Ingrid Busink

Ik ben Ingrid Busink, 55 jaar, mede- initiatiefnemer de ondernemende school Talander en de Cöoperatie voor vrij onderwijs. Van oorsprong ben ik sociaal wetenschappelijk onderzoeker en biografiekundige.

werken bij duo

Aandacht voor individuele ontwikkeling

Ik heb algemene wetmatigheden in de menselijke ontwikkeling én grote individuele verschillen tussen levens gezien, in de jaren dat ik volwassenen begeleidde bij het in beeld brengen van hun levensloop. Het heeft me geleerd wat er nodig is in het onderwijs, om kinderen voor te bereiden op ondernemen in hun eigen unieke levensweg. Ook door de ervaringen van mijn kinderen op school,  heb ik gezien hoe belangrijk aandacht voor de individuele ontwikkeling is. Diepgaand inzicht in de algemene menselijke ontwikkelingswetmatigheden is daarvoor nodig. En het bewustzijn dat ieder mens een eigen wil en levensopgave heeft. 

‘Onderwijs moet een steeds vernieuwend karakter tonen, om levend te blijven en verbinding te houden met de ontwikkelingsbehoefte van het individuele kind. In de samenwerking van alle betrokkenen moet voortdurende bereidheid zijn tot leren en vernieuwing’.

Vanwege onvrede bij mijn twee oudste kinderen en de behoefte bij mijn jongste, heb ik met leraren ‘Talander’ in Zutphen opgezet. 

Iedereen kan lid worden

Ik ben directeur van de nu nog onbekostigde pilotschool en voorzitter van het bestuur van de Coöperatie voor Vrij Onderwijs (CVO). We zijn een beweging van mensen die een vrije, individuele ontwikkeling voor het kind in het onderwijs nastreven, voor een socialere samenleving. Scholen, leraren, ouders en andere belangstellenden kunnen lid worden.

Waldorf

In 2022 starten wij een door de overheid bekostigde pilotschool voor individu en gemeenschap in Zutphen, met een doorgaande leerlijn van 4-21 jaar.

We hebben een speciaal profiel voor sterk sensitieve kinderen. We werken vanuit inzicht in de algemeen menselijke en geestelijke ontwikkeling van kind en volwassene (Waldorfpedagogiek). Onze organisatie werkt met gedragen besluitvorming, gemeenschapsvorming en scholing voor ouders en leraren. Daardoor kunnen we steeds van elkaar (ook van de kinderen!) leren. We hebben met grote regelmaat gesprek tussen ouders en leraren i.p.v. 2x per jaar een 10 minutengesprek. De lesstof voedt het kind, aansluitend op de ontwikkelingsstappen die het van nature zet. Er is een vaste klas en leerkracht maar daarnaast zijn er ook activiteiten gecombineerd met andere klassen. Ook worden de leerlingen, indien nodig individuee begeleid

Er is veel belangstelling voor wat wij bieden. Wij zullen dan ook de komende jaren in Nederland meer van dit soort scholen oprichten en initiatiefnemers daarbij begeleiden.

De leden van de initiatiefgroep zijn, ieder op hun eigen manier, al jaren met onderwijs bezig. Binnen ons team bundelen we:

  • ervaring met het oprichten van 3 onbekostigde scholen (sinds 2014) 

  • een uitgewerkt concept voor een integraal kindcentrum

  • inzicht in de noodzakelijke stappen voor de oprichting en in wet- en regelgeving

  • jarenlange ervaring met innovaties in het bedrijfsleven 

Doorgaande leerlijn

Grootste knelpunt is dat wij een doorgaande leerlijn willen, terwijl in de wet scholen worden gesplitst in primair en voortgezet onderwijs. De bekostigingsprocedure maakt bovendien alleen een grootschalige vo-school mogelijk. Dat is geheel strijdig met onze uitgangspunten en onze visie. Voor ons is het zoals gezegd  noodzakelijk  om tijd en ruimte te maken  voor zowel het individu als de gemeenschapsvorming. En daarbij hoort kleinschaligheid. Wij willen daar nog een oplossing voor vinden, bijvoorbeeld door verschillende locaties te realiseren.  We hopen hier op verandering in de regelgeving, omdat we zien dat het steeds noodzakelijker wordt om de kinderen individueel te kunnen benaderen, in kleinere klassen. Kindgebonden onderwijsbudget of onderwijsvouchers zouden goede oplossingen zijn.

Veel belangstelling

Ik ben heel blij met de nieuwe wet. Ik ben ook heel positief over het feit dat het onderwijsveld betrokken en écht gehoord is bij de voorbereiding van de nieuwe wet en de procedure. Ik heb een grote openheid ervaren op het ministerie.

Tot nu toe konden wij onze visie op onderwijs alleen realiseren op particuliere scholen. Maar de ouderbijdrage was voor veel mensen een te hoge drempel. Daar komt het betaalde belastinggeld voor onderwijs nog bij. We hebben gezien dat er veel meer belangstellende kinderen en ouders zijn. Een bekostigde versie van onze school maakt mogelijk dat ook zij kunnen meedoen.