijk het Staatsexamen Nt2 Programma II te maken?

Nee, vwo-leerlingen moeten het EDUP maken. Het Staatsexamen Nt2 Programma II is een examen op B2-niveau. Het EDUP-examen is een examen op C1-niveau en dat niveau is voor vwo een eis.

Kan een leerling alleen het onderdeel leesvaardigheid van het Staatsexamen Nt2 doen?

Nee, alle onderdelen van het Staatsexamen Nt2 of het EDUP-examen moeten worden afgenomen. Verder is het advies om de schoolexamens gelijk te houden met het schoolexamen voor andere examenkandidaten die het reguliere CE afleggen, zodat de mogelijkheid blijft bestaan om voor het reguliere centraal examen te kiezen.

Kan het Staatsexamen Nt2 op de eigen school worden afgenomen?

Het Staatsexamen Nt2 wordt, zoals in vraag 1 aangegeven, extern afgenomen, op een vaste examenlocatie van DUO. De eigen schoolexamens worden uiteraard gewoon op school afgenomen. Het EDUP-examen kan wel op school plaatsvinden indien de school hiervoor een exameninstelling is. Hierover zal meer informatie beschikbaar worden gesteld. Het schoolexamen is altijd de verantwoordelijkheid van de school.

Wie kijkt de toetsen na?

Het Staatsexamen Nt2 wordt nagekeken door Bureau ICE en Cito onder verantwoordelijkheid van het CvTE. Het EDUP-examen wordt nagekeken door het CNaVT.

Is het verplicht dat leerlingen die in aanmerking komen, deelnemen?

Nee, er is geen verplichting. De school en de leerling beslissen samen of de leerling deelneemt.

Kan in het voorexamenjaar het alternatief voor het centraal examen worden afgenomen? Kunnen bijvoorbeeld leerlingen die nu in de voorexamenklas M3 of H4 zitten ook deelnemen aan de pilot?

Ja, het alternatieve examen kan ook in het voorexamenjaar worden afgenomen. Let wel, het schoolexamen Nederlands moet dan wel zijn afgerond. Het alternatieve examen is de vervanger van het CE en dus geldt dat het SE moet zijn afgesloten voordat een leerling aan het CE deelneemt. Ook geldt dat de leerlingen in het daadwerkelijke examenjaar maximaal 6 jaar Nederlands onderwijs mogen hebben genoten.

Bij ons op school hebben we een ISK-afdeling waar i.v.m. leeftijd veel leerlingen naar het MBO doorstromen. Mogen deze leerlingen ook meedoen met het Staatsexamen Nt2?

De beleidsregel dat het centraal examen Nederlands vervangen kan worden door een Nt2- examen geldt alleen voor leerlingen die een eindexamen afleggen. Andere jongeren die nog geen 18 jaar zijn, kunnen het Nt2-examen niet afleggen. Als deze leerlingen 18 jaar of ouder zijn, kunnen ze zichzelf aanmelden via de reguliere route voor het Nt2-examen.

De leerlingen op onze school, wonen zonder ouders in Nederland. Is het bezwaarlijk wanneer de ouders misschien geen toestemming kunnen geven?

In het geval van een minderjarige leerling kan een voogd, verzorger of andere verantwoordelijke volwassene ook toestemming geven.

Wie betaalt de kosten van 200 euro voor deelname aan het Nt2-examen?

Het spreekt voor zich dat de leerling deze 200 euro niet zelf hoeft te betalen, want leerlingen hoeven niets te betalen voor de centrale examens. Omdat bij de inschrijving wel direct betaald moet worden, is het waarschijnlijk het meest praktisch om de inschrijving centraal op school te regelen. En dat dan de school de 200 euro direct betaalt. Op dit moment is het besluit over eventuele vergoeding door OCW nog niet genomen. Een beslissing hierover wordt eind november verwacht.

Is het mogelijk dat leerlingen naast dit examen ook het normale examen van Nederlands maken? Is dat beter voor hun vervolgopleiding?

Ja, de leerlingen mogen ook meedoen met het reguliere CE Nederlands. Het afleggen van beide examens wordt juist gestimuleerd door OCW. Zie ook onderstaande vraag.

Heeft de leerling de keuze om of het cijfer voor het alternatieve examen of het cijfer voor het reguliere CE mee te laten tellen?

De leerling kan kiezen welk examen mee gaat tellen als CE. Deelnemende leerlingen mogen beide examens maken, om daarna te bepalen welk examen meetelt in de berekening van het eindcijfer. Het ministerie van OCW moedigt leerlingen ook aan om beide examens af te leggen. Deze ruimte wordt alleen gegeven in deze experimentfase en geeft leerlingen een extra kans om een goed eindcijfer te halen. Voor het onderzoek is het namelijk van belang om op deelnemersniveau het verschil te meten tussen de behaalde resultaten op de alternatieve examens en de resultaten op het reguliere centraal examen Nederlands.

Vallen vavo’s ook onder deze beleidsregel?

Vavo’s kunnen geen gebruik maken van deze tijdelijke regeling. De optie van deze alternatieve examens is een experiment van 3 jaar. Vanwege het tijdelijke karakter en het feit dat het bedoeld is om ervan te leren, geldt de beleidsregel alleen voor het reguliere vo.

Zijn leerlingen die meedoen met het alternatieve examen verplicht om mee te doen aan het onderzoek?

De resultaten op en ervaring met het alternatieve examen en het CE Nederlands van de leerlingen die meedoen aan het alternatieve examen worden gebruikt voor het onderzoek. Er bestaat de kans dat een leerling gevraagd wordt voor een 'interview'. Dit is voor een leerling niet verplicht.

Geldt de beleidsregel ook voor VSO en particuliere scholen?

De beleidsregel is alleen voor reguliere vo-scholen die zelf examens afnemen. Daar vallen ook vso-scholen en particuliere scholen met een eigen examenlicentie onder, maar niet scholen die hun leerlingen laten deelnemen aan het Staatsexamen vo.

Kunnen staatsexamenkandidaten vo zich aanmelden voor dit examen?

Op dit moment geldt de beleidsregel alleen voor het regulier vo en niet voor het staatsexamen vo. Het staatsexamen vo neemt geen deel aan dit experiment. Daarmee is het voor staatsexamenkandidaten niet mogelijk om het Staatsexamen Nt2-/EDUP-resultaat in te zetten in plaats van het CE Nederlands.

Wat is/was de uiterlijke inschrijfdatum?

De uiterste inschrijfdatum was 15 september 2022. Het is dus niet meer mogelijk om uw school alsnog aan te melden voor deelname aan dit alternatief examen Nederlands.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee