Naar Financiële overzichten

Financiële verantwoording - XBRL

Excelbestanden met gegevens per onderdeel uit de financiële verantwoording. Het gaat om de jaren 2018 tot en met 2022 en prognose jaren 2023 tot en met 2027

Update 19-09-2023

De cijfers/gegevens uit het onderwijsportal worden aangeleverd door de onderwijsbesturen zelf. De onderwijsbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste vastlegging van de gegevens in het onderwijsportal aan de hand van de gecertificeerde jaarverslagen. Tot nu is er ook geen sprake van een assurance van de accountant bij de via het portal aangeleverde gegevens. Ook vindt er bij DUO geen vergelijking plaats met de papieren jaarrekening. Daardoor is het mogelijk dat de via XBRL aangeleverde data iets afwijkt van de data uit de papieren jaarrekening.

Dit zijn de gegevens die DUO heeft verwerkt op basis van de via XBRL ontvangen jaarrekeningen. Het gaat om de jaren 2018 tot en met 2022.

Vanwege het verschil in eindresultaat tussen de geconsolideerde en de enkelvoudige staat van baten en lasten is besloten de post ‘nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon’ te berekenen voor de enkelvoudig aangeleverde data. Vervolgens is de naam veranderd in ‘nettoresultaat na belastingen’. Dit om een vertekend beeld te voorkomen bij aggregatie van deze data.

Tevens is dit jaar weer de uitsplitsing van de financiële baten en lasten opgenomen en deze is ook verwerkt in de berekening van de kengetallen.

De bestanden 21, 22, 23 en 24 worden niet meer vernieuwd, omdat deze data in het huidige portaal niet meer wordt opgevraagd.

Voor de WNT-gegevens (bestand 18) wacht DUO nog op toestemming om deze te mogen publiceren.

Bestand Peildatum Publicatiedatum
1. Balans (xlsx 1011kb) 1 januari 2023 18 september 2023
2. Staat van baten en lasten (xlsx 1274kb) 1 januari 2023 18 september 2023
3. Kasstroomoverzicht (xlsx 536kb) 1 januari 2023 18 september 2023
4. Immateriele vaste activa (xlsx 4011kb) 1 januari 2023 18 september 2023
5. Materiele vaste activa (xlsx 6353kb) 1 januari 2023 18 september 2023
6. Financiele vaste activa (xlsx 7755kb) 1 januari 2023 18 september 2023
7. Voorraden (xlsx 327kb) 1 januari 2023 18 september 2023
8. Eigen vermogen (xlsx 3071kb) 1 januari 2023 18 september 2023
9. Voorzieningen (xlsx 7950kb) 1 januari 2023 18 september 2023
10. Langlopende schulden (xlsx 9375kb) 1 januari 2023 18 september 2023
11. Kortlopende schulden (xlsx 1204kb) 1 januari 2023 18 september 2023
12. Rijksbijdragen (xlsx 611kb) 1 januari 2023 18 september 2023
13. Overige baten (xlsx 606kb) 1 januari 2023 18 september 2023
14. Overige lasten (xlsx 506kb) 1 januari 2023 18 september 2023
15. Financiele baten en lasten (xlsx 995kb) 1 januari 2023 18 september 2023
16. Financiele kengetallen (xlsx 2094kb) 1 januari 2023 18 september 2023
17. Continuiteitsparagraaf (xlsx 4166kb) 1 januari 2023 18 september 2023
18. WNT 2022 (xlsx 1401kb) 1 januari 2023 30 januari 2024
19. Segmentatie (xlsx 7214kb) 1 januari 2023 18 september 2023
20. Staat van baten en lasten Begroting (xlsx 1187kb) 1 januari 2023 18 september 2023
21. Overheidsbijdragen begroting (xlsx 880kb) 1 januari 2021 15 september 2021
22. Overige baten begroting (xlsx 1014kb) 1 januari 2021 15 september 2021
23. Lasten begroting (xlsx 1933kb) 1 januari 2021 15 september 2021
24. Financieel en overig begroting (xlsx 610kb) 1 augustus 2021 15 september 2021
25. Balans Niveau (xlsx 30kb) 1 januari 2023 18 september 2023
26. Staat van baten en lasten Niveau (xlsx 38kb) 1 januari 2023 18 september 2023
27. Accountant gegevens (xlsx 194kb) 1 januari 2023 18 september 2023
28. Informatie over de rechtspersoon (xlsx 148kb) 1 januari 2023 18 september 2023
29. Vorderingen (xlsx 1148kb) 1 januari 2023 18 september 2023
30. Effecten (xlsx 308kb) 1 januari 2023 18 september 2023
31. Liquide middelen (xlsx 425kb) 1 januari 2023 18 september 2023
32. Overige overheidsbijdragen -en subsidies (xlsx 421kb) 1 januari 2023 18 september 2023
33. College cursus les en examengelden (xlsx 329kb) 1 januari 2023 18 september 2023
34. Baten werk in opdracht van derden (xlsx 514kb) 1 januari 2023 18 september 2023
35. Personeelslasten (xlsx 990kb) 1 januari 2023 18 september 2023
36. Afschrijvingen op iva en mva (xlsx 362kb) 1 januari 2023 18 september 2023
37. Huisvestingslasten (xlsx 624kb) 1 januari 2023 18 september 2023
38. Doorbetalingen aan schoolbesturen (xlsx 410kb) 1 januari 2023 18 september 2023
39. Belastingen (xlsx 343kb) 1 januari 2023 18 september 2023
40. Leningen voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen (xlsx 149kb) 1 januari 2023 18 september 2023
41. Renteswaps (xlsx 214kb) 1 januari 2023 18 september 2023
42. Volledige doordecentralisatie middelen gemeente (xlsx 182kb) 1 januari 2023 18 september 2023
  • Update

    Elk jaar

  • Opdrachtgever

    Ministerie van OCW

Toelichting

U vindt hier:

  • Cijfers van de schoolbesturen afkomstig uit de jaarrekeningen 2021, aangeleverd in XBRL. Aangevuld met de jaarrekeningen van 2017 tot 2020 geven de cijfers een meerjarig perspectief. De cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant of door OCW/DUO. 
  • Een toelichting en de definities van de kengetallen. 
  • Een overzicht van de samenstelling van de groeperingen, zoals de besturen binnen de sectoren in de databestanden zijn  ingedeeld.