Experiment Nt2

Leerlingen voor wie Nederlands niet de moedertaal is en die minder dan 6 jaar onderwijs hebben gevolgd in Nederland, kunnen een ander examen doen in plaats van het centrale examen Nederlands. Deze leerlingen krijgen de kans om een Nt2-examen (vmbo en havo) of een EDUP examen (vwo) te maken door de Beleidsregel alternatief centrale examens Nederlands Link opent externe pagina

Aanmelden voor deelname was mogelijk tot 15 september 2022.

Waarom dit experiment?

Leerlingen voor wie Nederlands een tweede taal is, kennen de context die in de centrale examens Nederlands een rol speelt vaak niet. Daardoor kan dit examen een struikelblok zijn voor het halen van een diploma. Binnen het traject ‘Regelluwe scholen’ is door drie scholen geëxperimenteerd met een alternatief examen voor nieuwkomers: het Nt2-examen (vmbo en havo) en het EDUP-examen (vwo). De NT2 examens en het EDUP examen hebben veel minder van deze context. Met deze beleidsregel, die alleen geldt voor schooljaar 2022-2023, wordt dit experiment verlengd en uitgebreid. Doel is voldoende informatie te verzamelen om het beleid en de besluiten over het centrale eindexamen Nederlands te ondersteunen.

Wanneer worden de examens ingepland?

De datums voor het Staatsexamen Nt2 voor programma I zijn 21 en 22 maart. Voor programma II zijn de datums 28 en 29 maart. De precieze examendatums voor het EDUP-examen zijn nog niet bekend, maar zullen in de eerste 2 weken van mei zijn.

Wat is de deadline voor het aanleveren van de schoolexamenresultaten voor Nederlands?

Scholen moeten de schoolexamenresultaten 10 dagen voordat het examen wordt afgenomen, aanleveren in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Dit is bepaald in artikel 6 Link opent externe pagina lid 2 van de Regeling Register Onderwijsdeelnemers (RRO). Als het examen op 21 en 22 maart 2023 wordt afgenomen, is de deadline 11 maart. Als het examen op 28 en 29 maart 2023 wordt afgenomen, dan is de deadline 18 maart. De resultaten kunnen nog worden gewijzigd tot 3 dagen vóór afname van het centraal examen.

Moeten leerlingen alle 4 onderdelen van het Staatsexamen Nt2 op dezelfde dag maken?

Nee. Een kandidaat maakt maximaal 2 examenonderdelen per dag. Leerlingen die aan het experiment willen deelnemen, moeten 2 dagen naar een toetslocatie komen. De reguliere afnamemomenten van het Staatsexamen Nt2 kunnen ze niet gebruiken. 

Wordt het Staatsexamen Nt2 alleen digitaal afgenomen?

Het examen wordt alleen digitaal afgenomen met behulp van Facet. Afnemen van het examen kan niet op de school zelf. Voor dit examen wordt namelijk een andere Facetmodule gebruikt dan voor de digitaal flexibele examens bb/kb en de kunstvakexamens vo.

Wie betaalt de kosten van 200 euro voor deelname aan het Staatsexamen-Nt2?

Deelname aan het experiment is kosteloos. Per ongeluk zijn er betaalverzoeken verstuurd. Het betaalverzoek kunt u negeren. Er hoeft niets betaald te worden. Als u of de ouder/verzorger toch heeft betaald, dan wordt het bedrag automatisch teruggestort.

Is er lesmateriaal voor het Staatsexamen Nt2 en EDUP-examen beschikbaar?

Nee, er is geen lesmateriaal beschikbaar. Er zijn wel oefenexamens en voorbeeldexamens beschikbaar. Zie https://www.staatsexamensnt2.nl/item/oefenexamens Link opent externe pagina of https://www.staatsexamensnt2.nl/item/voorbeeldexamens-2 Link opent externe pagina voor het Staatsexamen Nt2 of https://cnavt.org/voorbereiding/voorbeeldexamens Link opent externe pagina voor het EDUP-examen.

Gaat het voor nieuwkomers om 6 jaar onderwijs in Nederland of onderwijs in het Nederlands?

Nieuwkomersleerlingen mogen meedoen als ze (inclusief het jaar waarin ze examen doen) maximaal 6 jaar Nederlands onderwijs hebben genoten. Het gaat om het aantal jaren onderwijs in Nederland.

Mag een leerling ook de Nederlandse Nationaliteit hebben?

Ja, een leerling mag wel de Nederlandse Nationaliteit hebben. Voorwaarden voor deelname zijn het aantal jaar dat er onderwijs in Nederland is gevolgd (maximaal 6 jaar) en dat Nederlands niet de moedertaal is. Als tijdens het examenjaar de termijn van 6 jaar wordt volgemaakt, kan de leerling ook nog deelnemen aan het Staatsexamen Nt2 of het EDUP-examen.

Is het voor vwo-leerlingen ook mogelijk het Staatsexamen Nt2 Programma II te maken?

