Naar Over DUO

Hoofdtaken en organogram

Hoofdtaken

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit. De hoofdtaken van DUO zijn:

  • bekostigen van onderwijsinstellingen
  • verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten
  • innen van lesgelden en studieschulden
  • erkennen van diploma's, beheren Mijn diploma's
  • organiseren van school-, staats-, Wft- en inburgeringsexamens
  • verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties
  • verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten
  • fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland Link opent externe pagina
  • verzamelen en beheren van gegevens in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen

Organogram

Schematisch overzicht van de bestuursstructuur van DUO, met de namen van de directeur-generaal, de twee hoofddirecteuren en de overige directeuren.

Ondermandaatregeling

De Dienst Uitvoering Onderwijs maakt als baten-lastendienst deel uit van het ministerie van OCW. Het 'Organisatie en mandaatbesluit OCW 2013' verleent de directeur-generaal DUO (DG-DUO) mandaat, zodat de organisatie in staat is zijn taken uit te voeren. Ook andere departementen kunnen mandaat verlenen aan de DG-DUO.

In de Ondermandaatsregeling Link opent externe pagina geeft de DG-DUO aan welke functionarissen er binnen DUO ondermandaat krijgen.