Naar Nieuwsoverzicht

Wijziging onderwijsachterstandenbeleid

De huidige gewichtenregeling komt per 1 augustus 2019 te vervallen. Het ministerie van OCW wil het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid gebruikt het ministerie van OCW de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld.

Juiste registratie voor overgangsregeling

Om schoolbesturen voor te bereiden op een andere hoogte van aanvullende bekostiging voor het onderwijsachterstandenbeleid is een overgangsregeling opgenomen in een Besluit. In drie overgangsjaren worden stapsgewijs de herverdeeleffecten van de nieuwe bekostigingssystematiek toegepast. Op basis van de teldatum 1 oktober 2018 wordt de aanvullende bekostiging voor onderwijsachterstanden van een school berekend volgens de oude systematiek.
Het nieuwe bedrag wordt vergeleken met het bedrag dat een school zou hebben ontvangen in schooljaar 2019–2020 op basis van de voormalige gewichtenregeling en de impulsregeling.

Voor alle aan de gewichten gerelateerde regelingen voor bekostiging geldt: Een juiste registratie van de gewichten gedurende het gehele schooljaar 2018-2019 is van groot belang.

Verschillend verrekend

Na de vergelijking wordt het bedrag voor aanvullende bekostiging voor het betreffende schooljaar op basis van de huidige systematiek vermeerderd of verminderd met het verschil tussen beide bedragen met een afnemend percentage over de jaren. Wanneer een school op basis van de nieuwe systematiek minder middelen ontvangt wordt het verschil met respectievelijk 75%, 50% en 25% meegenomen. Wanneer een school op basis van de nieuwe systematiek meer middelen ontvangt worden de percentages voor het meenemen van het verschil tussen beide bedragen bij ministeriële regeling vastgelegd, waarbij lagere of dezelfde percentages gebruikt worden als voor de scholen die minder middelen ontvangen.

Gewichtenregeling huidig schooljaar

De gewichtenregeling is voor schooljaar 2018-2019 ongewijzigd. Dit betekent dat ouders de ouderverklaring dit schooljaar nog in moeten vullen om het leerlinggewicht vast te kunnen stellen. Registreer het leerlinggewicht in uw LAS en wissel de gegevens uit met BRON. Bewaar de ingevulde en ondertekende ouderverklaringen in uw schooladministratie.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee