Leerlingenprognoses

In opdracht van het ministerie van OCW heeft DUO prognosemodellen ontwikkeld voor leerlingenramingen voor instellingen die onderwijs aanbieden in het kader van de WPO (wet op het primair onderwijs) en de WVO (wet op het voortgezet onderwijs). De instellingen primair onderwijs die hun onderwijs aanbieden in het kader van de WPO, zijn ongeveer 7.000 schoollocaties voor regulier en speciaal basisonderwijs. De ongeveer 650 instellingen voor voortgezet onderwijs bieden onderwijs op grond van de WVO.

De leerlingenprognoses geven inzicht in de meest elementaire vraag voor onderwijsplanning: hoe ontwikkelt de onderwijsvraag zich de komende jaren en hoe is die verdeeld over de regio’s in het land? Gegeven de landelijke meerjarige planning in de OCW-begroting is het doel om voor de afzonderlijke instellingen een zo betrouwbaar mogelijke leerlingenraming te maken.

Onderwijsplanning en leerlingenprognoses

Een leerlingenprognose die schoolleiders, besturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en provincies kan helpen bij het opstellen en uitvoeren van meerjarenbegrotingen, en meerjarige planningen van het onderwijsaanbod gericht op de onderwijsvraag in hun voedingsgebied.

Bronnen van leerlingenprognoses

Uitgegaan is van de recente historie van de scholen in termen van instroom en doorstroom van leerlingen binnen de instellingen. Daarbij is op fijnmazige wijze rekening gehouden met regionale bevolkingsprognoses, om de verwachte leerlingendaling zo goed mogelijk toe te rekenen aan scholen in krimpregio’s.

Afstemming op de landelijke onderwijsplanning

Uitgangspunt in de prognosemodellen zijn de verwachte leerlingenaantallen, waarop de landelijke onderwijsplanning in de rijksbegroting van het ministerie van OCW is gebaseerd. De landelijke leerlingenprognoses worden door de directie Kennis van OCW gemaakt en gepubliceerd als de referentieraming. Op basis van de specifieke instellingskenmerken is met het prognosemodel gestreefd zoveel mogelijk maatwerk te bieden aan de po- en vo-instellingen. Daarbij zijn eerst leerlingenprognoses per instelling gemaakt. Daarna zijn die opgeteld tot een landelijk verwacht leerlingentotaal. Dat landelijke totaal is vervolgens geijkt op de referentieraming, waardoor het prognosemodel op landelijk niveau dezelfde leerlingenaantallen voorspelt als de landelijke referentieraming. Wat resulteert in het eindresultaat van publicabele leerlingenprognoses. Betrouwbare leerlingenprognoses, geen garanties. De prognoses zijn gebaseerd op de recente instroom- en doorstroomhistorie van de individuele instellingen. Resultaten uit het verleden bieden echter geen garanties voor de toekomst. Aan de leerlingenprognoses kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wat is waar te vinden?

Op de pagina Publicaties leerlingenprognoses vindt u publicaties over de betrouwbaarheid van de leerlingenprognoses.

De prognose-informatie voor het mbo vindt u op de pagina MBO-planningtools.