Diplomaregister instellingen

In het diplomaregister kunt u met een persoonsgebonden nummer de diplomagegevens opzoeken van een student.

Gegevens

Het diplomaregister is een beveiligde online applicatie met gegevens van diploma’s, certificaten en getuigschriften. Van diploma’s en certificaten in het voortgezet onderwijs zijn ook de vakken en cijfers beschikbaar.

Onderwijssoorten

Het diplomaregister bevat de gegevens van alle diploma’s van door het ministerie van OCW erkend onderwijs, die door de onderwijsinstellingen zijn aangeleverd aan DUO. De volgende onderwijssoorten en jaargangen zijn opgenomen in het diplomaregister:


* Levensbeschouwelijke opleidingen vanaf september 2010
Onderwijssoorten Aan een bekostigde instelling vanaf Aan een particuliere instelling vanaf
Wetenschappelijk onderwijs 1996 * 2018
Hoger beroepsonderwijs 1996 2018
Middelbaar beroepsonderwijs 2007 2012
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 2007 2012
Voortgezet onderwijs 2006 2012
Voortgezet onderwijs staatsexamen 2011 nvt
Voortgezet speciaal onderwijs 2013 nvt
Voortgezet speciaal onderwijs staatsexamen 2011 nvt
Nederlands als 2e taal staatsexamen 2011 nvt
Inburgeringsexamen 2007 nvt

Controle diplomagegevens

Met het diplomaregister kunt u controleren of een student voldoet aan de vooropleidingseisen van een opleiding en of diploma’s en certificaten echt zijn gehaald. De diplomahouder kan vervolgens zien welke onderwijsinstelling zijn gegevens heeft bekeken.

Wat staat er in het diplomaregister?

Alles over de inhoud van het register vindt u op de site DUO Particulier. De gegevens in het diplomaregister vervangen het papieren diploma niet. U moet nog steeds papieren diploma’s uitreiken.

Beperkte toegang

Alle door het ministerie van OCW erkende onderwijsinstellingen kunnen het diplomaregister gebruiken en dan alleen voor de aanmeldings- en selectieprocedure. Autorisatie voor de gegevens in het diplomaregister is afhankelijk van de onderwijssoort die uw onderwijsinstelling verzorgt. Vraag de beheerder van Mijn DUO op uw school naar toegang tot het diplomaregister.

Papier versus diplomaregister

Het diplomaregister is een extra service voor onderwijsinstellingen en diplomahouders. Een digitaal uittreksel met elektronische handtekening uit het diplomaregister heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van het originele document. Een door de diplomahouder geprinte versie is niet rechtsgeldig.

Snelle beschikbaarheid

Een dag na aanlevering van de examengegevens aan BRON of BRON HO zijn de gegevens zichtbaar in het diplomaregister. Hoe sneller de gegevens zijn aangeleverd, hoe sneller ze dus beschikbaar zijn voor de diplomahouders. Vo en mbo moeten de gegevens binnen 14 dagen na de uitslagdatum aanleveren. Het hoger onderwijs heeft uiterlijk 8 weken de tijd.

Datum diploma

De meeste onderwijsinstellingen leveren de diplomagegevens aan DUO met de uitslagdatum. Het diplomaregister neemt deze datum over. Op het diploma kan een andere datum staan. Dit is meestal de datum van ondertekening en/of uitreiking van het diploma. Daardoor kan de datum op het diploma afwijken van de datum die in het diplomaregister staat.

Promotiemateriaal

DUO wil het diplomaregister graag samen met onderwijsinstellingen onder de aandacht brengen bij diplomahouders. Hieronder kunt u daarvoor promotiemateriaal downloaden.

Contact

Helpdesk Diplomaregister: 050 599 77 78 of diplomaregister@duo.nl.