Naar In het kort

Bekostiging basisonderwijs

 1. In het kort
 2. Bekostiging tot 1 januari 2023
 3. Bekostiging vanaf 1 januari 2023
 4. Overgangsbekostiging

Bekostiging tot 1 januari 2023

Registreren in ROD

Voor de personele en materiële bekostiging kijkt DUO naar het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat een school op 1 oktober 2021 heeft geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Dit aantal is op 1 december 2021 definitief vastgesteld. Dit ziet u terug in het Ovt.

Voor leerlingen waarvan de gegevens op die uiterste datum niet correct in ROD stonden, ontvangt een school geen bekostiging. Meer informatie hierover vindt u bij Inschrijven leerling. 

Financiële beschikking is verstuurd

Basisscholen ontvangen financiële beschikkingen voor de personele en materiële bekostiging. 

De beschikking van materiële bekostiging werd verstuurd in januari en die van personele bekostiging in april. Met een instellingscode bekijkt u de beschikkingen op Instellingsinformatie (nieuw).

Waar bestaat de bekostiging uit?

Personele bekostiging

Basisscholen ontvangen bekostiging voor personeelskosten. De personele bekostiging is onderdeel van de lumpsumbekostiging. 

De personele bekostiging bestaat uit een bedrag per leerling en een bedrag voor directietoeslag.

De personele bekostiging bestaat daarnaast uit:

 • Aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen
 • Aanvullende bekostiging bestrijding onderwijsachterstanden
 • Aanvullende bekostiging schoolleiding
Materiële bekostiging

Met de materiële bekostiging (mi-bekostiging) betaalt een school alle materiele zaken in en om de school. De mi-bekostiging wordt per kalenderjaar toegekend.

Programma's van eisen
In de programma's van eisen (pve) staat op welke uitgaven van een gemiddelde school, de mi-bekostiging is gebaseerd. 

De onderbouwing van de materiële bekostiging staat in 3 programma’s van eisen (pve’s):
 • Groepsafhankelijk pve. Onder het groepsafhankelijke pve vallen het onderhoud van het gebouw, energie, waterverbruik en publiekrechtelijke heffingen, behalve de onroerende zaakbelasting. Het groepsafhankelijke pve bestaat uit een bedrag per school afhankelijk van het aantal te huisvesten groepen leerlingen.
 • Leerlingafhankelijk pve. De kosten voor middelen, administratie, beheer en bestuur zijn kosten die leerlinggebonden zijn en zijn niet toe te rekenen aan de instandhouding en het gebruik van een schoolgebouw. Deze kosten vallen onder het leerlingafhankelijk pve. Het leerlingafhankelijke pve bestaat uit een vast bedrag per school maal het aantal leerlingen.
 • Aanvullend pve. Het aanvullende pve is een vergoeding voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT) dat bestaat uit een bedrag per school en een bedrag per NOAT-leerling.
Groeibekostiging

Een bestuur van een basisschool kan groeibekostiging ontvangen als het aantal leerlingen van het bestuur groeit. Er is groeibekostiging personeel en groeibekostiging materieel (mi). 

Groeibekostiging personeel
Deze bekostiging wordt toegekend aan het bestuur, niet aan een school. Groeit een van de scholen van het bestuur niet óf loopt het aantal leerlingen zelfs terug, dan heeft dit invloed op de groei op bestuursniveau.

Reguliere en bijzondere groei
Er zijn 2 soorten groeibekostiging: bekostiging voor reguliere groei en voor bijzondere groei.

Bekostiging voor reguliere groei ontvangt u als er groei is op de eerste van de maand in de periode augustus tot en met april van een schooljaar.
Bekostiging voor bijzondere groei ontvangt u als er groei is op de eerste van de maand in de periode mei tot en met juni.

Groeibekostiging materieel
Elke basisschool kan recht hebben op groeibekostiging materiële instandhouding (mi). Groeibekostiging mi in het basisonderwijs wordt berekend op schoolniveau.

