Betrouwbaarheid van leerlingenprognoses van vestigingen in het regulier en speciaal basisonderwijs vanuit het perspectief van schoolleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en provincies (bo en sbo)

Leerlingenprognoses zijn gemaakt voor vestigingen in het regulier en speciaal basisonderwijs. Het geeft schoolleiders een indruk van de verwachte leerlingenaantallen aan hun vestigingen voor de komende jaren.

Naast schoolleiders hebben ook schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en provincies een eigen rol in de onderwijsvoorziening. Hoe betrouwbaar zijn de leerlingenprognoses vanuit de optiek van die verschillende stakeholders? De perfecte leerlingenprognose voorspelt op de leerling nauwkeurig hoe de leerlingenpopulatie van scholen zich de komende jaren zal ontwikkelen. Inherent aan het maken van prognoses is echter, dat ze onvermijdelijke onzekerheden met zich mee brengen. Op zijn best zijn de onnauwkeurigheden van de prognoses geminimaliseerd. Op deze pagina vindt u een rapport, waarin de ramingsonnauwkeurigheden onderzocht zijn van de leerlingenprognoses ten opzichte van de gerealiseerde telling. Onderzocht is in welke mate de raming van het eerste prognosejaar verschilt van de telling. Zo’n analyse op het eerste prognosejaar geeft een indruk van de betrouwbaarheid van prognoses voor de vervolgjaren. Immers, als de raming van het eerste prognosejaar sterk verschilt van de telling, dan zijn de ramingen voor de vervolgjaren doorgaans nog minder. Dat komt doordat onzekerheden, en daarmee de kans op ramingsonnauwkeurigheden, oplopen naarmate de prognosejaren verder in de toekomst liggen.

Rapporten Stakeholders - betrouwbaarheid BO-leerlingenprognoses 2014 (pdf 6200kb)
Stakeholders - betrouwbaarheid BO-leerlingenprognoses 2013 (pdf 5927kb)
Status Definitief
Publicatiedatum 29 augustus 2016
Updatefrequentie Niet van toepassing
Opdrachtgever Ministerie van OCW