Naar Financiële overzichten

Verantwoording uit XBRL

Gegevens per onderdeel uit de financiële verantwoording. Het gaat om de jaren 2018 tot en met 2022 en prognose jaren 2023 tot en met 2027.

Aanleveren gegevens

Besturen sturen de jaarrekeningen digitaal via het XBRL Onderwijsportaal. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van deze cijfers. DUO verwerkt deze in een open data overzicht. De cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant. Ook vergelijkt DUO deze gegevens niet met de papieren jaarrekening, waardoor ze kunnen afwijken van elkaar.

Bestand Peildatum Publicatiedatum
1. Balans (xlsx 1011kb) 1 januari 2023 18 september 2023
2. Staat van baten en lasten (xlsx 1274kb) 1 januari 2023 18 september 2023
3. Kasstroomoverzicht (xlsx 536kb) 1 januari 2023 18 september 2023
4. Immateriele vaste activa (xlsx 4011kb) 1 januari 2023 18 september 2023
5. Materiele vaste activa (xlsx 6353kb) 1 januari 2023 18 september 2023
6. Financiele vaste activa (xlsx 7755kb) 1 januari 2023 18 september 2023
7. Voorraden (xlsx 327kb) 1 januari 2023 18 september 2023
8. Eigen vermogen (xlsx 3071kb) 1 januari 2023 18 september 2023
9. Voorzieningen (xlsx 7950kb) 1 januari 2023 18 september 2023
10. Langlopende schulden (xlsx 9375kb) 1 januari 2023 18 september 2023
11. Kortlopende schulden (xlsx 1204kb) 1 januari 2023 18 september 2023
12. Rijksbijdragen (xlsx 611kb) 1 januari 2023 18 september 2023
13. Overige baten (xlsx 606kb) 1 januari 2023 18 september 2023
14. Overige lasten (xlsx 506kb) 1 januari 2023 18 september 2023
15. Financiele baten en lasten (xlsx 995kb) 1 januari 2023 18 september 2023
16. Financiele kengetallen (xlsx 2094kb) 1 januari 2023 18 september 2023
17. Continuiteitsparagraaf (xlsx 4166kb) 1 januari 2023 18 september 2023
18. WNT 2022 (xlsx 1401kb) 1 januari 2023 30 januari 2024
19. Segmentatie (xlsx 7214kb) 1 januari 2023 18 september 2023
20. Staat van baten en lasten Begroting (xlsx 1187kb) 1 januari 2023 18 september 2023
21. Overheidsbijdragen begroting (xlsx 880kb) 1 januari 2021 15 september 2021, laatste publicatie
22. Overige baten begroting (xlsx 1014kb) 1 januari 2021 15 september 2021, laatste publicatie
23. Lasten begroting (xlsx 1933kb) 1 januari 2021 15 september 2021, laatste publicatie
24. Financieel en overig begroting (xlsx 610kb) 1 augustus 2021 15 september 2021, laatste publicatie
25. Balans Niveau (xlsx 30kb) 1 januari 2023 18 september 2023
26. Staat van baten en lasten Niveau (xlsx 38kb) 1 januari 2023 18 september 2023
27. Accountant gegevens (xlsx 194kb) 1 januari 2023 18 september 2023
28. Informatie over de rechtspersoon (xlsx 148kb) 1 januari 2023 18 september 2023
29. Vorderingen (xlsx 1148kb) 1 januari 2023 18 september 2023
30. Effecten (xlsx 308kb) 1 januari 2023 18 september 2023
31. Liquide middelen (xlsx 425kb) 1 januari 2023 18 september 2023
32. Overige overheidsbijdragen -en subsidies (xlsx 421kb) 1 januari 2023 18 september 2023
33. College cursus les en examengelden (xlsx 329kb) 1 januari 2023 18 september 2023
34. Baten werk in opdracht van derden (xlsx 514kb) 1 januari 2023 18 september 2023
35. Personeelslasten (xlsx 990kb) 1 januari 2023 18 september 2023
36. Afschrijvingen op iva en mva (xlsx 362kb) 1 januari 2023 18 september 2023
37. Huisvestingslasten (xlsx 624kb) 1 januari 2023 18 september 2023
38. Doorbetalingen aan schoolbesturen (xlsx 410kb) 1 januari 2023 18 september 2023
39. Belastingen (xlsx 343kb) 1 januari 2023 18 september 2023
40. Leningen voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen (xlsx 149kb) 1 januari 2023 18 september 2023
41. Renteswaps (xlsx 214kb) 1 januari 2023 18 september 2023
42. Volledige doordecentralisatie middelen gemeente (xlsx 182kb) 1 januari 2023 18 september 2023
  • Update

    Elk jaar

  • Opdrachtgever

    Ministerie van OCW

Toelichting