Naar Gegevens leraren aanleveren

Welke gegevens aanleveren

U levert de gegevens aan van alle leraren die op uw school werken. Hieronder vallen ook lio’s in hun laatste jaar die een werk-leercontract hebben. U levert ook de gegevens aan van leraren die via een uitzendbureau of payrolling voor u werken.

Ook van een uitzendkracht mag u het bsn doorgeven voor het lerarenportfolio. Omdat het gaat om een wettelijke verplichting, overtreedt u hiermee de AVG niet.

Stagiairs, onderwijsassistenten en interne begeleiders worden niet gezien als leraar. Verwacht u dat de leraar minder dan een maand op uw school zal werken? Dan hoeft u zijn gegevens ook niet door te geven.

Gegevens leraar

Van elke leraar geeft u de volgende gegevens door:

  • organisatienummer bevoegd gezag
  • burgerservicenummer (bsn)
  • geslacht
  • geboortedatum
  • als de leraar in het buitenland woont: zijn adres en de landcode
  • benoemingsgrondslag
  • begindatum en (indien van toepassing) einddatum van de benoeming
  • organisatienummer school (BRIN-nummer)
  • indien van toepassing: het BRIN-volgnummer
  • begindatum en (indien bekend) einddatum van de arbeidsovereenkomst of tewerkstelling

BRIN-nummer en BRIN-volgnummer

Het BRIN-nummer is het organisatienummer van de school. Het is niet hetzelfde als het bestuursnummer. Het BRIN-nummer bestaat uit 2 letters en 2 cijfers. Weet u het BRIN-nummer niet? Dan kunt u het achterhalen bij Instellingsinformatie.

Heeft uw school meerdere vestigingen? Dan worden er nog 2 cijfers toegevoegd aan het BRIN-nummer. Deze 2 cijfers zijn het BRIN-volgnummer en geven de vestiging aan.

Als een leraar tijdelijk op 2 scholen les geeft in 1 vak, dan geeft u onder dezelfde benoeming een extra BRIN-nummer mee.

Begindatum benoeming

U geeft de begindatum van de benoeming door. Dit is de datum waarop u de leraar hebt benoemd om les te geven op uw school. Hierbij geeft u ook aan wat de benoemingsgrondslag is.

Was de leraar onbevoegd, maar haalt hij zijn bevoegdheid terwijl hij op uw school werkt? Beëindig dan de benoeming met de oude benoemingsgrondslag. Daarna levert u een nieuwe benoeming aan. Geef als begindatum de datum waarop de leraar de bevoegdheid heeft gehaald, met de nieuwe benoemingsgrondslag.

Vakken aanleveren

Leraren moeten doorgeven voor welke vakken ze zijn benoemd. Bij onbevoegde leraren levert het schoolbestuur de vakken aan voor het lerarenportfolio. Bevoegde leraren geven zelf de vakken door die bij hun benoemingsgrondslag horen.

Onbevoegde leraren en lio’s

Is een leraar niet bevoegd of nog in opleiding? Of is hij onderbevoegd, bijvoorbeeld tweedegraads terwijl eerstegraads vereist is? Dan geeft u wel zijn gegevens door.

Onderwijsterrein

Is de leraar (nog) niet bevoegd, dan geeft u ook door op welk onderwijsterrein de leraar werkt. In het vo is dat het vak dat de leraar geeft. In het mbo is dat educatie of mbo. In het po is dat groepsleerkracht, vakleerkracht of leerkracht lichamelijke opvoeding. U vindt alle onderwijsterreinen en de bijbehorende codes in de tabel Onderwijsterreinen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee