Financiële verantwoording (XBRL)

Hieronder vindt u de cijfers afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het jaar 2018. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van 2014-2018. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in de bestanden opgenomen.
Deze cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant of door OCW/DUO. De Inspectie van het Onderwijs werkt momenteel aan de Financiële Staat van het Onderwijs 2018. In dit rapport worden deze cijfers verwerkt tot een sectorbeeld en geduid. De minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sturen dit rapport voorzien van een beleidsreactie voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer.
De gegevens van de besturen uit Caribisch Nederland zijn onder het kopje Caribisch Nederland apart opgenomen. Deze gegevens worden vanaf 2016 gepubliceerd, omdat ze vanaf dat moment in dollars zijn ingevoerd. De jaarrekeningen Caribisch Nederland vindt u op de pagina Publicaties financiën Caribisch Nederland.

Rapporten 01. Balans 2014-2018 (xlsx 1203kb)
02. Staat van baten en lasten 2014-2018 (xlsx 1775kb)
03. Kasstroomoverzicht 2014-2018 (xlsx 1966kb)
04. Immateriële vaste activa 2014-2018 (xlsx 4108kb)
05. Materiële vaste activa 2014-2018 (xlsx 6863kb)
06. Financiële vaste activa 2014-2018 (xlsx 4084kb)
07. Vlottende activa 2014-2018 (xlsx 1688kb)
08. Eigen vermogen 2014-2018 (xlsx 4421kb)
09. Voorzieningen 2014-2018 (xlsx 7316kb)
10. Langlopende schulden 2014-2018 (xlsx 3813kb)
11. Kortlopende schulden 2014-2018 (xlsx 1331kb)
12. Overheidsbijdragen 2014-2018 (xlsx 1178kb)
13. Overige baten 2014-2018 (xlsx 1279kb)
14. Lasten 2014-2018 (xlsx 2809kb)
15. Financieel en overig 2014-2018 (xlsx 783kb)
16. Financiële kengetallen per bestuur 2014-2018 (xlsx 2636kb)
17. Continuïteitsparagraaf 2017-2023 (xlsx 9166kb)
18. WNT 2018 (xlsx 1481kb)
19. Segmentatie gegevens 2014-2018 (xlsx 7445kb)
20. Staat van baten en lasten begroting 2014-2018 (xlsx 1657kb)
21. Overheidsbijdragen begroting 2014-2018 (xlsx 903kb)
22. Overige baten begroting 2014-2018 (xlsx 1054kb)
23. Lasten begroting 2014-2018 (xlsx 1860kb)
24. Financieel en overig begroting 2014-2018 (xlsx 659kb)
Definities kengetallen 2018 (pdf 157kb)
Groeperingen 2018 (pdf 55kb)
Status Definitief
Publicatiedatum 16 september 2019
Updatefrequentie Jaarlijks
Opdrachtgever Ministerie van OCW