Vernieuwing BRON voor vo en vavo

Op 8 december sluit DUO BRON tijdelijk in verband met de vernieuwing van BRON vo en vavo. Dit heeft gevolgen voor alle afnemers van BRON. DUO doet al het mogelijke om het ongemak voor de gebruikers van BRON zoveel mogelijk te beperken.

Gevolgen voor vo en vavo

De vo-scholen en vavo-instellingen worden gefaseerd weer aangesloten op BRON. Eind januari 2019/begin februari 2019 zijn alle bekostigde vo-scholen en vavo-instellingen weer aangesloten. De gegevens zullen dus langere tijd niet volledig actueel zijn.

  • Donderdag 6 december (tot 18.00) is de laatste dag dat de scholen nog gegevens kunnen aanleveren aan BRON. Op 7 december worden ‚Äôs ochtends de laatste terugmeldbestanden op de beveiligde site geplaatst. Leveringen waar nog geen terugkoppeling op heeft plaatsgevonden, worden door DUO afgekeurd. Deze afgekeurde mutaties zal de school in het nieuwe BRON opnieuw moeten aanbieden.
  • In de wet staat dat de school binnen 7 dagen de gegevens aan DUO moet leveren. Het ministerie van OCW realiseert zich dat de schoolinstellingen in deze periode niet kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting. Het ministerie van OCW zal het bevoegd gezag hierover in een brief informeren.
  • De inkijktool BRON (IKB) verdwijnt definitief per 8 december 2018. In het nieuwe BRON kunnen scholen gebruikmaken van de opvolger van de inkijktool, het Leerlingdossier. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Onderwijs (IPO) op nummer 050-599 90 00. Of e-mail naar ipo@duo.nl.

Ook niet-bekostigde scholen en onderwijsinstellingen wisselen studentgegevens uit met BRON. De vernieuwing van BRON heeft gevolgen voor de manier waarop u de gegevens uitwisselt. De veranderingen gaan in vanaf januari 2019.

Gevolgen voor scholieren

Van 8 december 2018 tot eind januari 2019 zijn de gegevens in BRON niet actueel. Dit kan gevolgen hebben voor uw scholieren.

  • Er vindt half november een inschrijfcontrole Tegemoetkoming Scholieren (TS) plaats op basis van BRON. In maart 2019 vindt een tweede ronde controles plaats. TS controleert in BRON of leerlingen met TS echt staan ingeschreven. Staan ze niet ingeschreven, dan wordt de TS ingetrokken. Scholen moeten leerlingen erop wijzen dat als ze stoppen met school, ze ook hun TS stopzetten.
  • Voor sommige voltijdse vavo-opleidingen moeten leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, lesgeld betalen. BRON levert hiervoor de in- en uitschrijvingen aan het lesgeldsysteem. Leerlingen die in december of januari onterecht een incasso ontvangen doordat hun wijziging van de inschrijving niet is doorgekomen, kunnen contact opnemen met DUO/IPO. Medewerkers van IPO kunnen contact opnemen met de instellingen voor een verificatie. De afhandeling van deze verzoeken kan iets langer duren.
  • Mijn DUO maakt gebruik van gegevens uit BRON. In Mijn DUO komt een melding dat de getoonde gegevens niet actueel zijn.

Gevolgen voor externe afnemers van BRON

  • Gemeenten, sociale diensten en Regionale Meld- en Co√∂rdinatiepunten gebruiken BRON in verband met verzuim. De registratie van het absoluut verzuim (uitschrijvingen zonder startkwalificatie) zal tijdelijk niet actueel zijn. Het melden van relatief verzuim is nog wel mogelijk via het verzuimloket en M2M. Alleen die leerlingen die voor december 2018 nog geen inschrijving in het onderwijs hadden, zullen niet gevonden worden.
  • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wisselt gegevens uit met BRON. De SVB is op de hoogte dat BRON in december 2018 en januari 2019 niet actueel is. Incidenteel kan DUO op verzoek van de SVB bij een vo-school of vavo-instelling een bewijs van inschrijving opvragen.
  • Andere afnemers zoals de GGD/GHOR, het Inlichtingenbureau, het CBS, de Inspectie van het Onderwijs, de Pensioenfederatie en het UWV weten dat in de maanden december 2018 en januari 2019 BRON vo en vavo niet actueel is.

Meer informatie

Hebt u vragen? Mail dan naar implementatie-bron@duo.nl.