Voor de berekening van groei vergelijken we het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande jaar, verhoogd met 3%, met het aantal leerlingen op 1 maart daaropvolgend.
Als op 1 maart het aantal leerlingen met tenminste 13 leerlingen is gegroeid ten opzichte van het verhoogde aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande jaar, herrekenen we de mi-bekostiging voor het volledige kalenderjaar.

Niet aanvragen
Groeibekostiging vraagt een bestuur niet aan. Deze bekostiging wordt automatisch toegekend op basis van de inschrijvingen in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).
De inschrijvingen moeten binnen 4 weken na de peildatum van de groeibekostiging in ROD zijn opgenomen. Staan deze inschrijvingen te laat in ROD, dan tellen ze pas mee vanaf de volgende peildatum.

Bekostiging voor bestrijding onderwijsachterstanden

In het primair onderwijs wordt aanvullende bekostiging toegekend voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.

Achterstandsscore
De onderwijsachterstandenindicator van het Centraal bureau voor statistiek (CBS) bepaalt een achterstandsscore per basisschool. Het bedrag per eenheid achterstandsscore wordt jaarlijks bekendgemaakt.

Dit bedrag en het aantal op de teldatum 1 oktober ingeschreven leerlingen zijn van invloed op de berekening van deze aanvullende bekostiging.

Het CBS publiceert de achterstandsscores 2021 Link opent externe pagina  op hun website. Het gaat om de achterstandsscores per basisschoolvestiging voor de teldatum 1 oktober.  

Brochure 
Een aantal scholen krijgt jaarlijks extra middelen voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. De verdeling van die middelen is gebaseerd op de onderwijsachterstandenindicator van het CBS. OCW en het CBS hebben een brochure opgesteld.

De brochure bevat informatie over de onderwijsachterstandenscore en geeft inzicht in de redenen waarom bedragen kunnen wisselen. Download op Rijksoverheid.nl de brochure Fluctuaties achterstandsscores scholen primair onderwijs Link opent externe pagina .

Bijzondere bekostiging bij fusie
In het eerste jaar van een fusie beschikt DUO nog niet over een gepubliceerde achterstandsscore voor de overblijvende school. Hierdoor berekent DUO nog geen aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.

Na publicatie van de achterstandsscore door het CBS, berekent DUO deze bekostiging alsnog.

Nieuwe scholen
Bij aanvang van de bekostiging voor een nieuwe school beschikt DUO nog niet over een gepubliceerde achterstandsscore. Hierdoor berekent DUO nog geen aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.

Overgangsregeling
Schoolbesturen kregen de tijd om zich voor te bereiden op de verandering van deze aanvullende bekostiging. Er was een overgangsregeling met 3 overgangsjaren opgenomen.

Vanaf schooljaar 2022-2023 is er geen overgangsjaar meer en vanaf dan wordt het bedrag volledig gebaseerd op de regeling.

Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

Naast de personele bekostiging ontvangen scholen bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid. 

De bekostiging bestaat uit een basisbedrag, een bedrag per leerling en een bedrag per leerling ten behoeve van de schoolbegeleiding. Een school met minder dan 145 leerlingen ontvangt een verhoging. Ook een school met minder dan 195 leerlingen ontvangt een verhoging.

Bekostiging professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders

Basisscholen ontvangen een bedrag per leerling voor professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders.

Deze bijzondere bekostiging levert een bijdrage aan de professionalisering van personeel en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders. Het bestuur besluit gemeenschappelijk met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad over de inzet van de middelen.

Bekijk de regelgeving

Regelgeving

Personele bekostiging

Materiële bekostiging

Groeibekostiging

Bekostiging voor bestrijding onderwijsachterstanden

 • Voor het schooljaar 2022-2023 (5 maanden, augustus 2022 t/m december 2022): Regeling Link opent externe pagina bekostiging personeel PO 2022-2023 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2022-2023

Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

Bekostiging professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee