Jaarstukken indienen

Elk jaar moet u voor 1 juli de bekostiging van uw school verantwoorden. Dit doet u in de jaarstukken. U moet deze stukken aanleveren aan DUO.

Jaarverslag op papier

In het jaarverslag doet uw schoolbestuur verslag van de gang van zaken en het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. U moet het jaarverslag op papier indienen bij DUO.

Wat moet u doen?

  1. Maak het jaarverslag volgens de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs
  2. Voeg de verplichte controleverklaring en een eventueel rapport van bevindingen van uw accountant toe. Een toelichting op de werkwijze met het onderwijsaccountantsprotocol staat op onderwijsinspectie.nl, bij onderwijsaccountantsprotocol onder 'Toezicht op financieel beheer.'
  3. Het door u en uw accountant ingevulde aanbiedingsformulier stuurt u samen met het complete jaarverslag en de accountantsproducten naar DUO. De aanbiedingsbrieven en -formulieren 2016 zijn in een zip-bestand beschikbaar.

Digitaal aanleveren van jaarcijfers

Uw jaarverslag levert u op papier aan. Uw jaarcijfers moet u digitaal bij DUO aanleveren. Dit doet u via het XBRL-portaal. U kunt in het portaal een nieuw rapport aanmaken, een bestaand rapport uploaden of verdergaan met een rapport dat u eerder heeft opgeslagen. Pas als u in het portaal ‘indienen’ kiest, verstuurt u de gegevens naar DUO.

Het volledige beeld van de rapportages en de eisen vindt u in de OCW Taxonomie v11.0.

Meer over XBRL in het onderwijs

Kijk op Po, Vo, Mbo of Ho.

Wat moet u doen?

  1. Heeft u nog geen account? Vraag een account aan via xbrl@duo.nl. Denk aan instellings- en contactgegevens.
  2. Bekijk de handleiding XBRL-portaal (pdf 3061kb)
  3. Log in op het XBRL-portaal. Gebruik hiervoor Internet Explorer 9 of hoger, Firefox 27 of hoger, of Google Chrome. De opmaak onder IE9 is niet optimaal. Met Firefox en Google Chrome werkt het portaal het snelst.
  4. Maak een nieuw rapport of upload een bestaand rapport (in XBRL-formaat). De tabbladen geven aan welke onderdelen u moet invullen.

Fout gemaakt?

U kunt in ieder geval tot 1 juli uw gegevens aanpassen. Open in het XBRL-portaal de foutieve rapportage en sla hem onder een andere naam op. U kunt het rapport vervolgens aanpassen en opnieuw indienen. Als de fouten ook in de papieren versie van het jaarverslag zitten, moet u dit ook opnieuw opsturen.

Continuïteitsparagraaf

U moet ook de continuïteitsparagraaf uit het jaarverslag digitaal aan DUO leveren. Ga hiervoor naar het XBRL onderwijsportaal. In de continuïteitsparagraaf informeert het schoolbestuur over het huidige verslagjaar en in sommige gevallen de 5 komende verslagjaren.

Meer over de WNT

en de wet- en regelgeving. Kijk op topinkomens.nl

WNT-gegevens

De Wet normering topinkomens (WNT) regelt de hoogte van beloningen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen in het onderwijs. U moet deze informatie digitaal doorgeven. Ga hiervoor naar het XBRL onderwijsportaal.

Onderwijsgerelateerde en emancipatie-instellingen

Deze instellingen doen een afzonderlijke rapportage met WNT-gegevens. Dit betreft instellingen die geen jaarcijfers hoeven in te dienen.

Voorbeeldrapportage

Bekijk een lege voorbeeldrapportage voor een po en vo-, mbo- of ho-onderwijsinstelling waarin de jaarrekening, de continuiteitsparagraaf en de WNT-rapportage is opgenomen.

Brieven jaarverslag 2016

Over de afwikkeling van het jaarverslag 2016 verzond DUO op 15 september 2017 brieven aan de bevoegd gezagen. DUO stelt de brieven als naslag beschikbaar.