Nee, vwo-leerlingen moeten het EDUP maken. Het Staatsexamen Nt2 Programma II is een examen op B2-niveau. Het EDUP-examen is een examen op C1-niveau en dat niveau is voor vwo een eis.

Kan een leerling alleen het onderdeel leesvaardigheid van het Staatsexamen Nt2 doen?

Nee, alle onderdelen van het Staatsexamen Nt2 of het EDUP-examen moeten worden afgenomen. Verder is het advies om de schoolexamens gelijk te houden met het schoolexamen voor andere examenkandidaten die het reguliere CE afleggen, zodat de mogelijkheid blijft bestaan om voor het reguliere centraal examen te kiezen.

Kan het Staatsexamen Nt2 op de eigen school worden afgenomen?

Het Staatsexamen Nt2 wordt, zoals in vraag 1 aangegeven, extern afgenomen, op een vaste examenlocatie van DUO. De eigen schoolexamens worden uiteraard gewoon op school afgenomen. Het EDUP-examen kan wel op school plaatsvinden als de school hiervoor een exameninstelling is. Hierover zal meer informatie beschikbaar komen. Het schoolexamen is altijd de verantwoordelijkheid van de school.

Wie kijkt de toetsen na?

Het Staatsexamen Nt2 wordt nagekeken door Bureau ICE en Cito onder verantwoordelijkheid van het CvTE. Het EDUP-examen wordt nagekeken door het CNaVT.

Is het verplicht dat leerlingen die in aanmerking komen, deelnemen?

Nee, er is geen verplichting. De school en de leerling beslissen samen of de leerling deelneemt.

Kan in het voorexamenjaar het alternatief voor het centraal examen worden afgenomen? Kunnen bijvoorbeeld leerlingen die nu in de voorexamenklas M3 of H4 zitten ook deelnemen aan de pilot?

Ja, het alternatieve examen kan ook in het voorexamenjaar worden afgenomen. Let wel, het schoolexamen Nederlands moet dan wel zijn afgerond. Het alternatieve examen is de vervanger van het CE en dus geldt dat het SE moet zijn afgesloten voordat een leerling aan het CE deelneemt. Ook geldt dat de leerlingen in het daadwerkelijke examenjaar maximaal 6 jaar Nederlands onderwijs mogen hebben genoten.

Bij ons op school hebben we een ISK-afdeling waar i.v.m. leeftijd veel leerlingen naar het MBO doorstromen. Mogen deze leerlingen ook meedoen met het Staatsexamen Nt2?

De beleidsregel dat het centraal examen Nederlands vervangen kan worden door een Nt2- examen geldt alleen voor leerlingen die een eindexamen afleggen. Andere jongeren die nog geen 18 jaar zijn, kunnen het Nt2-examen niet afleggen. Als deze leerlingen 18 jaar of ouder zijn, kunnen ze zichzelf aanmelden via de reguliere route voor het Staatsexamen Nt2.

De leerlingen op onze school, wonen zonder ouders in Nederland. Is het bezwaarlijk wanneer de ouders misschien geen toestemming kunnen geven?

In het geval van een minderjarige leerling kan een voogd, verzorger of andere verantwoordelijke volwassene ook toestemming geven.

Is het mogelijk dat leerlingen naast dit examen ook het normale examen van Nederlands maken? Is dat beter voor hun vervolgopleiding?

Ja, de leerlingen mogen ook meedoen met het reguliere CE Nederlands. Het afleggen van beide examens wordt juist gestimuleerd door OCW. Zie ook onderstaande vraag.

Heeft de leerling de keuze om of het cijfer voor het alternatieve examen of het cijfer voor het reguliere CE mee te laten tellen?

De leerling kan kiezen welk examen mee gaat tellen als CE. Deelnemende leerlingen mogen beide examens maken, om daarna te bepalen welk examen meetelt in de berekening van het eindcijfer. Het ministerie van OCW moedigt leerlingen ook aan om beide examens af te leggen. Deze ruimte wordt alleen gegeven in deze experimentfase en geeft leerlingen een extra kans om een goed eindcijfer te halen. Voor het onderzoek is het namelijk van belang om op deelnemersniveau het verschil te meten tussen de behaalde resultaten op de alternatieve examens en de resultaten op het reguliere centraal examen Nederlands.

Vallen vavo’s ook onder deze beleidsregel?

Vavo’s kunnen geen gebruik maken van deze tijdelijke regeling. De optie van deze alternatieve examens is een experiment van 3 jaar. Vanwege het tijdelijke karakter en het feit dat het bedoeld is om ervan te leren, geldt de beleidsregel alleen voor het reguliere vo.

Zijn leerlingen die meedoen met het alternatieve examen verplicht om mee te doen aan het onderzoek?

