Fuseren

Hoe het werkt

Vanaf 1 augustus 2018 is er bij toetsplichtige fusies geen verplicht advies meer nodig van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO). Dit loopt vooruit op de wetswijziging, waarbij de fusietoets in het primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs wordt afgeschaft. Tot dat moment geldt alleen een (lichte) administratieve toets.

Vanaf 1 augustus 2018 is daardoor bij fusies sprake van:

 • een niet-toetsplichtige fusie of
 • een fusie met een (lichte) administratieve toets.

Meer informatie vindt u op wetten.nl onder Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

Niet-toetsplichtige fusie

In de volgende situaties is een fusietoets niet verplicht en hoeft u alleen BRIN-mutatieformulieren op te sturen:

 • bij een scholenfusie met in totaal minder dan 500 leerlingen,
 • bij een besturenfusie van minder dan 10 scholen,
 • bij een fusie tot samenwerkingsschool. 

Bij niet-toetsplichtige fusies zijn er wel verplichtingen en in enkele gevallen aanvullende voorwaarden. 

Wat moet u doen?

 1. Maak een fusie-effectrapportage (FER) en neem deze op in uw administratie.
 2. Vraag advies aan direct betrokken gemeentebesturen (onderdeel van de FER). 
 3. Leg de FER voor instemming voor aan de betrokken medezeggenschapsraden.
 4. Stuur de BRIN-mutatieformulieren naar DUO
  Postbus 30205, 2500 GE Den Haag.

  Gaat het om een besturenfusie? Stuur de gepasseerde akte van overdracht mee.

De verplichtingen voor de FER zijn opgenomen in artikel 64a derde lid van de Wet op het primair onderwijs en in artikel 66b, eerste lid van de Wet op de expertisecentra.

Fusie tot samenwerkingsschool

Hiervoor gelden aparte voorwaarden. Het statutaire doel van de stichting is in ieder geval het in stand houden van een samenwerkingsschool. Bekijk de voorwaarden bij artikel 17d en artikel 48 van de WPO.

Administratieve toets

Als een fusie toetsplichtig is, vindt er bij DUO een (lichte) administratieve toets plaats. DUO toetst deze fusie met behulp van de fusie-effectrapportage (FER). DUO beoordeelt:

 • of het proces zorgvuldig is doorlopen,
 • of de medezeggenschapsraden het eens zijn met de fusie.

Fusie in het (voortgezet) speciaal onderwijs

In het (voortgezet) speciaal onderwijs gaat het om een klein aantal scholen met specifieke expertise. Deze fusies zijn toetsplichtig.

Fusie tussen 2 scholen van verschillende besturen

Bij een fusie tussen 2 scholen van verschillende besturen geldt:

 • De school die wordt opgeheven, moet via een notariële akte worden overgedragen aan het bestuur van de overblijvende school.
 • Het moment van de overdracht mag samenvallen met het moment van de fusie.
 • De akte van overdracht moet u meesturen met het BRIN-mutatieformulier.

Opheffen van een school gebeurt altijd op 31 juli. Het BRIN-nummer van de opgeheven school vervalt. Bij een fusie krijgen de gefuseerde scholen het overgebleven BRIN-nummer.

Fusie verwerken in uw LAS

Neem altijd contact op met uw softwareleverancier voordat u de fusie gaat verwerken in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS). Hij kan u precies vertellen wat u moet doen in uw LAS.
U kunt uw leerlingenadministratie als volgt voorbereiden:

 1. Schrijf alle leerlingen van het te vervallen BRIN-nummer per 31 juli uit. U hoeft hiermee niet te wachten tot 31 juli.
 2. Schrijf ze in op het nieuwe BRIN-nummer per 1 augustus van het nieuwe schooljaar.
 3. Verwerk vóór 1 augustus alle terugkoppelingen in uw LAS en los de dubbele inschrijvingen op.

Wilt u controleren of alle leerlingen per 1 augustus zijn uitgeschreven onder het vervallen BRIN-nummer of vestigingsvolgnummer? Vraag dan in uw LAS een registratieoverzicht op met peildatum 1 augustus. Het registratieoverzicht op die datum moet leeg zijn.