Naar Financiële overzichten

Financiële verantwoording - XBRL

Excelbestanden met gegevens per onderdeel uit de financiële verantwoording. 

Update 09-11-2022

Wegens een verkeerde berekening in het Nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon en de daarbij behorende aanpassingen hebben wij alle bestanden moeten verversen en zijn deze 9 november 2022 gepubliceerd.

Dit zijn de gegevens die DUO heeft verwerkt op basis van de via XBRL ontvangen jaarrekeningen. Het gaat om de jaren 2017 tot en met 2021.

De bestanden 21, 22, 23 en 24 worden niet meer vernieuwd.

Bij de introductie van een nieuw portaal voor de aanlevering van jaarrekeninggegevens is geconstateerd dat aanlevering door besturen niet overal kwalitatief en kwantitatief op orde is. In overleg met OCW en IvhO heeft DUO extra tijd genomen om samen met de desbetreffende besturen de kwaliteit van de aanleveringen te verhogen. Op dit moment is de data van de sectoren po, vo, mbo, hbo en wo wat DUO betreft van voldoende kwaliteit. De kwaliteit van de gegevens van de samenwerkingsverbanden is wat DUO betreft nog niet geheel op orde. DUO kiest ervoor deze data toch te publiceren, maar deze kunnen een vertekend sectorbeeld geven. Voor de WNT-gegevens (bestand 18) is besloten om deze voorlopig niet te publiceren, in verband met vergelijkbare constatering wat betreft de kwaliteit.

DUO spreekt de verwachting uit medio december 2022 verbeterde data te publiceren.

Bestand Peildatum Publicatiedatum
1. Balans (xlsx 1061kb) 1 januari 2022 9 november 2022
2. Staat van baten en lasten (xlsx 1308kb) 1 januari 2022 9 november 2022
3. Kasstroomoverzicht (xlsx 299kb) 1 januari 2022 9 november 2022
4. Immateriele vaste activa (xlsx 4947kb) 1 januari 2022 9 november 2022
5. Materiele vaste activa (xlsx 6527kb) 1 januari 2022 9 november 2022
6. Financiele vaste activa (xlsx 8294kb) 1 januari 2022 9 november 2022
7. Vlottende activa (xlsx 331kb) 1 januari 2022 9 november 2022
8. Eigen vermogen (xlsx 3040kb) 1 januari 2022 9 november 2022
9. Voorzieningen (xlsx 8601kb) 1 januari 2022 9 november 2022
10. Langlopende schulden (xlsx 9479kb) 1 januari 2022 9 november 2022
11. Kortlopende schulden (xlsx 1266kb) 1 januari 2022 9 november 2022
12. Overheidsbijdragen (xlsx 632kb) 1 januari 2022 9 november 2022
13. Overige baten (xlsx 631kb) 1 januari 2022 9 november 2022
14. Lasten (xlsx 540kb) 1 januari 2022 9 november 2022
15. Financieel en overig (xlsx 752kb) 1 januari 2022 9 november 2022
16. Financiele kengetallen per bestuur (xlsx 2231kb) 1 januari 2022 9 november 2022
17. Continuiteitsparagraaf 2018-2024 (xlsx 4374kb) 1 januari 2022 9 november 2022
18. WNT 2020 (xlsx 1657kb) 1 januari 2021 15 september 2021
19. Segmentatie gegevens (xlsx 8029kb) 1 januari 2022 9 november 2022
20. Staat van baten en lasten begroting (xlsx 1319kb) 1 januari 2022 9 november 2022
21. Overheidsbijdragen begroting (xlsx 880kb) 1 januari 2021 15 september 2021
22. Overige baten begroting (xlsx 1014kb) 1 januari 2021 15 september 2021
23. Lasten begroting (xlsx 1933kb) 1 januari 2021 15 september 2021
24. Financieel en overig begroting (xlsx 610kb) 1 augustus 2021 15 september 2021
25. Balans Niveau (xlsx 36kb) 1 januari 2021 9 november 2022
26. Staat van baten en lasten Niveau (xlsx 42kb) 1 januari 2021 9 november 2022
27. Accountant gegevens (xlsx 210kb) 1 januari 2022 9 november 2022
28. Informatie over de rechtspersoon (xlsx 193kb) 1 januari 2022 9 november 2022
29. Vorderingen (xlsx 1236kb) 1 januari 2022 9 november 2022
30. Effecten (xlsx 306kb) 1 januari 2022 9 november 2022
31. Liquide middelen (xlsx 458kb) 1 januari 2022 9 november 2022
32. Overige overheidsbijdragen -en subsidies (xlsx 435kb) 1 januari 2022 9 november 2022
33. College cursus les en examengelden (xlsx 334kb) 1 januari 2022 9 november 2022
34. Baten werk in opdracht van derden (xlsx 549kb) 1 januari 2022 9 november 2022
35. Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (xlsx 1044kb) 1 januari 2022 9 november 2022
36. Afschrijvingen op iva en mva (xlsx 386kb) 1 januari 2022 9 november 2022
37. Huisvestingslasten (xlsx 672kb) 1 januari 2022 9 november 2022
38. Doorbetalingen aan schoolbesturen (xlsx 418kb) 1 januari 2022 9 november 2022
39. Belastingen (xlsx 562kb) 1 januari 2022 9 november 2022
40. Leningen voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen (xlsx 93kb) 1 januari 2022 9 november 2022
41. Renteswaps (xlsx 232kb) 1 januari 2022 9 november 2022
42. Volledige doordecentralisatie middelen gemeente (xlsx 217kb) 1 januari 2022 9 november 2022
  • Update

    Elk jaar

  • Opdrachtgever

    Ministerie van OCW

Toelichting

U vindt hier:

  • Cijfers van de schoolbesturen afkomstig uit de jaarrekeningen 2021, aangeleverd in XBRL. Aangevuld met de jaarrekeningen van 2017 tot 2020 geven de cijfers een meerjarig perspectief. De cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant of door OCW/DUO. 
  • Een toelichting en de definities van de kengetallen. 
  • Een overzicht van de samenstelling van de groeperingen, zoals de besturen binnen de sectoren in de databestanden zijn  ingedeeld.