De resultaten op en ervaring met het alternatieve examen en het CE Nederlands van de leerlingen die meedoen aan het alternatieve examen worden gebruikt voor het onderzoek. Er bestaat de kans dat een leerling gevraagd wordt voor een 'interview'. Dit is voor een leerling niet verplicht.

Geldt de beleidsregel ook voor VSO en particuliere scholen?

De beleidsregel is alleen voor reguliere vo-scholen die zelf examens afnemen. Daar vallen ook vso-scholen en particuliere scholen met een eigen examenlicentie onder, maar niet scholen die hun leerlingen laten deelnemen aan het Staatsexamen vo.

Kunnen staatsexamenkandidaten vo zich aanmelden voor dit examen?

Op dit moment geldt de beleidsregel alleen voor het regulier vo en niet voor het staatsexamen vo. Het staatsexamen vo neemt geen deel aan dit experiment. Daarmee is het voor staatsexamenkandidaten niet mogelijk om het Staatsexamen Nt2-/EDUP-resultaat in te zetten in plaats van het CE Nederlands.

Mag er een woordenboek gebruikt worden?

Kandidaten mogen tijdens het examen het Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal gebruiken. Andere woordenboeken zijn verboden.

Is tijdverlenging mogelijk tijdens het Staatsexamen-Nt2?

De lengte van het Staatexamen Nt2 houdt rekening met kandidaten voor wie Nederlands de tweede taal is. Hierdoor is een extra tijdverlenging waarschijnlijk niet nodig. Mocht de leerling een andere ondersteuningsbehoefte hebben, dan moet de school daarvoor een speciaal examen aanvragen. De school moet dit doorgeven bij de aanmelding bij DUO. De afdeling Nt2 van DUO stemt dan met de leerling af welke ondersteuningsbehoefte er is en wat de mogelijkheden zijn. 

Mogen leerlingen afzien van deelname aan het experiment?

Leerlingen zijn niet verplicht om mee te doen als de school zich heeft aangemeld voor het experiment. Het CvTE gaat er wel vanuit dat als een leerling zich aanmeldt, deze ook deelneemt.

Mag een kandidaat het Nt2 examen opnieuw doen bij een onvoldoende resultaat?

Nee, herkansing is niet mogelijk. De mogelijkheid om het Staatsexamen Nt2 te doen is voor deze extra groep kandidaten eenmalig. Ze krijgen een apart afnamemoment. Wel kunnen leerlingen deelnemen aan het CSE Nederlands inclusief het tweede tijdvak.

Krijgen deelnemers die niet geslaagd zijn wel certificaten voor de onderdelen waarvoor zij geslaagd zijn?

Ja, leerlingen die voor een bepaalde vaardigheid geslaagd zijn, kunnen zelf het certificaat downloaden in Mijn Diploma’s.

Hoe ziet het eindcijfer voor Nederlands bij het CE eruit als een leerling Staatsexamen Nt2 doet?

De onderwijsinstellingen krijgen per onderdeel van het staatsexamen Nt2 een omrekentabel. Daarmee kunnen ze voor de leerlingen deelcijfers vaststellen. Met de 4 deelcijfers kunnen ze het alternatieve CE-cijfer berekenen.

Wat is/was de uiterlijke inschrijfdatum?

De uiterste inschrijfdatum was 15 september 2022. Het is dus niet meer mogelijk om uw school alsnog aan te melden voor deelname aan dit alternatief examen Nederlands.

Wanneer krijgen leerlingen de uitslag van het Staatsexamen Nt2?

Uitslag

De uitslag van het Staatsexamen Nt2 is op 23 mei 2023 vanaf 15.00 uur bekend. Leerlingen kunnen met hun ED-nummer (Examennummer) de uitslag zien op de website van DUO Particulier bij: Staatsexamen-nt2/uitslag. Het ED-nummer staat in de oproepbrief die de leerlingen vóór het examen hebben ontvangen. Na 23 mei krijgen de leerlingen de uitslag per post.

Omzetting scores naar cijfers

De uitslag bestaat uit een score per onderdeel. Er zijn 4 onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. De leerlingen leveren de uitslagbrief in bij de school, zodat de school de omzetting van scores naar cijfers kan doen. Deelnemende scholen ontvangen een voorbeeld van de uitslagbrief. De scholen krijgen in de week van 23 mei via OCW een omzettingstabel per vaardigheid en een instructie van het CvTE. De school zet hiermee de scores om naar cijfers en berekent het gemiddelde van de 4 cijfers. Dit is het eindcijfer voor het CE Nederlands.

Krijgen de leerlingen certificaten of een diploma Staatsexamen Nt2?

De leerlingen krijgen een score per vaardigheid. Bij een score van 500 of hoger, is de leerling geslaagd voor dat onderdeel. Dan komt er automatisch een certificaat beschikbaar in Mijn diploma’s.

De leerling krijgt automatisch een Nt2-diploma bij slagen voor alle 4 onderdelen. Het is niet mogelijk om de certificaten of het diploma Nt2 in te zetten voor het CE Nederlands.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee