Geachte bestuurder van een vo- en/of mbo-school


In deze moeilijke Corona-tijden zijn er ook mooie ontwikkelingen te melden! Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk Beroepsonderwijs) is eind mei 2020 door de Eerste Kamer aangenomen. Dit biedt u de mogelijkheid om vanaf komend schooljaar doorlopende leerroutes aan te bieden. Waardoor we met zijn allen de jongeren in het (v)mbo nog meer kansen kunnen gaan bieden. Kansen die zij verdienen.
 

Eén onderwijsprogramma vmbo-mbo

Meer kansen omdat hierdoor één onderwijsprogramma (met één studieduur en onderwijstijd) voor het vmbo-mbo mogelijk is. Zo is er geen drempel meer tussen vmbo en mbo en kunnen jongeren eerder kennismaken met de beroepspraktijk waarin ze aan de slag willen. Voor de doorlopende route vmbo-basisberoepsgerichte leerweg naar mbo 2 is bovendien de mogelijkheid om de vmbo-examens achterwege te laten. Zodoende kunnen jongeren in deze route ononderbroken doorleren voor de startkwalificatie. Dit voorkomt onnodige stress en uitval bij jongeren.
 

Kansen voor leraren, docenten en regionale samenwerking

Ook voor leraren en docenten bieden deze doorlopende leerroutes mogelijkheden. Het werken in teams met collega's van vmbo en mbo en de gelegenheid om een teambevoegdheid in te zetten, kan het werk uitdagender maken en geeft ruimte om meer taken onderling te verdelen.

Voor uw school biedt het een kans om de samenwerking in de regio te versterken en beter in te spelen op de wensen van de bedrijven. Deze versterkte samenwerking kan bovendien de inzet van hybride docenten in uw regio bevorderen, waardoor u beter op de hoogte bent van ontwikkelingen in de verschillende sectoren en er meer stagemogelijkheden beschikbaar zijn. 
 

Wat is een doorlopende leerroute precies?

Een doorlopende leerroute bestaat uit een vmbo-profiel en een daaraan verwant mbo-opleidingsdomein of kwalificatie (mbo 2/3/4). Doordat het onderwijs in een doorlopende leerroute verdiept, verrijkt of versneld kan worden, stromen jongeren beter voorbereid in op de (regionale) arbeidsmarkt of stromen zij sneller door naar vervolgonderwijs (een mbo-opleiding op een hoger niveau of, na het afronden van mbo 4, naar het hbo).


Veel ruimte voor invulling van de leerroute 

Er is veel ruimte om invulling te geven aan deze doorlopende leerroutes. Voor veel jongeren helpt het om vroegtijdig kennis te maken met het mbo en de beroepscontext en bijvoorbeeld tijdens het vmbo al onderwijs te volgen op het mbo. Voor sommige jongeren kan het passend zijn om binnen het vmbo een mbo-opleiding af te ronden. Aan u het verzoek om deze ruimte te benutten en samen met andere instellingen en bedrijven hiermee aan de slag te gaan, zodat jongeren de kansen krijgen die ze verdienen.
 

Ga het gesprek aan over een divers aanbod van beroepsonderwijs 

De ruimte die deze wet biedt, maakt meer maatwerk in het beroepsonderwijs mogelijk. U kunt hiermee echt een verbetering aanbrengen in de aansluiting tussen vmbo en mbo. Onze ambitie is dat iedere jongere die dat wil in elke regio op elk niveau terecht kan in een doorlopende leerroute vmbo tot en met mbo.
Van elke regio wordt dan ook verwacht dat bestuurders van vmbo en mbo-scholen en ondernemers met elkaar het gesprek aangaan over wat er nodig is om te zorgen voor een voldoende divers aanbod van beroepsonderwijs dat aansluit op de wensen van jongeren en de regionale arbeidsmarkt en welke doorlopende leerroutes daarbij passen.
 

Ondersteuning door accountmanagers OCW 

In de regio's zijn accountmanagers van OCW beschikbaar om u te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van deze leerroutes. De zichtbare en actieve rol van de VO-raad en MBO Raad draagt hier in positieve zin aan bij. Zij brengen u graag in contact met regio's die een oplossing hebben gevonden voor uw vraagstuk of voor vergelijkbare uitdagingen staan. Op www.sterkberoepsonderwijs.nl vindt u informatie over de ondersteuning die we u kunnen bieden en staan inspirerende voorbeelden.
 

Geef uw samenwerkingsinitiatief door!

Daarnaast is een interactieve digitale kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van regionale samenwerkingsinitiatieven in vmbo, mbo- en bedrijfsleven. Staat uw samenwerkingsinitiatief nog niet op de kaart? Dan kunt u dat aan ons doorgeven. We vinden het daarnaast wenselijk als elke vmbo- en mbo-school een 'Sterk beroepsonderwijs-contactpersoon' heeft. Zodat we uw scholen de komende jaren rechtstreeks kunnen informeren over ontwikkelingen en kunnen ondersteunen om de regionale samenwerking vorm te geven. Dit kunnen huidige contactpersonen vmbo-mbo(-hbo) zijn of bijvoorbeeld projectleiders die zich bezig houden met de vormgeving van doorlopende leerroute(s). Wilt u de contactgegevens van de contactpersonen van uw scholen (naam / functie / mailadres) aan ons doorgeven via: sterkberoepsonderwijs@minocw.nl


Informatie vanuit DUO 

U vindt informatie over de melding van de doorlopende en de geïntegreerde leerroute in RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) op duo.nl onder voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Daar vindt u ook informatie over de inschrijving van de leerlingen/studenten en de uitwisseling met BRON. Uw administratie wordt hierover binnenkort vanuit DUO nader geïnformeerd.

De overgangen binnen het onderwijs verlopen dit jaar anders dan andere jaren. Laat dit een kans zijn voor u als bestuurder om juist vanaf nu met regionale partners gezamenlijke onderwijsprogramma's in te richten. Ik wens u heel veel succes bij het vormgeven van deze routes.


Met vriendelijke groet,


Programmateam OCW Sterk Beroepsonderwijs
DUO stuurt u deze mail op verzoek van het ministerie van OCW/programma Sterk Beroepsonderwijs