Financiële verantwoording (XBRL)

Hieronder vindt u de cijfers afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het jaar 2019. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van 2015-2018.
Deze cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant of door OCW/DUO. De Inspectie van het Onderwijs werkt momenteel aan de Financiële Staat van het Onderwijs 2019. In dit rapport worden deze cijfers verwerkt tot een sectorbeeld en geduid. De minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sturen dit rapport voorzien van een beleidsreactie voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer.
De gegevens van de besturen uit Caribisch Nederland worden onder het kopje Caribisch Nederland apart opgenomen (planning februari 2021). Deze gegevens worden vanaf 2016 gepubliceerd, omdat ze vanaf dat moment in dollars zijn ingevoerd. De jaarrekeningen Caribisch Nederland vindt u op de pagina Publicaties financiën Caribisch Nederland.

Rapporten 01. Balans 2015-2019 (xlsx 1159kb)
02. Staat van baten en lasten 2015-2019 (xlsx 1692kb)
03. Kasstroomoverzicht 2015-2019 (xlsx 1905kb)
04. Immateriële vaste activa 2015-2019 (xlsx 3942kb)
05. Materiële vaste activa 2015-2019 (xlsx 6654kb)
06. Financiële vaste activa 2015-2019 (xlsx 4788kb)
07. Vlottende activa 2015-2019 (xlsx 1635kb)
08. Eigen vermogen 2015-2019 (xlsx 4251kb)
09. Voorzieningen 2015-2019 (xlsx 7163kb)
10. Langlopende schulden 2015-2019 (xlsx 3663kb)
11. Kortlopende schulden 2015-2019 (xlsx 1297kb)
12. Overheidsbijdragen 2015-2019 (xlsx 1134kb)
13. Overige baten 2015-2019 (xlsx 1229kb)
14. Lasten 2015-2019 (xlsx 2722kb)
15. Financieel en overig 2015-2019 (xlsx 751kb)
16. Financiële kengetallen per bestuur 2015-2019 (xlsx 2531kb)
17. Continuïteitsparagraaf 2018-2024 (xlsx 8939kb)
18. WNT 2018 (2019 volgt later) (xlsx 1481kb)
19. Segmentatie gegevens 2015-2019 (xlsx 7481kb)
20. Staat van baten en lasten begroting 2015-2019 (xlsx 1619kb)
21. Overheidsbijdragen begroting 2015-2019 (xlsx 942kb)
22. Overige baten begroting 2015-2019 (xlsx 1060kb)
23. Lasten begroting 2015-2019 (xlsx 1982kb)
24. Financieel en overig begroting 2015-2019 (xlsx 661kb)
25. Balans Niveau 2015-2019 (xlsx 28kb)
26. Staat van baten en lasten Niveau 2015-2019 (xlsx 37kb)
27. Accountant gegevens 2015-2019 (xlsx 286kb)
Definities kengetallen 2019 (pdf 157kb)
Groeperingen 2019 (pdf 55kb)
Status Definitief
Publicatiedatum 15 september 2020
Updatefrequentie Jaarlijks
Opdrachtgever Ministerie van OCW